« Back to Search« Back to SearchSearch » Measures Operational monitoring in water area Mjøsa in 2017, with an option for another two years (2017-01)  Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

Measures Operational monitoring in water area Mjøsa in 2017, with an option for another two years (2017-01)

  Lillehammer Norway — Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Published December 12, 2016 — Deadline January 23, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Water Resources Association wants to find a highly skilled partner in initiatives aimed monitoring of lakes, rivers and streams. The monitoring of Mjøsa and tributaries have been going for over 40 years. The monitoring program for Water Area Mjøsa is adjusted in accordance with the Water Regulations and in consultation with the environmental authorities. State of the environment shall be classified by Supervisor 02: 2013 - revised in 2015 - Classification of environmental state in water.

The competition consists of these subareas collected:

1. Monitoring of Greater Mjøsa (main station Skreia)

2. Monitoring of water quality at three other stations in the lake, specifically Brøttum, Kise and Furnes Fjord and zooplankton in Furnes Fjord

3. Monitoring of chemical and hygienic / bacteriological conditions in Mjøsas six largest Tributary rivers and outlet river Vorma and biological surveys in the 11 to 12 largest tributaries and Vorma for a rolling program

4. Reporting, including various presentations and posting of all data in the database Aquatic


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver 985849102 Postboks 987 2604 Lillehammer NO Kontaktperson: Odd Henning Stuen Telefon: +47 61266137 E-post: fmopohs@fylkesmannen.no Faks: +47 61266167 Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.vassdragsforbundet.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2835 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/150187 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Annet: Ideell forening
Hovedaktivitet
Miljøvern
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa i 2017, med opsjon for ytterligere to år (2017-01)
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori27: Andre tjenester Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Lillehammer NUTS-kodeNORGE Fylke: Oppland Fylke: Hedmark Fylke: Akershus
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Vassdragsforbundet ønsker å finne en faglig dyktig samarbeidspartner innenfor tiltaksrettet overvåking av innsjøer, elver og bekker. Overvåkingen av Mjøsa og tilløpselvene har pågått i over 40 år. Overvåkingsprogrammet for Vannområde Mjøsa er justert i tråd med Vannforskriften og i samråd med miljømyndighetene. Miljøtilstanden skal klassifiseres etter Veileder 02:2013 - revidert 2015 – Klassifisering av miljøtilstand i vann. Konkurransen består av disse delområdene samlet: 1. Overvåking av Stor-Mjøsa (hovedstasjon Skreia) 2. Overvåking av vannkvaliteten ved tre andre stasjoner i Mjøsa, nærmere bestemt Brøttum, Kise og Furnesfjorden, samt dyreplankton i Furnesfjorden 3. Overvåking av kjemiske og hygienisk/bakteriologiske forhold i Mjøsas seks største tilløpselver og utløpselva Vorma, samt biologiske undersøkelser i de 11-12 største tilløpselvene og Vorma etter et rullerende program 4. Rapportering, herunder diverse presentasjoner og innlegging av alle data i databasen Vannmiljø
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 90711500 Miljøovervåking, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Se konkurransegrunnlaget
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Den tiltaksorienterte vannovervåkningen for vannområde Mjøsa for 2017, beskrevet i kravspesifikasjonen (vedlegg A), søkes også gjennomført i 2018 og 2019 såfremt man finner finansiering til dette. Konkurransen lyses derfor ut med en opsjon for ytterligere to år. Dette innebærer at totalpris for 2017 som tilbyderne kommer frem til, ganges med tre for å finne beregningsgrunnlaget for avgjørelse av konkurransen (jfr. vedlegg B - prisskjema). Avtale inngås derimot for et år av gangen (jfr. vedlegg C), se konkurransegrunnlaget.
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Ja Oppgi antall mulige forlengelser: 2 Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: antall måneder: 24
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  06. 02. 2017 Planlagt ferdigstillelsesdato  01. 05. 2018 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se konkurransegrunnlaget
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se konkurransegrunnlaget
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
Se konkurransegrunnlaget
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget Eventuelle minste standardnivåer: Se konkurransegrunnlaget
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget Eventuelle minste standardnivåer: Se konkurransegrunnlaget
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2017-01
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
23.01.2017 - 15:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i måned(er): 002 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 24.01.2017 - 09:00 Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Tilleggsinformasjon
Oppdraget berører kommunene Gran, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Gausdal, Øystre Slidre, Vang, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja i Oppland fylke, Stange, Hamar, Løten og Ringsaker i Hedmark fylke og Eidsvoll i akershus fylke.
Tvisteløsningsorgan
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) Nettsted: http://www.kofa.no/
Innsendelse av klager
Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage: 10 dager etter at valg av leverandør er gjort og dette er meddelt leverandørene, det vil si 03.02.2017.
Dato for publisering av denne kunngjøring
12.12.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB