« Back to Search« Back to SearchSearch » Tanum church center  Bærum kommune

Tanum church center

  Sandvika Norway — Bærum kommune
Published January 21, 2016 — Deadline March 1, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The contract includes demolition of the existing church hall, earthworks and construction of a new church center of approximately 550 m2.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Bærum kommune 935478715 Arnold Haukelands plass 10 1304 Sandvika NO Kontaktpunkt: Eiendom, 4 etg. Kontaktperson: Kurt Tryaire Haugen Telefon: +47 67504050 E-post: kurt.haugen@baerum.kommune.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2151 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/138803 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Tanum kirkesenter
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandvika NUTS-kodeNORGE Fylke: Akershus Kommune: Bærum
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Kontrakten omfatter riving av eksisterende kirkestue, grunnarbeider og oppføring av nytt kirkesenter på ca 550 m2.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet Tilleggsvokabular 32000000 Radio-, fjernsyn-, og telekommunikasjon samt tilhørende utstyr 32400000 Nettverk 39000000 Møbler (inkludert kontor møbler), inventar, husholdningsmaskiner, (utenom belysning) og rengjøringsmidler 45111000 Nedrivning, forbereding og rydding av byggeplass 45111100 Nedrivningsarbeid 45111200 Forbereding og rydding av byggeplass 45112000 Utgravning og fjerning av jord 45113000 Byggeplassarbeid 45200000 Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider 45210000 Byggearbeid 45220000 Ingeniør- og byggningsarbeid 45222000 Byggearbeid i forbindelse med ingeniørarbeid, unntatt bruer, tunneler, sjakter og underganger 45223000 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Konstruksjoner 45260000 Takarbeid og annet spesialarbeid innen for Bygge- og anleggsfagene 45300000 Byggningsinnstallasjonsarbeid 45310000 Installasjon av elektriske ledninger og armaturer 45320000 Isoleringsarbeid 45330000 Blikkenslager og rørleggerarbeid 45340000 Oppsetting av gjerde og rekkverk, installasjon av sikkerhetsutstyr
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Tanum menighet har i mange år hatt behov for å samle sine kontorplasser og møtesal. I dagens kirkestue er det begrenset plass og hele bygget trenger modernisering. Prosjektet omfatter å rive eksisterende kirkestue og bygge et nytt bygg som skal inneholde både kontorer, møterom, møtesal og sakristi. Utearealet må også tilpasses noe for å overholde krav til universell utforming. Prosjektet ønskes ferdigstilt innen påske 2017. Rammetillatelse foreligger.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Varighet i måned(er): 012 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se Oppdragsbeskrivelse med vedlegg.
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se Oppdragsbeskrivelse med vedlegg.
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
Se Oppdragsbeskrivelse med vedlegg.
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Firmaattest og Skatteattest ikke eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Foretakets årsregnskap for 2014 eller utdrag fra dette. Tilbyder skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter. Eventuelle minste standardnivåer: Foretaket skal ha en rating som minst tilsvarer god kredittverdighet, og forøvrig ha tilfredsstillende økonomi til å gjennomføre oppdraget .
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Foretaket skal ha erfaring fra oppdrag av tilsvarende art og omfang. Foretakets (totalentreprenørens) relevante leveranser de siste fem årene, inkludert deres entrepriseform, verdi og tidspunkt. Oppdragsgivers referanseperson(er) må oppgis. Et velfungerende kvalitetssystem tilpasset kontraktens innhold. Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/ kvalitetsstyringssystem skal vedlegges. Eventuelle minste standardnivåer:
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
501582
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt
Kunngjøring av konkurranse Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-170938
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
01.03.2016 - 10:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
21.01.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB