« Back to Search« Back to SearchSearch » Riska bioenergy - Turnkey new heating with biofuel plants and customer centers  Sandnes kommune

Riska bioenergy - Turnkey new heating with biofuel plants and customer centers

  Sandnes Norway — Sandnes kommune
Published April 26, 2016 — Deadline May 24, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

It will be built a new heating plant to be fitted with a bio with a minimum output of 500 kW based on bioflis and a gas boiler of 500 kW. Bio will deliver energy at base load and gas boiler will deliver energy at peak load and to serve as backup into the local heating network in Riska.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sandnes kommune 964965137 Rådhuset 4319 Sandnes NO Kontaktperson: Knut Haavardsholm Telefon: +47 48143075 E-post: knut.haavardsholm@sandnes.kommune.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.sekf.no/ Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3666 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/143291 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Riska bioenergi - Totalentreprise ny varmesentral med biobrenselanlegg og kundesentraler.
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandnes NUTS-kodeRogaland Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Det skal bygges en ny varmesentral som skal utrustes med en biokjel med en minimumsytelse på 500 kW basert på bioflis samt en gasskjel på 500 kW. Biokjelen skal levere energi ved grunnlast og gasskjelen skal levere energi ved topplast samt fungere som reserve inn i nærvarmenett på Riska.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Kontrakten omfatter alle fag som er nødvendig for å prosjektere og utføre oppdraget - Prosjektering og utførelse av bygg for varmeproduserende utstyr og med flissilo - Prosjektering og utførelse av VVS, derunder vask med varmtvann, ventilasjonsanlegg og avløp fra sluk i bygg. Bunnledning er underlagt en annen entreprise. -Levering av alt utstyr i varmesentral -Brenselssystem fra silo til brenner -Pipe og røykgassrenseutstyr mm. Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 3000000 og 6000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Se konkurransegrunnlaget.
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav: Det kreves at leverandør er et lovlig etablert foretak. Dokumentasjon: Norske firma: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Krav: Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og merverdiavgift eller det skal foreligge en godkjent ned-betalingsplan. Dokumentasjon: Norske Firma: Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Hvis dette ikke er mulig kan den bestilles hos skatteoppkrever eller Skatteetaten. Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørs hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Som dokumentasjon vil oppdragsgiver innhente kredittvurdering fra Experian (Oppdragsgiver abonnerer på tjenester fra Experian). Leverandør forutsettes å ha gjort seg kjent med registrerte opplysninger om foretaket og samtykker ved sin inn-levering av tilbudet til at opplysningene innhentes og legges til grunn for vurder-ingen av leverandørens økonomiske forhold. Leverandør kan ved innlevering av tilbud selv legge ved kredittvurdering fra anerkjent kreditt¬vurderingsselskap som viser at leveran¬døren oppfyller kravet i kolonne A. Kredittvurderingen skal basere seg på siste tilgjengelige regnskap. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med andre dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Eventuelle minste standardnivåer: Leverandør skal ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten. Leverandør må minimum oppnå en vurdering som kredittverdig og ha minimum 20 millioner i driftsinntekter siste tilgjengelige regnskapsår.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Erfaring: Som dokumentasjon skal leverandør dokumentere gjennomføring av tilsvarende anlegg og vedlegge en liste over de viktigste relevante oppdragene de siste fem år. Opplysninger som skal dokumenteres; • rollen som totalentreprenør • Info om oppdrag herunder, verdi / størrelse/ distribusjonsnett • tidspunkt og navn på kunde. På bakgrunn av listen skal leverandør oppgi navn og e-post¬adresse til kontaktperson for de tre mest relevante oppdragene. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Kapasitet: Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge en redegjørelse for leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelsen i løpet av de siste tre år. Kvalitetssystem: Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge attest for firmaets kvalitets-system/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller anerkjente kvalitetssikringsstandarder som ISO 9001:2008 eller tilsvarende. Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har velfungerende system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. Her må det minimum gis en overordnet beskrivelse av innholdet i systemet, herunder en oversikt over kontrollplaner og sjekklister som er relevant for oppdraget. Eventuelle minste standardnivåer: Erfaring: Som dokumentasjon skal leverandør dokumentere gjennomføring av tilsvarende anlegg og vedlegge en liste over de viktigste relevante oppdragene de siste fem år. Opplysninger som skal dokumenteres; • Rollen som totalentreprenør • Info om oppdrag herunder: verdi / effekt over 300kW / temperatur 110grC / høy energiutnyttelse • tidspunkt og navn på kunde. På bakgrunn av listen skal leverandør oppgi navn og e-post¬adresse til kontaktperson for de to mest relevante oppdragene. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Kapasitet: Oppdragsgiver krever at leverandør har tilstrekkelig kapa¬sitet til å utføre antatt oppdrags-mengde innenfor de kategori¬er tilbudet gjelder. Kvalitetssystem: Oppdragsgiver krever at leverandør har et vel-fungerende system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
6000501-2
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
24.05.2016 - 13:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
26.4.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB