« Back to Search« Back to SearchSearch » Consulting services  AKOS

Consulting services

  Ljubljana Slovenia — AKOS
Published March 4, 2016 — Deadline March 18, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Subject of the contract is the choice of provider for the counseling at different geographical analysis, collection and acquisition of new data input and update existing data, geographical segmentation of the relevant markets and the maintenance and upgrading of the existing geo-data system. Consulting and implementation services include the following tasks: - Upgrading and obtaining input data with the mobile infrastructure network at the level of the Republic of Slovenia; - Upgrade and obtaining input data on the availability of cable ducts and update existing data records from the network termination points; - Upgrade and obtaining input data communication lines; - Consulting and Implementation of determining the appropriate methodology for carrying out the geographic segmentation of the relevant markets for access to broadband networks; - Consulting and implementation of geographic analysis in the analysis of retail prices in the telecommunications market in the Republic of Slovenia; - Consulting and implementation of a variety of "ad hoc" geographical analysis by client needs in the process of regulating and controlling the electronic communications market in the Republic of Slovenia; - Consulting and introduction of input data leased lines and related services in the Republic of Slovenia in the existing geo-data system; - Consulting and implementation of other relevant inputs of the public infrastructure for the construction of broadband telecommunications networks in the Republic of Slovenia; - Consulting and implementation of data input microwave links; - Consulting and introduction of input data coverage areas of Slovenia with radio and TV diffusion (digital and analogue).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
AKOS, Stegne 7, Kontakt: Željko Smiljanić, SI-1000 Ljubljana. Tel. +386 15836300. Telefaks +386 15111101. E-pošta info.box@akos-rs.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.akos-rs.si
VRSTA NAROČNIKA
Nacionalna ali zvezna agencija/urad.
ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Svetovanje in izvedba geografskih analiz, zbiranja podatkov, geografske segmentacije ter vzdrževanje in nadgradnja obstoječega geo-podatkovnega sistema.
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve. Kategorija storitve: št. 12. Šifra NUTS: SI.
Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti. Število: 2.
Kratek opis naročila ali nabave
Predmet javnega naročila je izbira ponudnika za izvedbo svetovanj pri različnih geografskih analizah, zbiranja in pridobitve novih vhodnih podatkov ter posodobitev obstoječih podatkov, geografske segmentacije upoštevnih trgov ter vzdrževanja in nadgradnje obstoječega geo-podatkovnega sistema. Svetovanje in izvedba storitev vsebuje naslednje naloge: - Nadgradnja in pridobitev vhodnih podatkov s podatki mobilnih infrastrukturnih omrežij na nivoju Republike Slovenije; - Nadgradnja in pridobitev vhodnih podatkov o razpoložljivi kabelski kanalizaciji ter posodobitve obstoječih podatkov iz evidence omrežnih priključnih točk; - Nadgradnja in pridobitev vhodnih podatkov komunikacijskih vodov; - Svetovanje in izvedba določitve ustrezne metodologije za izvedbo geografske segmentacije upoštevnih trgov za dostop do širokopasovnega omrežja; - Svetovanje in izvedba geografskih analiz pri analizi maloprodajnih cen na trgu telekomunikacij v Republiki Sloveniji; - Svetovanje in izvedba različnih »ad hoc« geografskih analiz, ki jih naročnik potrebuje v procesu urejanja in nadziranja trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji; - Svetovanje in vpeljava vhodnih podatkov najetih vodov in pripadajočih storitev v Republiki Sloveniji v obstoječi geo-podatkovni sistem; - Svetovanje in vpeljava vhodnih podatkov ostale primerne gospodarske javne infrastrukture za gradnjo širokopasovnih telekomunikacijskih omrežij v Republiki Sloveniji; - Svetovanje in vpeljava vhodnih podatkov mikrovalovnih zvez; - Svetovanje in vpeljava vhodnih podatkov pokrivanja območij Slovenije z radijsko in TV difuzijo (digitalno in analogno).
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
71355000 (Geodetske storitve)
Informacije o variantah
Variantne ponudbe so dopustne: ne.
Celotna količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 80000 EUR
Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz točk 12.1. in 12.2. II. poglavja navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz točk 12.3. in 12.4. II. poglavja navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Vrsta postopka
Odprti postopek.
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena.
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: Ne.
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18. 3. 2016 Čas: 10:00
Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Uradni jeziki EU: SL
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v dnevih: 180 (od datuma, določenega za prejem ponudb)
Način odpiranja ponudb
Datum: 18. 3. 2016 Čas: 12:00
INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA
Ponovitev naročila: Ne.
INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
DODATNE INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2016/3/10767-11898148185403855741/RD_svet ovanje_okvirni_sporazum_TK_koncna.zip
Organ, pristojen za pritožbene postopke
AKOS, Stegne 7, SI-1000 Ljubljana.
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
AKOS, Stegne 7, SI-1000 Ljubljana.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA
4. 3. 2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB