« Back to Search« Back to SearchSearch » Dønski road 39-47 - Turnkey with interaction - Prequalification  Bærum kommune

Dønski road 39-47 - Turnkey with interaction - Prequalification

  Sandvika Norway — Bærum kommune
Published August 10, 2016 — Deadline September 14, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The project includes design and construction of housing collective for people with dementia, based on the model used for the Hogeweyk dementia village in Netherlands. The project is considered to be a pilot project, as this is the first project in Norway after the Dutch model.

Total will be established 136 seats distributed on public transport by 8 residents. Besides possibility of establishing a nursing home with 22 places associated with the plant. The plant will have a gross area of ​​approximately 16 000 m2, with large outdoor areas.

The project is a turnkey contract with interaction in the pilot project phase.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Bærum kommune 935478715 Arnold Haukelands plass 10 1304 Sandvika NO Kontaktperson: Inger-Marie Nygård Telefon: +47 95706030 E-post: imn@opak.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2151 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/146852 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Dønskiveien 39-47 - Totalentreprise med samspill - Prekvalifisering
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Totalentreprise Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandvika NUTS-kodeNORGE Fylke: Akershus Kommune: Bærum
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av bokollektiv for personer med demens, basert på modell benyttet for de Hogeweyk demenslandsby i Nederland. Prosjektet anses for å være et pilotprosjekt, da dette er første prosjekt i Norge etter den nederlandske modellen. Totalt skal det etableres 136 plasser fordelt på kollektiv med 8 beboere. I tillegg vurderes å etablere sykehjem med 22 plasser tilknyttet anlegget. Anlegget vil ha et bruttoareal på ca. 16 000 m2, med store utearealer. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill i forprosjektfasen.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet Tilleggsvokabular 45210000 Byggearbeid 45215200 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til sosialomsorg
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av bokollektiv for personer med demens, basert på modell benyttet for de Hogeweyk demenslandsby i Nederland. Prosjektet anses for å være et pilotprosjekt, da dette er første prosjekt i Norge etter den nederlandske modellen. Anlegget planlegges ferdigstilt medio 2020. Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 400000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Foretaket skal være lovlig registrert. Dokumentasjon: Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Dokumentasjonen skal minst angi: a. foretakets navn og registeringsnr. b. foretakets forretningsadresse c. hvem som kan opptre på foretakets vegne/tegne foretakets firma Krav: Foretaket skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter. Dokumentasjon: Norsk firma: Skatteattest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp Attesten bestilles i Altinn. Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i tilbyders hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedr. avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Foretaket skal ha en rating som minst tilsvarer god kredittverdighet, og forøvrig ha tilfredsstillende økonomi til å gjennomføre oppdraget. Dokumentasjon: Foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette. Oppdragsgiver vil selv innhente kredittrapport fra Experian Credit Services. Rapporten inneholder bl.a. revisors beretning, negative betalingsanmerkninger, regnskaper og ratinghistorikk, og baserer seg på sist kjente regnskapstall. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Foretaket skal ha erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, omfang og kompleksitet. Dokumentasjon: Oversikt over totalentreprenørs relevante referanseoppdrag de siste 10 år. Dersom han mangler erfaring fra samspill kan han godtgjøre evne og vilje til samarbeid/samspill ved referanser som vil kunne bli kontaktet. Krav: Foretaket skal ha en arkitekt med erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, omfang og kompleksitet. Dokumentasjon: Oversikt over arkitektfirmaets relevante referanseoppdrag de siste 5 år. Dersom arkitekten mangler erfaring fra samspill kan han godtgjøre evne og vilje til samarbeid/samspill ved referanser som vil kunne bli kontaktet. Krav: Foretaket skal ha en landskapsarkitekt med erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, omfang og kompleksitet. Dokumentasjon: Oversikt over landskapsarkitektfirmaets relevante referanseoppdrag de siste 5 år. Krav: Foretaket skal ha en Rådgiver bygg med erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, omfang og kompleksitet. Dokumentasjon: Oversikt over relevante referanseoppdrag de siste 5 år for firma som stiller til rådighet Rådgiver bygg. Krav: Foretaket skal ha en Rådgiver VVS med erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, omfang og kompleksitet. Dokumentasjon: Oversikt over relevante referanseoppdrag de siste 5 år for firma som stiller til rådighet Rådgiver VVS. Krav: Foretaket skal ha en Rådgiver elektro med erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, omfang og kompleksitet. Dokumentasjon: Oversikt over relevante referanseoppdrag de siste 5 år for firma som stiller til rådighet Rådgiver elektro.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Begrenset anbudskonkurranse
Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta
Planlagt antall tilbydere: 5 List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: Utvelgelse skjer etter “best of“ prinsippet i henhold til søkers tekniske og faglige kvalifikasjoner. Det vil si søker og etterspurte rådgiveres erfaring med oppdrag av tilsvarende art, omfang og kompleksitet.
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av Kriteriene listet under 1. Pris . Vekting 2. Kvalitet på løsningsforslag . Vekting 3. Kompetanse nøkkelpersonell . Vekting
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
501574
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
14.09.2016 - 10:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
10.8.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB