« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchasing Services - framework agreements consulting, architect, project and construction management  Forsvarsbygg Innkjøpstjenester

Purchasing Services - framework agreements consulting, architect, project and construction management

  HARSTAD Norway — Forsvarsbygg Innkjøpstjenester
Published December 24, 2015 — Deadline February 4, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The purpose of this MoU is to cover Forsvarsbygg their needs for different types of consulting services such as: Consultant engineer construction (RIB) Consultant engineer HVAC (RIV) Consultant engineer electro (RIE) Consultant engineer fire (RIBR) Project (PL) Construction Management (BL) Architectural Services (ARK) Landscape (LARK) Geotechnical Consulting (RIG) Consultant engineer within acoustics (RIAku) Consultant engineer (Ripol) - engineering of tank farms for fuel, with associated piping and pumps (POL) framework agreements include mainly projects in connection with the maintenance and reconstruction of existing building and construction of technical installations. The agreements can also be used for new construction, but primarily for smaller projects. The agreement can also be used by other departments in the agency and the Armed Forces, that any department that are part of or subject to the Royal Department of Defense, which also manages and operates its own building stock and which have activities in the given competition area. For services architectural services (ARK), landscape (LARK), project (PL), geotechnical consulting and engineering geology (RIG) and consulting engineering (Ripol), any department in the agency and the defense use framework agreements regardless of whether the activity is related to the geographical competition area service has been announced publicly. In cases where there are existing framework agreements, for example for ARK, the most affordable agreement be used, then also travel expenses taken into account. The competition is divided geographically so that it is given the opportunity to provide independent quote for multiple or single market areas (geographical areas) or business.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Forsvarsbygg Innkjøpstjenester 6. divisjonsgate 12 9406 HARSTAD NO Kontaktperson: Bjarne Ryvoll Telefon: +47 95903748 E-post: bjarne.ryvoll@forsvarsbygg.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/55454016.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/55454016.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/55454016.aspx Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/55454016.aspx Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/55454016.aspx
Type oppdragsgiver
Andre statlige eller nasjonale virksomheter
Hovedaktivitet
Forsvar
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Innkjøpstjenester - rammeavtaler rådgivningstjenester, arkitekt, prosjektledelse og byggeledelse
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Hele Norge NUTS-kodeOslo og Akershus Hedmark og Oppland Sør-Østlandet Østfold Vestfold Telemark Agder og Rogaland Vestlandet Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nord-Norge
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Rammeavtale med kun en leverandør Rammeavtalens varighet Antall år: 2 Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 40000000.00 og 50000000.00 NOKFrekvens og verdi på avropene:
Kort beskrivelse
Formålet med denne rammeavtalen er å dekke Forsvarsbygg sitt behov for ulike typer rådgivningstjenester slike som: Rådgivende ingeniør bygg (RIB) Rådgivende ingeniør VVS (RIV) Rådgivende ingeniør elektro (RIE) Rådgivende ingeniør brann (RIBR) Prosjektledelse (PL) Byggeledelse (BL) Arkitekttjenester (ARK) Landskapsarkitekt (LARK) Geoteknisk rådgivning (RIG) Rådgivende ingeniør innenfor akustikk (RIAku) Rådgivende ingeniør (RIPOL) - engineering av oljetankanlegg for drivstoff, med tilhørende rørsystem og pumper(POL) Rammeavtalene omfatter hovedsakelig oppdrag i forbindelse med vedlikehold og ombygging av eksisterende bygg og anlegg med tekniske installasjoner.  Avtalene kan også brukes til nybygg, men da først og fremst for mindre prosjekter. Rammeavtalen kan også benyttes av øvrige avdelinger i Forsvarsbygg og av Forsvaret, dvs. enhver avdeling som inngår i eller er underlagt Det kongelige forsvarsdepartement, og som i tillegg forvalter og driver egen bygningsmasse og som har aktivitet i gitt konkurranseområde. For tjenestene arkitekttjenester (ARK), landskapsarkitekt(LARK), prosjektledelse(PL), geoteknisk rådgivning og ingeniørgeologi(RIG) og rådgivende ingeniør (RIPOL) kan enhver avdeling i Forsvarsbygg og Forsvaret bruke rammeavtalene uavhengig av om aktiviteten er knyttet til det aktuelle geografiske konkurranseområdet tjenesten er kunngjort for. I de tilfeller det er eksisterer flere rammeavtaler, eksempelvis for ARK, vil den rimeligste avtalen bli benyttet, da også reiseomkostninger tatt i betraktning. Konkurransen er inndelt geografisk slik at det gis anledning å gi selvstendige tilbud for flere eller enkeltstående markedsområder(geografiske områder) eller forretningsområder.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71311000 Rådgivning ingeniørtjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid Tilleggsvokabular 71200000 Arkitekt- og relaterte tjenester 71250000 Arkitekt-, ingeniør- og oppmålingstjenester 71300000 Ingeniørtjenester 71330000 Diverse former for ingeniørtjenster 71400000 Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester 71210000 Arkitektrådgivning 71541000 Byggeteknisk prosjektledelse 71540000 Byggeteknisk ledelse 71315000 Bygningsteknikk 71315210 Rådgivning i forbindelse med bygningsteknikk 71321200 Prosjektering av varmesystemer 71321000 Prosjektering av mekaniske og elektriske installasjoner 71317100 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse og kontroll av brann og eksplosjon 71420000 Landskapsarkitekturtjenester 71332000 Geoteknisk ingeniørtjenster 71351200 Geologisk og geofysisk rådgivning 71313200 Rådgivning i forbindelse med lydisolering og romakustikk 71321300 Rådgivningstjenester relatert til rørlegging 71322200 Prosjektering av rørledning 76200000 Fagtjenester til oljeindustrien
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Rammeavtalen vil ha varighet på to år (2) kalenderår etter oppstart av avtalene, med mulighet for forlengelse i inntil (1) ett år pluss (1) ett år, maksimalt totalt inntil (4) fire år. Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 50000000.00 NOK
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Ja Oppgi antall mulige forlengelser: 2
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  4. 4. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  4. 4. 2018 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Eventuelle minste standardnivåer: kfr. konkurransegrunnlag del I, innbydelsen
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Eventuelle minste standardnivåer: kfr. konkurransegrunnlag del I, innbydelsen
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2015/5213
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 27.1.2016 - 12:00 Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
4.2.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 19.4.2016
Tilbudsåpning
Dato: 4.2.2016 - 12:00 Sted: Harstad Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Tilleggsinformasjon
Rammeavtalene omfatter hovedsakelig oppdrag i forbindelse med vedlikehold og ombygging av eksisterende bygg og anlegg med tekniske installasjoner. Avtalene kan også brukes til nybygg, men da først og fremst for mindre prosjekter. Rammeavtalen kan også benyttes av øvrige avdelinger i Forsvarsbygg og av Forsvaret, dvs. enhver avdeling som inngår i eller er underlagt Det kongelige forsvarsdepartement, og som i tillegg forvalter og driver egen bygningsmasse og som har aktivitet i gitt konkurranseområde. For tjenestene arkitekttjenester (ARK), landskapsarkitekt(LARK), prosjektledelse(PL), geoteknisk rådgivning og ingeniørgeologi(RIG) og rådgivende ingeniør (RIPOL) kan enhver avdeling i Forsvarsbygg og Forsvaret bruke rammeavtalene uavhengig av om aktiviteten er knyttet til det aktuelle geografiske konkurranseområdet tjenesten er kunngjort for. I de tilfeller det er eksisterer flere rammeavtaler, eksempelvis for ARK, vil den rimeligste avtalen bli benyttet, da også reiseomkostninger tatt i betraktning. Konkurransen er inndelt geografisk slik at det gis anledning å gi selvstendige tilbud for flere eller enkeltstående faglige og geografiske områder, eller forretningsområder, se del I punkt 11 om inndeling. Rammeavtalen vil ha varighet på to år (2) kalenderår etter oppstart av avtalene, med mulighet for forlengelse i inntil (1) ett år pluss (1) ett år, maksimalt totalt inntil (4) fire år.
Dato for publisering av denne kunngjøring
24.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB