« Back to Search« Back to SearchSearch » 15/7378 Competition - Framework agreement for the rental of multifunctional machines  Rogaland Fylkeskommune

15/7378 Competition - Framework agreement for the rental of multifunctional machines

  STAVANGER Norway — Rogaland Fylkeskommune
Published May 22, 2015 — Deadline July 3, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Rogaland County and Kolumbus AS, hereinafter called the Principal, invites to an open tender for the lease of MFPs. Client will choose one provider for the entire framework agreement. Rogaland County and Kolumbus AS is an independent legal entity and will conclude separate contracts with the winner of the competition. It's Rogaland county as the secretariat function in procurement, and handles all contact with providers in competition. Principal currently has a framework agreement with Konica Minolta Business Solutions Norway AS. Each machine has an underlying agreement for 5 years. At present, the Principal about 190 MFPs on the various businesses. The underlying agreements of approximately 80% of these machines expire during the new contract period. ICT and Archives section manages ICT for all businesses in Rogaland County, in addition to undertaking Dental Rogaland and the limited Kolumbus AS. Replacement of equipment will take place gradually during the contract period. Only new equipment to be offered. Purchase of multifunction machines come outside this framework agreement. Based on figures from 2014, this framework agreement have a total value of approximately NOK 15 million over four years. This amount is an estimate, and could deviate through new framework agreement. General information about the Principal's on www.rogfk.no and www.kolumbus.no. Principal uses Mercell Sourcing Service. To register your interest, and get access to any documents, click on the link below or copy and paste the link into your browser. [[Http://permalink.mercell.com/50368229.aspx]]. Then follow the instructions on the website.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Rogaland Fylkeskommune 971045698 Fakturamottak, PB 299 4002 STAVANGER NO Kontaktperson: Bjørn Olav Vorland Telefon: +47 51516673 E-post: bjorn.olav.vorland@rogfk.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/50368229.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/50368229.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50368229.aspx Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50368229.aspx Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50368229.aspx
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
15/7378 Konkurranse - Rammeavtale på leie av multifunksjonmaskiner
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Vareleveranse Leie Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Rogaland NUTS-kodeRogaland Fylke: Rogaland
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Rammeavtale med kun en leverandør Rammeavtalens varighet Antall år: 2 Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet anslå totalverdi eksklusiv MVA: 15000000.00 NOKFrekvens og verdi på avropene:
Kort beskrivelse
Rogaland fylkeskommune og Kolumbus AS, heretter kalt Oppdragsgiver, inviterer til åpen anbudskonkurranse for leie av multifunksjonsmaskiner. Oppdragsgiver vil velge én leverandør for hele rammeavtalen. Rogaland fylkeskommune og Kolumbus AS er selvstendige rettssubjekter og vil inngå separate kontrakter med vinner av konkurransen. Det er Rogaland fylkeskommune som har sekretariatsfunksjonen i anskaffelsen, og som håndterer all kontakt med tilbydere i konkurransen. Oppdragsgiver har i dag rammeavtale med Konica Minolta Business Solutions Norway AS. Hver maskin har en underliggende avtale på 5 år. Per i dag har Oppdragsgiver ca. 190 multifunksjonsmaskiner på de forskjellige virksomhetene. De underliggende avtalene på ca. 80 % av disse maskinene utløper i løpet av den nye avtaleperioden. IKT- og Arkivseksjonen forvalter IKT for alle virksomhetene i Rogaland fylkeskommune, i tillegg til foretaket Tannhelse Rogaland og aksjeselskapet Kolumbus AS. Utskiftning av maskiner vil foregå gradvis i avtaleperioden. Det er kun nye maskiner som skal tilbys. Kjøp av multifunksjonsmaskiner kommer utenom denne rammeavtalen. Basert på tall fra 2014 vil denne rammeavtalen ha en totalverdi på ca. 15 millioner kroner over fire år. Dette beløpet er et anslag, og vil kunne avvike gjennom ny rammeavtale. Generell informasjon om Oppdragsgiver finnes på www.rogfk.no og www.kolumbus.no. Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/50368229.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 30121100 Fotokopimaskiner Tilleggsvokabular 30123000 Kontormaskiner og forretningsmaskiner 30232110 Laserprintere 30232100 Skrivere og plottere 30120000 Fotokopiering og offsettrykk utstyr 30216110 Scannere til datamaskiner 30122000 Offsettmaskiner til kontorbruk
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: nei
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
2 år, med opsjon på forlengelse av kontrakten i 1+1 år. anslå totalverdi eksklusiv MVA: 15000000.00 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: ja oppgi antall mulige forlengelser: 2 Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: antall måneder: 24
Kontraktens varighet
planlagt startdato  1. 1. 2016 planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2019 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: K 01 Skatteattest for skatt og mva. Krav: Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Dokumenteres ved: Det skal leveres attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn seks måneder ved tilbudsfristens utløp. Se: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/Attest-for-skatt-og-merverdiavgift/ Dersom Leverandør planlegger å benytte underleverandører må skatteattest også leveres for disse. K 03 Firmaattest - Krav: Tilbydere skal være et lovlig etablert foretak. Dokumenteres ved: Firmaattest eller tilsvarende fra søkers hjemstat. K 04 HMS egenerklæring - Krav: Tilbyder skal stå inne for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller internkontrollforskriften. Tilbyder skal videre bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter, og skal akseptere at Oppdragsgiver blir gitt rett til å gjennomgå og verifisere foretakets system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dokumenteres ved: Signert HMS egenerklæring
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: K 05 - Kredittvurdering - Krav: Leverandøren skal ha økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten. Dokumentasjon: Oppdragsgiver innehenter, kredittvurdering fra Experian. Leverandøren må minimum oppnå en vurdering som ”kredittverdig”. Leverandøren må ha gjort seg kjent med registrerte opplysninger om foretaket og samtykker ved innlevering av tilbudet til at opplysningene innhentes og legges til grunn for vurderingen av leverandørens økonomiske forhold. Hvis leverandøren er kjent med at kravet til økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten ikke kan imøtekommes gjennom kredittvurdering som angitt ovenfor, kan leverandøren vedlegge tilbudet annen dokumentasjon som bekrefter at den økonomiske evnen er tilfredsstillende. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: K 06 - Erfaring. Krav: Det kreves at leverandør har erfaring fra minst to relevante oppdrag for utleie av multifunksjonsmaskiner til større oppdragsgivere med mange brukere. Det kreves dokumentert meget god gjennomføringsevne. Dokumenteres ved: Liste over de viktigste leveranser eller utførte tjenester de siste tre år, og denne skal inneholde kortbeskrivelse av oppdraget, størrelse/verdi på leveransene, tidspunkt, navn på kundene og kort beskrivelse, tlf, epost-adresse og navn på kontaktpersoner hos kundene. Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
15/7378
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 3.7.2015 - 12:00 Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
3.7.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 30.9.2015
Tilbudsåpning
Dato: 3.7.2015 - 13:00 Sted: Rogaland fylkeskommune, Sentraladministrasjonen, Stavanger. Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
22.5.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB