« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement for purchase of consulting engineering services: Project and construction management  Bærum kommune

Framework agreement for purchase of consulting engineering services: Project and construction management

  Sandvika Norway — Bærum kommune
Published May 12, 2015 — Deadline June 16, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The framework agreement will include different types of assignments within the role consulting engineering services: Project and construction management in Bærum municipality, Property their projects.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Bærum kommune 935478715 Arnold Haukelands plass 10 1304 Sandvika NO Kontaktperson: Hege B. Kristoffersen Telefon: +47 67504050 E-post: hege.b.kristoffersen@baerum.kommune.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2151 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/131459 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Rammeavtale for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester: Prosjekt- og byggeadministrasjon
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandvika NUTS-kodeNORGE Fylke: Akershus Kommune: Bærum
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Parallell rammeavtale Antall  leverandører: 5 Rammeavtalens varighet Antall år: 4 Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 12000000 og 14000000 NOKFrekvens og verdi på avropene:
Kort beskrivelse
Rammeavtalen vil omfatte forskjellige typer oppdrag innenfor rollen rådgivende ingeniørtjenester: Prosjekt- og byggeadministrasjon i Bærum kommune, Eiendom sine prosjekter.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71530000 Rådgivning i forbindelse med bygging Tilleggsvokabular 71000000 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester 71300000 Ingeniørtjenester 71310000 Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester 71311000 Rådgivning ingeniørtjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid 71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruksjoner 71315210 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknikk 71315400 Bygningsinspeksjon 71317000 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mot og kontroll av farer 71318000 Veiledende og rådgivende ingeniørvirksomhet 71320000 Prosjektering 71330000 Diverse former for ingeniørtjenster 71500000 Bygge- og anleggsrelaterte tjenesteytelser 71540000 Byggeteknisk ledelse 71541000 Byggeteknisk prosjektledelse
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 12000000 og 14000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: ja beskriv disse opsjonene: Rammeavtalen vil ha opsjon på forlengelse en eller flere ganger inntil 2 år. oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene: antall måneder: 48 ()
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei
Kontraktens varighet
Varighet i måned(er): 048 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se kvalifikasjonsgrunnlaget.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se kvalifikasjonsgrunnlaget. Eventuelle minste standardnivåer: Se kvalifikasjonsgrunnlaget.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se kvalifikasjonsgrunnlaget. Eventuelle minste standardnivåer: Se kvalifikasjonsgrunnlaget.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Begrenset anbudskonkurranse
Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta
planlagt antall tilbydere: 8 List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: Se kvalifikasjonsgrunnlaget.
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
15/120212
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
16.06.2015 - 10:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
12.5.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB