« Back to Search« Back to SearchSearch » Analysis and valuation services of commercial businesses  Statens Vegvesen

Analysis and valuation services of commercial businesses

  Lillehammer Norway — Statens Vegvesen
Published December 1, 2016 — Deadline January 23, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Buyer wishes tenders for assistance in the analysis and valuation of commercial businesses that will be affected by land acquisition. It can be anything from redemption of full employment, business interruption and less abstentions affecting the operation and thus the cash flows of a company.

In addition, yesterday the mission out to give input to the valuation and assisting in the preparation of the offer of compensation which the Public Roads Administration finally submits to the extent NPRA requests. The mission could include all types of industries and commercial businesses, depending on what type of business that are located on properties that must be redeemed as a result of new road.

The mission will also involve posing as NPRA its experts in connection with legal proceedings concerning the compensation for land acquisition in judgment. In addition, the contract could include holding posts on the trade day / conference for employees in NPRA related to specific cases you have assisted NPRA.

Geographical assignment will include assistance for properties with locations in the central eastern area constituting Eastern Region in NPRA, ie counties Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo and Østfold. NPRA Region East has offices that deal with land acquisition in Moss, Oslo, Hamar and Lillehammer. It must cover some meetings on these sites, but it will also be possible with Skype meetings if that is more appropriate.

The purpose of the procurement is to ensure that everyone must refrain acreage associated with road development will cover their full economic losses after the rules by expropriation.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Statens Vegvesen 971032081 Industrigata 1 2605 Lillehammer NO Kontaktperson: Pernille Reistadbakken Telefon: +47 61271178 E-post: pernille.reistadbakken@vegvesen.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/249176 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176275&B=VEGVESEN Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176275&B=VEGVESEN Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Andre statlige eller nasjonale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Analyse- og verdsettelsestjenester av næringsvirksomheter
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori9: Regnskap, revisjon og bokføring Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: NUTS-kodeNORGE Fylke: Østfold Fylke: Akershus Fylke: Oppland Fylke: Oslo Fylke: Hedmark
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Rammeavtale med kun en leverandør Rammeavtalens varighet Antall år: 4 Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 3000000 og 4000000 NOKFrekvens og verdi på avropene: Dette er estimert verdi og et høyst usikkert anslag
Kort beskrivelse
Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av bistand til analyse og verdsettelse av næringsvirksomheter som blir berørt av grunnerverv. Det kan være alt fra innløsing av hel næringsvirksomhet, avbruddstap og mindre avståelser som påvirker driften og derved kontantstrømmene i et selskap. I tillegg går oppdraget ut på å komme med innspill til verdsettelsen og bistå i utarbeidelse av tilbudet om erstatning som Vegvesenet til slutt fremsetter, i det omfang Statens vegvesen ber om det. Oppdraget vil kunne omfatte alle typer bransjer og næringsvirksomheter, alt etter hva slags type næringsvirksomhet som ligger på eiendommer som må innløses som følge av ny veg. Oppdraget vil også kunne innebære å stille som Statens vegvesen sin sakkyndige i forbindelse med rettslig behandling av erstatning for grunnerverv i skjønn. I tillegg vil oppdraget kunne omfatte å holde innlegg på fagdag/konferanse for ansatte i Statens vegvesen knyttet til konkrete saker dere har bistått Statens vegvesen med. Geografisk vil oppdraget omfatte bistand for eiendommer med beliggenheter i det sentrale østlandsområde som utgjør Region øst i Statens vegvesen, det vil si fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Statens vegvesen Region øst har kontorer som driver med grunnerverv i Moss, Oslo, Hamar og Lillehammer. Det må påregnes noe møter på disse lokalitetene, men det vil også være aktuelt med Skype- møter hvis det er mer hensiktsmessig. Formålet med anskaffelsen er å sikre at alle som må avstå areal i forbindelse med vegutbygging får dekket sitt fulle økonomiske tap etter de regler som gjelder ved ekspropriasjon.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 79000000 Forretningstjenester: lov, reklame, rådgiving, ansettelse, trykking og sikkerhet Tilleggsvokabular 66000000 Finansielle- og forsikringsformidlingstjenester 79200000 Regnskaps-, revisjons- og skattemessige tjenester
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 3000000 og 4000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1 + 1 år, slik at total mulig avtalelengde blir 4 år. oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene: antall måneder: 48 ()
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Ja Oppgi antall mulige forlengelser: 2 Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: antall måneder: 24
Kontraktens varighet
Varighet i måned(er): 048 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Attest for skatt og merverdiavgift For utenlandske firma: For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at tilbydere har oppfylt sone forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten. Dokumentasjonskrav: Oppdragsgiver kommer til å innhente en kredittvurdering av tilbyder fra selskapet Experian. For å være kvalifisert må tilbyder vurderes som kredittverdig ut fra poengscore. Ved tvil eller behov vil siste tre års regnskap vurderes i tillegg. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren må ha erfaring med økonomisk analyse og verdsettelse av små og store næringsvirksomheter Dokumentasjonskrav: En liste over de 5 viktigste oppdragene som er utført de siste 3 år, herunder opplysninger om hvilken type næring, tidspunkt, samt navnet på den offentlige eller private mottaker.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
16/169839
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
23.01.2017 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 23.04.2017
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
1.12.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB