« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement consultancy Microsoft BizTalk  Forsvarsbygg Innkjøpstjenester

Framework agreement consultancy Microsoft BizTalk

  HARSTAD Norway — Forsvarsbygg Innkjøpstjenester
Published March 26, 2015 — Deadline May 8, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
NDEA has established integrations between various internal data sources and from external data sources, and we see that these must be maintained while the future is likely to reach several new requirements for integration and interconnection of data. As integration platform is Microsoft BizTalk established. NDEA want this competition to conclude framework agreements with up to 3 suppliers who can appoint resources covering all fields and tasks that are needed during development, maintenance and support of integration solutions and advise within the selection of integration solutions and architecture (counseling within BizTalk special and integration solutions in general). One vendor will be A-supplier and will get a maintenance contract for support and technical assistance. Principal uses Mercell Sourcing Service. To register your interest, and get access to any documents, please click on the link below or copy and paste the link into your browser. [[Http://permalink.mercell.com/50041760.aspx]]. Follow the instructions on the website.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Forsvarsbygg Innkjøpstjenester 6. divisjonsgate 12 9406 HARSTAD NO Kontaktperson: Oddgeir Ekerhovd E-post: oddgeir.ekerhovd@forsvarsbygg.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/50041760.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/50041760.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50041760.aspx Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50041760.aspx Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/50041760.aspx
Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
Hovedaktivitet
Forsvar
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Rammeavtale konsulenttjenester Microsoft BizTalk
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori7: EDB og beslektede tjenester Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Norge og noe oppmøte i Oslo NUTS-kodeNORGE
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Parallell rammeavtale Antall  leverandører: 3 Rammeavtalens varighet Antall år: 2 Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 2000000.00 og 6000000.00 NOKFrekvens og verdi på avropene:
Kort beskrivelse
Forsvarsbygg har etablert integrasjoner mellom ulike interne datakilder og mot eksterne datakilder, og vi ser at disse må vedlikeholdes samtidig som det i fremtiden antas å komme flere nye behov for integrasjoner og sammenkobling av data. Som integrasjonsplattform er Microsoft BizTalk etablert. Forsvarsbygg ønsker med denne konkurransen å inngå rammeavtaler med inntil 3 leverandører som kan stille med ressurser som dekker alle fagfeltene og arbeidsoppgavene det er behov for under utvikling, vedlikehold og support av integrasjonsløsningene samt være rådgiver innenfor valg av integrasjonsløsninger og arkitektur (rådgivning innenfor BizTalk spesielt og integrasjonsløsninger generelt). Den ene leverandøren vil være A-leverandør og vil få en vedlikeholdsavtale for support og teknisk bistand. Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/50041760.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 72227000 Konsulentvirksomhet i forbindelse med integrasjon av programvare Tilleggsvokabular 72224100 Planleggingsarbeid av implementering av et system 72260000 Programvarerelaterte tjenester 72261000 Programvaresupport 72262000 Programvareutvikling 72263000 Implementering av programvare 72266000 Konsulentvirksomhet i forbindelse med programvare 72267000 Programvareutvikling for vedlikeholds- og reperasjonstjenester 72267100 Vedlikehold av IT-programvare 72267200 Reparasjon av IT-programvare 72268000 Levering av programvare 72230000 Utvikling av kundespesifisert programvare 72220000 Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester 72246000 Systemrådgivning 72242000 Konstruksjonsmodellering 72253200 Systemsupport
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 2000000.0000 og 6000000.0000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: ja beskriv disse opsjonene: Kan forlenges med ett + ett år. Totalt 4 år. oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: ja oppgi antall mulige forlengelser: 2
Kontraktens varighet
planlagt startdato  1. 6. 2015 planlagt ferdigstillelsesdato  1. 6. 2017 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren skal være et lovlig registrert firma. Dokumentasjonskrav: Utenlandske leverandører må fremlegge dokumentasjon for at firmaet er lovlig registrert i sitt hjemland. Norske leverandører trenger ikke dokumentere oppfyllelse av kravet utover fremleggelse av skatte- og mva-attest, jf. nedenfor. Leverandøren skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen hele, miljø og sikkerhet. Dokumentasjonskrav: HMS egenerklæring i utfylt og signert stand Leverandøren skal ha et ryddig forhold til innbetaling av skatter og avgifter (kun for norske leverandører) Dokumentasjonskrav: ‘Attest for skatt og merverdiavgift’ (RF-1316). Attesten kan bestilles via www.altinn.no. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. (Alternativt kan leverandørene levere inn separate attester for hhv skatt og merverdiavgift av type RF-1244. Leverandørene må i så fall sørge for å kontrollere at attestene ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.)
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren skal ha solid økonomi. Dokumentasjonskrav: • Kredittvurdering av leverandøren som ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra utløpet av tilbudsfristen. Vurderingen skal være utferdiget av uavhengig aktør som innehar konsesjon for dette. Resultatet av kredittvurderingen skal fremkomme som en gradert verdi (bokstaver eller tall) mot en definert skala. • Siste tre årsregnskap, eller utdrag fra samme, inneholdende nøkkeltall. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren, inklusiv eventuell underleverandør, skal dokumentere betydelig erfaring fra gjennomføring av tilsvarende oppgaver. Dokumentasjonskrav: Liste som beskriver leverandørs fem største eller mest betydelig oppdrag innenfor leveranse av BizTalk konsulentbistand gjennomført innenfor siste tre år. Listen skal omfatte opplysninger om verdi, tidspunkt, samt navnet på mottaker av tjenesten og kontaktinformasjon. Referanser kan bli sjekket ved direkte kontakt og innhenting av relevante opplysninger for evt. verifisering av oppfyllelse av kvalifikasjonskravet og ved eventuell tvil knyttet til tildelingskriteriet "kvalitet". Det er likevel slik at det er leverandørens ansvar å dokumentere relevant informasjon gjennom beskrivelsen. Det skal også oppgis hvor stor del av kontrakten tjenesteyteren har til hensikt å benytte underleverandør.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2015/1079
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
8.5.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 8.9.2015
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
26.3.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB