« Back to Search« Back to SearchSearch » SNE-1 - Tunnel Upgrade E6 Trondheim - Steinkjer  Statens vegvesen Region midt

SNE-1 - Tunnel Upgrade E6 Trondheim - Steinkjer

  Molde Norway — Statens vegvesen Region midt
Published January 23, 2015 — Deadline March 9, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The work consists of upgrading / rehabilitation of five tunnels on the E6 in South and North Trøndelag NPRA Region center. The first four tunnels are located relatively close to each other between Trondheim in South Trøndelag and Stjørdal in Nord Trøndelag; Grillstad tunnel (748 m), Being Tunnel (1625 m), Stavsjø Mountain Tunnel (1720 m) and Hell Tunnel (3928 m). The fifth tunnel, Egge Tunnel (597 m), located just north of Steinkjer in Nord Trøndelag. Grillstad tunnel has two races, while the remaining tunnels consists of only one race. The tunnels will be closed completely to traffic when there is ongoing work in the tunnel. The tunnels can only be closed at night as well as a certain number of meetings. The work consists mainly of the supply and installation of variable message signs and barriers, lighting, fire fighting equipment, safety equipment, fans, cable bridges and CCTV surveillance. For details about each tunnel, see the summary in Chapter A3 section. 1.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Statens vegvesen Region midt 971032081 Fylkeshuset 6404 Molde NO Kontaktpunkt: Jo Forren Kontaktperson: Statens vegvesen Telefon: +47 90130083 E-post: jo.forren@vegvesen.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1111 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/126124 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Andre statlige eller nasjonale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
S-N-E-1 – Tunneloppgradering E6 Trondheim - Steinkjer
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Utførelsesentreprise Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Trondheim, Malvik, Stjørdal og Steinkjer NUTS-kodeTrøndelag Fylke: Nord-Trøndelag Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Trondheim Kommune: Malvik Kommune: Stjørdal Kommune: Steinkjer
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Arbeidene består av oppgradering/rehabilitering av fem tunneler på E6 i Sør- og Nord-Trøndelag for Statens vegvesen Region midt. De første fire tunnelene ligger relativt tett etter hverandre mellom Trondheim i Sør Trøndelag og Stjørdal i Nord Trøndelag; Grillstadtunnelen (748 m), Væretunnelen (1625 m), Stavsjøfjelltunnelen (1720 m) og Helltunnelen (3928 m). Den femte tunnelen, Eggetunnel (597 m), ligger rett nord for Steinkjer i Nord Trøndelag. Grillstadtunnelen har 2 løp, mens de øvrige tunnelene kun består av ett løp. Tunnelene skal stenges fullstendig for trafikk når det pågår arbeider inne i tunnelen. Tunnelene kan kun stenges på nattestid samt et visst antall helger. Arbeidene består i hovedsak av levering og installasjon av variable skilt og bommer, belysning, brannslukkingsutstyr, sikkerhetsutrustning, vifter, kabelbruer og TV-overvåkning. For detaljer om hver enkelt tunnel, se sammendrag i kapittel A3 pkt. 1.
CPV-klassifisering
45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet 31000000 Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; Belysning 32200000 Overføringsutstyr for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting og fjernsyn 32400000 Nettverk 32500000 Telekommunikasjonsutstyr og tilbehør 35100000 Nød- og sikkerhetsutstyr 51000000 Installasjonstjenester (bortsett fra programvare)
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Oppgradering av totalt 5 tunneler på E6 mellom Trondheim og Steinkjer. anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 70000000 og 90000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: ja beskriv disse opsjonene: I forbindelse med denne entreprisen er det lagt inn en opsjonsmulighet for øvrige arbeider langs E6 mellom Trondheim og Steinkjer. Opsjonsretten gjelder for byggherre, og byggherre forbeholder seg retten til å benytte opsjonen i det omfang en måtte ønske innenfor en stipulert ramme på ca. 3 mill. kr. Opsjonen gir ingen rett til økning av riggposter så lenge arbeidet blir utført i løpet av gjennomføringstiden som er fastsatt for denne entreprisen. Arbeider som utføres som opsjon skal før de igangsettes være klart definert og avtalt. I slik avtale skal det klart framgå at arbeidet er å forstå som en del av opsjonen, og ikke som en form for tilleggsarbeid eller mengdejustering av kontrakt. oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei
Kontraktens varighet
planlagt startdato  13. 04. 2015 planlagt ferdigstillelsesdato  01. 06. 2016 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se konkurransegrunnlaget
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se konkurransegrunnlaget
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
Se konkurransegrunnlaget
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Laveste pris
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2015/003212
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
09.03.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 17.04.2015
Tilbudsåpning
Dato: 09.03.2015 - 13:00 Vil det være åpen tilbudsåpning: ja Se konkurransegrunnlaget Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
23.01.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB