« Back to Search« Back to SearchSearch » Delivery of health services to the business Samnanger  Samnanger kommune

Delivery of health services to the business Samnanger

  Tysse Norway — Samnanger kommune
Published November 7, 2014 — Deadline December 9, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Delivery of health services to the business Samnanger in the period 02.01.2015 - 01.31.2017 with an option for municipalities to extend the contract period by up to two years.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Samnanger kommune 964968985 Tyssevegen 217 5650 Tysse NO Kontaktperson: Jan Erik Boge Telefon: +47 56587400 E-post: jeb@samnanger.kommune.no Faks: +47 56587401 Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.samnanger.kommune.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2496 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/123795 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Levering av bedriftshelsetenester til Samnanger kommune
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Tysse NUTS-kodeHordaland Fylke: Hordaland Kommune: Samnanger
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Levering av bedriftshelsetenester til Samnanger kommune i perioden 01.02.2015 - 31.01.2017, med opsjon for kommunen til å forlenga avtaleperioden med inntil 2 år.
CPV-klassifisering
85147000 Bedriftshelsetjenester
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Samnanger kommune har om lag 190 årsverk, fordelt på om lag 280 tilsette, innanfor alle typar kommunale tenesteområde. Kontrakten vil omfatta bedriftshelsetenester til alle tilsette som Samnanger kommune ønskjer tenester/tilbod for. Kommunen sitt forventa behov for kjøp av bedriftshelsetenster i kontraktsperioden er 113 timar per år pluss/minus inntil 30 prosent. anslå totalverdi eksklusiv MVA: 500000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: ja Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: antall måneder: 24 (fra kontraktstildeling)
Kontraktens varighet
Varighet i måned(er): 024 (fra kontraktstildeling) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Lovleg etablert føretak - dokumentert med gyldig firmaattest. Godkjent bedriftshelseteneste av arbeidstilsynet - dokumentert med godkjenning frå Arbeidstilsynet. Sjå konkurransedokumenta for ytterlegare informasjon.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Det vert kravd av leverandøren at han har god økonomisk soliditet og kan dokumentera ei innteningsevne som er eigna til å sika gjennomføringa av kontrakten. Sjå konkurransedokumenta for ytterlegare informasjon. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren må ha tilstrekkelege tekniske og faglege kvalifikasjonar for å sikra god gjennomføring av kontrakten. Dokumentasjonskrav er oversikt over føretaket si totale bemanning og bemanninga på dette oppdraget, samt referanse til minst 3 relevante oppdrag/leveransar dei siste 3 åra. Sjå konkurransedokumenta for ytterlegare informasjon.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog
Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om: nei
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
855/2014
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
09.12.2014 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
KOFA Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen NO E-post: postmottak@kofa.no Nettsted: http://www.kofa.no
Innsendelse av klager
Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
Dato for publisering av denne kunngjøring
06.11.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB