« Back to Search« Back to SearchSearch » Åfjord municipality - Lager Construction operations department  Åfjord kommune

Åfjord municipality - Lager Construction operations department

  Åfjord Norway — Åfjord kommune
Published January 18, 2016 — Deadline February 19, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Construction of insulated warehouse in steel with area 360m2, including the primary and external work. The work is carried out as a turnkey, starting in the spring 2016 and completion in autumn 2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Åfjord kommune 964982864 Øvre Årnes 7 7170 Åfjord NO Kontaktperson: Lars-Helge Kolmannskog Telefon: +47 72532300 E-post: lhk@afjord.kommune.no Faks: +47 72532301 Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139698 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Åfjord kommune - Lagerbygg driftsavdeling
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Åfjord NUTS-kodeSør-Trøndelag Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Åfjord
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Oppføring av isolert lager bygg i stål med areal 360m2, inklusive grunn og utomhusarbeider. Arbeidene gjennomføres som en totalentreprise, med oppstart våren 2016 og ferdigstillelse høsten 2016.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45213000 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med forretningsbygninger, lagerhus og industribygninger samt bygninger knyttet til transport
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Bygg på 15 x 24m Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 1800000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Messanindekke på 90 m2 samt mindre bygningsmessige forhold.
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  04. 04. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 09. 2016 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Garanti i henhold til NS 8407
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja beskriv disse særlige vilkårene: Levering og utførelse av rør og ledningsanlegg utføres av kommunens driftsavdeling
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Jfr. konkurransegrunnlag
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Jfr. konkurransegrunnlag Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Jfr, konkurransegrunnlag
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2015/6536
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
19.02.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
18.01.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB