« Back to Search« Back to SearchSearch » Occupational health for Sør-Odal municipality  Regionalt innkjøp i Glåmdal

Occupational health for Sør-Odal municipality

  Kongsvinger Norway — Regionalt innkjøp i Glåmdal
Published October 23, 2014 — Deadline November 12, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Kongsvinger municipality shall acquire occupational (BHT) acc. AML 3-3 and Regulations to Work Act on occupational TO 2009-09-10 No. 1173. Sør-Odal municipality IA business.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Regionalt innkjøp i Glåmdal 964 947 716 Postmottak 2226 Kongsvinger NO Kontaktperson: Trond Sommer Telefon: +47 62808000 E-post: trond.sommer@kongsvinger.kommune.no Faks: +47 62808010 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2762 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/123044 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Bedriftshelsetjeneste for Sør-Odal kommune
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sør-Odal NUTS-kodeHedmark Fylke: Hedmark Kommune: Sør-Odal
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Kongsvinger kommune skal anskaffe bedriftshelsetjeneste (BHT) iht. AML §3-3 og Forskrift til Arbeidsmiljøloven om bedriftshelsetjeneste FOR 2009-09-10 nr. 1173. Sør-Odal kommune er IA-virksomhet.
CPV-klassifisering
85147000 Bedriftshelsetjenester
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
-
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: ja oppgi antall mulige forlengelser: 3 Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: antall måneder: 12 (fra kontraktstildeling)
Kontraktens varighet
Varighet i måned(er): 024 (fra kontraktstildeling) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Dokumentasjon • Skatteattest • Merverdiavgiftsattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Se: http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Skatteattest/ • Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system. Dokumentasjon: HMS-egenerklæring Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Dokumentasjon: • Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Kredittverdig uten krav til sikkerhetsstillelse Dokumentasjon Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 3 måneder, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Det kreves at tilbyder er godkjent bedriftshelsetjeneste iht. bransjeforskriften. Dokumentasjon Arbeidstilsynets godkjennelse
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog
Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om: ja
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
SO-1/14
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
12.11.2014 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
22.10.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB