« Back to Search« Back to SearchSearch » Vatne operating station - Installation of gas fired hot water boilers  Sandnes Kommune

Vatne operating station - Installation of gas fired hot water boilers

  Sandnes Norway — Sandnes Kommune
Published April 23, 2015 — Deadline May 19, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Installation of gas fired hot water boilers in existing heating plant at Vatne operating station. The contract includes the replacement of the current oil-fired hot water boiler with new gas-fired hot water boilers with associated wiring in the heating plant and pre-insulated kulvertrør ground until future building for catering and adm.bygg. Further expansion plant sirkl.pumpe, valves, insulation etc. in heating plant and connection to current wiring in heating plant. Besides gas and heating engineering work shall be included electrical works as disconnection of oil boiler, cabling / wiring of the gas boiler, circulation pump, energy meter etc. Furthermore, it included structural aid worker as digging ditches for pre-insulated kulvertrør and gas pipelines, and holes in the concrete walls etc.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sandnes Kommune 964965137 Postboks 583 4305 Sandnes NO Kontaktperson: Thorleif Nyman Telefon: +47 51336038 E-post: thorleif.nyman@sandnes.kommune.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3666 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/131084 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Vatne driftsstasjon - Installasjon av gassfyrt varmtvannskjel
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandnes NUTS-kodeRogaland Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Installasjon av gassfyrt varmtvannskjel i nåværende varmesentral ved Vatne driftsstasjon. Oppdraget omfatter utskifting av nåværende oljefyrt varmtvannskjel med ny gassfyrt varmtvannskjel med tilhørende ledningsnett i varmesentralen samt preisolerte kulvertrør i grunn frem til fremtidig bygg for storkjøkken og adm.bygg. Videre ekspansjonsanlegg, sirkl.pumpe, ventiler, isolasjon etc. i varmesentral samt tilknytning til nåværende ledningsnett i varmesentral. Foruten gass og varmetekniske arbeider skal det medregnes elektriske arbeider som frakobling av oljekjel, kabling/kobling av gasskjel, sirkulasjonspumpe, energimåler m.m. Videre skal det medregnes bygningsmessige hjelpearbeider som graving av grøft for preisolerte kulvertrør og gassrør samt hulltaking i betongvegger etc.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45331110 Installasjon av kjeler og varmtvannsberedere Tilleggsvokabular 45311000 Arbeid i forbindelse med elektriske ledninger og armaturer 45330000 Blikkenslager og rørleggerarbeid 45331000 Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 45331100 Installasjon av sentralvarmeanlegg 45333100 Installasjon av utstyr til regulering av gasstrykk 09323000 Fjernvarme 42515000 Oppvarmingstank i distriktene 45232140 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fjernvarmeledninger 45251250 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fjernvarmeanlegg
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 2000000 og 2200000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se konkurransegrunnlag
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se konkurransegrunnlag
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
Se konkurransegrunnlag
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlag
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlag Eventuelle minste standardnivåer: Se konkurransegrunnlag
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlag Eventuelle minste standardnivåer: Se konkurransegrunnlag
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Laveste pris
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
41007
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
19.05.2015 - 13:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 20.07.2015
Tilbudsåpning
Dato: 19.05.2015 - 14:00 Sted: Multiconsult as 910 253 158 Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes NO Kontaktperson: Brigt Sunde Inngang Vest Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Innsendelse av klager
Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage: Jæren Tingrett
Dato for publisering av denne kunngjøring
23.4.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB