« Back to Search« Back to SearchSearch » Acquiring system for enterprise search  Stavanger Kommune

Acquiring system for enterprise search

  STAVANGER Norway — Stavanger Kommune
Published May 13, 2015 — Deadline June 22, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Stavanger municipality wants to acquire solution for enterprise search. The solution will collect information from multiple sources and business systems, and present this in a user-friendly, intuitive interface. The solution will initially encompass search the ESA 7.x, Public 360, Epi Server, Exchange, SharePoint 2013 OneDrive for Business and file directories on the municipality's internal network, but shall have the opportunity to incorporate search against various current business systems beyond this at a later time. It is also desirable with the possibility of publikumssøk where announcements ESA and Public 360 made available. Current situation: Transition to a new case management and archiving system requires the establishment of a search solution for accessing data from outgoing case management and archiving system ESA 7.x. There is also an urgent need to establish a general enterprise search in Stavanger, as very much information is fragmented in different systems and in different file directories. This desired solved with an overall search portal that can obtain information from these sources and present it in a user-friendly interface. The suppliers are requested to be especially aware that this procurement conducted as an open competition, and that any modification may result in rejection of the offer. Principal uses Mercell Sourcing Service. To register your interest, and get access to any documents, click on the link below or copy and paste the link into your browser. [[Http://permalink.mercell.com/50171575.aspx]]. Then follow the instructions on the website.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Stavanger Kommune Olav Kyrresgt 19 4068 STAVANGER NO Kontaktperson: Nils Henrik Haaland Telefon: +47 51912499 E-post: nils.henrik.haaland@stavanger.kommune.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/50171575.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/50171575.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50171575.aspx Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50171575.aspx Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50171575.aspx
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Anskaffelse av system for virksomhetssøk
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Vareleveranse Kjøp Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Stavanger NUTS-kodeNORGE
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Stavanger kommune ønsker å anskaffe løsning for virksomhetssøk. Løsningen skal innhente informasjon fra flere ulike kilder og fagsystemer og presentere dette i et brukervennlig, intuitivt grensesnitt. Løsningen skal initielt omfatte søk mot ESA 7.x, Public 360, Epi-server, Exchange, Sharepoint 2013, OneDrive for Business samt filområder på kommunens interne nettverk, men skal ha mulighet for å innlemme søk mot ulike aktuelle fagsystemer utover dette på et senere tidspunkt. Det er også ønskelig med mulighet for publikumssøk, hvor offentlig tilgjengelig materiale i ESA og Public 360 gjøres tilgjengelig. Nåsituasjonen: Overgang til nytt sak- og arkivsystem krever at det blir etablert en søkeløsning for aksessering av data fra utgående sak- og arkivsystem ESA 7.x. Det er i tillegg et stort behov for å få etablert et generelt virksomhetssøk i Stavanger kommune, da svært mye informasjon ligger fragmentert i ulike systemer og på ulike filområder. Dette ønskes løst med en samlet søkeportal som kan innhente informasjon fra disse kildene og presentere dette i et brukervennlig grensesnitt. Leverandørene bes være særlig oppmerksomme på at denne anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse, og at eventuelle forbehold kan medføre avvisning av tilbud. Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/50171575.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 48311000 Programvare for dokumentadministrasjon
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: nei
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
anslå totalverdi eksklusiv MVA: 5500000.00 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: K 01 Skatteattest for skatt og merverdiavgift - Krav: Det er et krav at Leverandøren ikke har vesentlige restanser for skatt eller merverdiavgift, eventuelt at det foreligger godkjent nedbetalingsplan. Norske leverandører skal framlegge skatteattester av kemner/kommunekasserer (Skjema RF-1244) i kommunen der leverandøren har sitt hovedkontor. Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og de skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandører som bestiller skatteattest eller attest for merverdiavgift fra og med uke 42 2014 vil få en felles attest for skatt og merverdiavgift. Denne attesten kan leverandørene selv bestille gjennom Altinn. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. K 02 Firmaattest - Krav: Tilbydere skal være et lovlig etablert foretak. Dokumenteres ved: Firmaattest eller tilsvarende fra søkers hjemstat. K 03 HMS egenerklæring - Krav: Tilbyder skal stå inne for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller internkontrollforskriften. Tilbyder skal videre bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter, og skal akseptere at Oppdragsgiver blir gitt rett til å gjennomgå og verifisere foretakets system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dokumenteres ved: Signert HMS egenerklæring
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: K 04 - Kredittvurdering - Krav: Som dokumentasjon vil Oppdragsgiver innhente kredittvurderingen Commercial Delphi Score fra Experian (Oppdragsgiver abonnerer på tjenester fra Experian). Leverandøren må minimum oppnå en vurdering som ”kredittverdig". Leverandøren forutsettes å ha gjort seg kjent med registrerte opplysninger om foretaket og samtykker ved sin innlevering av tilbudet til at opplysningene innhentes og legges til grunn for vurderingen av leverandørens økonomiske forhold. Hvis leverandøren er kjent med at kravet til økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten ikke kan imøtekommes gjennom kredittvurdering som angitt ovenfor, kan leverandøren vedlegge tilbudet annen dokumentasjon som bekrefter at den økonomiske evnen er tilfredsstillende. Hvis Oppdragsgivers kredittopplysninger om det enkelte foretak ikke inneholder en kredittvurdering, vil Oppdragsgiver søke å få dekket sitt dokumentasjonsbehov på annen måte, enten ved å vurdere om den økonomiske evnen er tilfredsstillende ut fra de andre opplysninger som måtte foreligge i løsningen fra Experian eller gjennom innhenting av annen dokumentasjon. Hvis leverandør støtter seg på andre foretaks kapasitet for å kunne kvalifisere seg på dette punkt, skal leverandøren dokumentere at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å vedlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. Dokumentasjon over rådighet over ressursene skal i så fall vedlegges tilbudet. Med andre foretak menes annen juridisk enhet (rettssubjekt) enn leverandøren selv. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: K 05 - Erfaring. Krav: Erfaring fra tilsvarende oppdrag. Det kreves dokumentert meget god gjennomføringsevne. Dokumenteres ved:Liste over de viktigste leveranser eller utførte tjenester de siste tre år, og denne skal inneholde kortbeskrivelse av oppdraget, størrelse/verdi på leveransene, tidspunkt, navn på kundene og kort beskrivelse, tlf, epost-adresse og navn på kontaktpersoner hos kundene. Relevante kunder fra listen vil kunne bli kontaktet. Hvis leverandør støtter seg på andre foretaks kapasitet for å kunne kvalifisere seg på dette punkt, skal leverandøren dokumentere at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å vedlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. Dokumentasjon over rådighet over ressursene skal i så fall vedlegges tilbudet. Med andre foretak menes annen juridisk enhet (rettssubjekt) enn leverandøren selv. K06 - Kapasitet og kompetanse: Leverandøren skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse til å dekke behovet ved gjennomføring av oppdraget. Det skal vedlegges oversikt over bemanning for dette oppdrag med CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. Hvis leverandør støtter seg på andre foretaks kapasitet for å kunne kvalifisere seg på dette punkt, skal leverandøren dokumentere at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å vedlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. Dokumentasjon over rådighet over ressursene skal i så fall vedlegges tilbudet. Med andre foretak menes annen juridisk enhet (rettssubjekt) enn leverandøren selv. Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2015/5879
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
22.6.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 22.9.2015
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
13.5.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB