« Back to Search« Back to SearchSearch » 2016-09 KON K452 Spjelkavik videregående - E40 Electrical and telecommunication installations  Møre og Romsdal Fylkeskommune

2016-09 KON K452 Spjelkavik videregående - E40 Electrical and telecommunication installations

  MOLDE Norway — Møre og Romsdal Fylkeskommune
Published May 9, 2016 — Deadline June 10, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

More og Romsdal County Council as the principal ensure competitive bidding on these contract in connection with Spjelkavik high school in Spjelkavik.

 Delentreprise

For laws and regulations apply to the current version.

Appendix II Drawings and supporting documents when these files (due. Size) can not be uploaded in Mercell.

Additional Information:

Late tenders will be rejected. (The system does not permit to submit offers electronically via Mercell bids deadline).

Are you not using Mercell, or you have questions about the functionality of the tool, for example, how to make an offer, contact Mercell Support on tel: January 21 88 60 or by email to: support@mercell.com .

It is recommended that the tender is submitted in good time before the deadline, for example. at least 1 hour before the offer deadline.

The latter delivered the offer considered the final offer.

All require an electronic signature upon delivery.

Electronic signatures can be obtained at www.commfides.com, www.buypass.no or www.bankid.no.

Please note that it may take some days to be delivered electronic signature so that this process is initiated as soon as possible.

Then follow the instructions on the website.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Møre og Romsdal Fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE NO Kontaktperson: Arnt Ove Hol Telefon: +47 71258920 E-post: arnt.ove.hol@mrfylke.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/58476478.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/58476478.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/58476478.aspx Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/58476478.aspx Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/58476478.aspx
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Annet: Bygg
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
2016-09 KON K452 Spjelkavik vgs - E40 Elektro- og teleanlegg
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Samarbeidskontrakt Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Ålesund, Spjelkavik NUTS-kodeMøre og Romsdal
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver innbyr til anbudskonkurranse på følgende entreprise i forbindelse med Spjelkavik videregående skole i Spjelkavik.  Delentreprise Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, og konkurransen skal gjennomføres etter reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del III Anskaffelser over EØS- terskelverdiene og prosedyre § 14-1, (1) som åpen anbudskonkurranse. . For lov og forskrift gjelder gjeldende versjon. For leverandører som har meldt seg på denne konkurransen bes det om at de tar kontakt for nedlasting av to filmapper (BIM) vedr. Bilag II Tegninger og supplerende dokumenter da disse filene (pga. av størrelse) ikke kan lastes opp i Mercell. Tilleggsinformasjon: Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp). Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, hvordan man skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com. Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at man ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan man gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Det vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan skaffes på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang så snart som mulig. Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/58476478.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45310000 Installasjon av elektriske ledninger og armaturer Tilleggsvokabular 45314000 Installasjon av telekommunikasjonsutstyr
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Nei
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 15000000 og 20000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Lovlig etablert foretak For å være kvalifisert, skal leverandør være lovlig etablert foretak. Leverandør skal fremlegge firmaattest som dokumentasjon. Firmaattest må ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra den dag attesten skal være oppdragsgiver i hende. For utenlandsk selskap skal det leveres bekreftelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som benevnt i lovgivningen i det land der leverandør er etablert. Innbetaling av skatt og avgift For å være kvalifisert, må leverandør være à jour med innbetaling av skatter og avgifter. Leverandøren må dokumentere dette og skal innen tilbudsfristens utløp fremlegge skatteattester som dokumentasjon på at skatter og avgifter er betalt. Skatteattest (RF-1244 Fastsatt av skattedirektoratet) skal være utstedt av kemner/ kommunekasserer der leverandør har sitt hovedkontor og av skattefogden i vedkommende fylke. Prosjekt K452 Spjelkavik vgs E10 Infrastruktur – Forberedende arbeider Dato: 03.03.16 Side 7 av 13 Dokument Mal, versjon 1.0 Rev. dato:2013-01-14 HS Skatteattesten må ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra den dag attesten skal være oppdragsgiver i hende. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester eller annen lovbestemt dokumentasjon fra tilsvarende myndigheter som de norske. Dersom leverandør skal benytte underentreprenører, skal leverandør kreve tilsvarende dokumentasjon fremlagt fra disse (skal ikke vedlegges tilbudet). Helse- miljø- og sikkerhet HMS For å være kvalifisert, må leverandør arbeide systematisk for å oppfylle kravene i helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen. Leverandør skal innen tilbudsfristens utløp fremlegge egenerklæring i samsvar med Forskrift om offentlig anskaffelse som dokumentasjon på at leverandør oppfyller, eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse-, miljø- og sikkerhet. Bekreftelse med egenerklæring på vedlagte skjema. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter For å være kvalifisert, plikter leverandør å ha arbeidstakere som har lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller bestemmelsene som forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter pålegger leverandøren ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter. Bekreftelse med egenerklæring på vedlagte skjema. Lærling For å være kvalifisert, må leverandør dokumentere at foretaket er medlem i godkjent lærlingeordning. Bekreftes med egenerklæring på vedlagte skjema.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Økonomi Leverandør skal vedlegge dokumentasjon på at foretaket har finansiell gjennomføringsevne ved fremleggelse av offisielt årsregnskap for de to siste år, 2013 og 2014 vedlagt styrets og revisors rapport. I tillegg vil oppdragsgiver innhente rating fra AAA Soliditet for dokumentasjon på finansiell gjennomføringsevne. Ansvarsforsikring Ansvarsforsikring skal minimum ha dekning ihht.NS 8405:2008, pkt. 10.2. Kopi av forsikringspolise vedlegges som dokumentasjon. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Godkjenning iht. plan og bygningsloven For å være kvalifisert, må leverandør dokumentere at leverandørs foretak og leverandørs underentreprenører har sentral godkjenning for UTF/KUT i tiltaksklasse 2 for m. Installasjoner av brannalarmanlegg. Alternativt sentral godkjenning for UTF i tiltaksklasse 2 for overordnet ansvar for utførelse Dersom leverandør og leverandørs underentreprenører ikke har sentral godkjenning, kan leverandør sannsynliggjøre på annen måte at tilsvarende lokal godkjenning kan oppnås. Kopi av tidligere tildelt ansvarsrett kan vedlegges som dokumentasjon. For utenlandske leverandører skal det dokumenteres tilsvarende kompetanse slik at lokal godkjenning kan oppnås. For å være kvalifisert, må leverandør dokumentere at leverandørs foretak og leverandørs underentreprenører har tilstrekkelig faglig- og teknisk kompetanse og kapasitet for å gjennomføre kontraktsleveransene innenfor de krav som gjelder. Leverandør skal dokumentere dette med: A. Referanseliste a. Referanseliste som beskriver foretakets viktigste referanser fra de siste 5 år. Referansene skal angi kontraktens sted, verdi og kontaktperson hos oppdragsgiver. b. Referanseliste som beskriver underentreprenørers viktigste referanser fra de siste 5 år. Referansene skal angi kontraktens sted, verdi og kontaktperson hos oppdragsgiver. B. Kapasitet a. Beskrivelse av foretakets antall ansatte ved tilbudstidspunkt samt bemanning siste 3 år. Redegjørelse av forventet antall årsverk av foretakets ansatte i kontraktsarbeidet. b. Beskrivelse av underentreprenørers bemanning ved tilbudstidspunkt samt siste 3 år. Redegjørelse av forventet antall årsverk hos disse i kontraktsarbeidet. Språk Av leverandørs organisasjon skal minimum prosjektleder/ anleggsleder(e), fremdriftsplanlegger og SHA funksjon være norsktalende. Dokumenteres med egenerklæring. Se for øvrig pkt.3.4 i Administrative bestemmelser ang. språk i prosjektet. Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2016/9
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 10.5.2016 - 12:00 Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
10.6.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 9.9.2016
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
9.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB