« Back to Search« Back to SearchSearch » Videoconferencing - software solution (renewed announcement)  Høgskolen i Telemark

Videoconferencing - software solution (renewed announcement)

  Porsgrunn Norway — Høgskolen i Telemark
Published May 6, 2015 — Deadline June 5, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
To use our online lessons we need reliable and comprehensive software for learning over the internet, interaction and guidance. Success factors for the solution include: • good sound quality, with and without headphones • possibility that users can launch meetings from your PC • support for various operating systems and mobile platforms • ability to record meetings • transmission of audio and video of all participants, sharing documents / applications and chat (lynmedlinger) integrated in an environment Primary use is educational activities over the Internet, and meetings across institutional and geographic boundaries.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Høgskolen i Telemark 971544929 Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn NO Kontaktperson: Hans-Olav Johnsen Telefon: +47 35026200 E-post: postmottak@hit.no Faks: +47 35575001 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1222 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/131558 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Andre statlige eller nasjonale virksomheter
Hovedaktivitet
Utdanning
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Videokonferanse - programvareløsning (fornyet kunngjøring)
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Vareleveranse Kjøp Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Porsgrunn NUTS-kodeNORGE Fylke: Telemark Kommune: Porsgrunn
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Til bruk i vår nettundervisning trenger vi pålitelig og avansert programvare for læring over internett, samhandling og veiledning. Suksessfaktorer for løsningen omfatter: • god lydkvalitet, med og uten hodetelefoner • mulighet for at brukere kan starte møter fra egen PC • støtte for ulike operativsystemer og mobile plattformer • mulighet for å gjøre opptak av møter • overføring av lyd og bilde av alle deltagere, deling av dokumenter/applikasjoner og chat (lynmedlinger) integrert i et miljø Primærbruken er pedagogisk virksomhet over internett, og møtevirksomhet på tvers av institusjonelle og geografiske grenser.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 48000000 Programvare og informasjonssystemer Tilleggsvokabular 48200000 Nettverks, internett og intranett programvare 48500000 Kommunikasjons- og multimediaprogramvare 48510000 Kommunikasjonsprogramvare 48511000 Programvare for desktopkommunikasjon
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Se vedlagte konkurransegrunnlag.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
15/01421
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt
Kunngjøring av konkurranse Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-459650
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
05.06.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
EN Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i dager: 060 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 05.06.2015 - 12:00 Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
6.5.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB