« Back to Search« Back to SearchSearch » Irrigation Road 4-12  Bærum kommune

Irrigation Road 4-12

  Sandvika Norway — Bærum kommune
Published September 7, 2016 — Deadline October 19, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The project includes construction and renovation of existing buildings at 474 m2. The area is currently divided into 4 pieces 2-bedroom apartments with Management Section as well as connecting corridor. The building should the project be changed to accommodate four 3 bedroom apartments and one two-bedroom apartment with separate entrances. Each apartment will get newly renovated bathrooms and 4 apartments are brand new kitchen. Otherwise, a general surface treatment performed inside where it is needed.

Utomhus shall spaces with grass, shrubs and trees get a boost through cutting, trimming and general cleanup. A tree at the entrance to be cut down and moss on the roof should be removed.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Bærum kommune 935478715 Arnold Haukelands plass 10 1304 Sandvika NO Kontaktperson: Åsa Franzén Telefon: +47 92453614 E-post: asa.franzen@baerum.kommune.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2151 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/147573 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Vanningsveien 4-12
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandvika NUTS-kodeNORGE Fylke: Akershus Kommune: Bærum
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Prosjektet omfatter ombygging og oppussing av eksisterende bygg på 474 m2. Arealet er i dag fordelt på 4 stykk 2-roms leiligheter med administrasjonsdel samt sammenhengende korridor. Bygningen skal i prosjektet endres til å romme fire 3-roms leiligheter og en 2-roms leilighet med separate innganger. Samtlige leiligheter skal få nyoppussede bad og 4 av leilighetene får helt nytt kjøkken. Forøvrig skal en generell overflatebehandling gjennomføres innvendig der det er behov for det. Utomhus skal arealer med gress, busker og trær få et løft gjennom klipping, trimming og generell opprydding. Et tre ved inngangspartiet skal kuttes ned og mose på taket skal fjernes.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet Tilleggsvokabular 45300000 Byggningsinnstallasjonsarbeid 45420000 Snekkermonteringsarbeid 45430000 Utførelse av gulvlegging og veggbekledning 45440000 Maler- og glassarbeide
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Prosjektet omfatter ombygging/oppussing av bygg på 474 m2, samt opprydding utomhus. Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 3500000 og 4500000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Opsjon på komplett levering og installasjon av trykkøkningspumpe i forbindelse med sprinkleranlegg.
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Sikkerheten fra totalentreprenøren stilles som selvskyldnerkausjon fra norsk bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal være utformet på Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse.
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Foretaket skal være lovlig registrert Dokumentasjon: Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Dokumentasjonen skal minst angi: a. Foretakets navn og registrerings-nr. b. Foretakets forretningsadresse c. Hvem som kan opptre på foretakets vegne/tegne foretakets firma Krav: Foretaket skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter Dokumentasjon: Norsk firma: Skatteattest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp Attesten bestilles i Altinn. Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i tilbyders hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedr. avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Foretaket skal ha en rating som minst tilsvarer god kredittverdighet, og forøvrig ha tilfredsstillende økonomi til å gjennomføre oppdraget. Dokumentasjon: Foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette. Der foretaket ikke selv har de nødvendige kvalifikasjoner, men hvor de støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, må tilsvarende dokumentasjon for disse legges fram. I tillegg må forpliktelseserklæring leveres. Forpliktelseserklæring stilles i form av selvskyldnererklæring eller lignende. Oppdragsgiver vil selv innhente kredittrapport fra Experian. Rapporten inneholder bl.a. revisors beretning, negative betalingsanmerkninger, regnskap og ratinghistorikk, og baserer seg på siste kjente regnskapstall. Eventuelle minste standardnivåer: God Kredittverdighet
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Foretaket skal ha erfaring fra oppdrag av tilsvarende art, omfang og kompleksitet. Dokumentasjon: Foretakets relevante leveranser de siste tre år, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker - foretak og referansepersoner må oppgis. Der foretaket ikke selv har de nødvendige kvalifikasjoner, men hvor de støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, må tilsvarende dokumentasjon for disse legges fram. I tillegg må forpliktelseserklæring leveres. Krav: Prosjektleder skal ha erfaring fra samme rolle i tilsvarende prosjekter. Dokumentasjon: I CV for tilbudt prosjektleder skal det fremgå erfaring, alder, utdannelse, språkkunnskaper, relevante referanseoppdrag og hvilken rolle vedkommende har hatt i disse oppdragene. Dersom entreprenøren skal være hovedbedrift/SHA-koordinator skal relevant kompetanse fremgå av CV. Der foretaket ikke selv har de nødvendige kvalifikasjoner, men hvor de støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, må tilsvarende dokumentasjon for disse legges fram. I tillegg må forpliktelseserklæring leveres. Eventuelle minste standardnivåer:
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Laveste pris
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
1000074
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
19.10.2016 - 10:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i dager: 090 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
07.09.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB