« Back to Search« Back to SearchSearch » Consulting services  ELEKTRO MARIBOR d.d.

Consulting services

  Maribor Slovenia — ELEKTRO MARIBOR d.d.
Published February 12, 2016 — Deadline February 29, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Consulting Services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, Kontakt: Beti Elizabeta Šlehta, SI-2000 Maribor. Tel. +386 22200766. Telefaks +386 22200107. E-pošta beti.slehta@elektro-maribor.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-maribor.si/
GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
Električna energija
ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
GEODETSKE STORITVE
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Glavni kraj izvedbe: Na območju Elektra Maribor d.d. Šifra NUTS: SI012.
Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Kratek opis naročila ali nabave
GEODETSKE STORITVE
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
71355000 (Geodetske storitve)
Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da. Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
Informacije o variantah
Variantne ponudbe so dopustne: ne.
Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
KRATEK OPIS
Geodetske storitve na območju OE Maribor z okolico
ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
71355000 (Geodetske storitve)
KRATEK OPIS
Geodetske storitve na območju OE Ptuj
ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
71355000 (Geodetske storitve)
KRATEK OPIS
Geodetske storitve na območju OE Gornja Radgona
ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
71355000 (Geodetske storitve)
KRATEK OPIS
Geodetske storitve na območju OE Slovenska Bistrica
ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
71355000 (Geodetske storitve)
KRATEK OPIS
Geodetske storitve na območju OE Murska Sobota
ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
71355000 (Geodetske storitve)
Finančna zavarovanja
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
Vrsta postopka
Odprti postopek.
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena.
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne.
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29. 2. 2016 Čas: 09:00
Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Uradni jeziki EU: SL
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v dnevih: 10 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
Način odpiranja ponudb
Datum: 29. 2. 2016 Čas: 10:00 Kraj: Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da. Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo pred pričetkom izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika.
INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
Ponovitev naročila: Ne.
INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
DODATNE INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.elektro-maribor.si/
Organ, pristojen za pritožbene postopke
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, SI-2000 Maribor.
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, SI-2000 Maribor.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA
12. 2. 2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB