« Back to Search« Back to SearchSearch » Process Supervisor New Skien vgs  TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Process Supervisor New Skien vgs

  SKIEN Norway — TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Published November 27, 2015 — Deadline January 5, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Process Leader geometry and architecture: Assisting architect, consultants, users and builder to anchor participative processes that ensure solid user and ownership influence at the right time in the planning process. The position requires a degree in architecture and years of experience with architectural assignments in school projects. Experience from multiple partnering with strong user involvement is a requirement. In connection with this big school project announces Telemark county one competition as regards agreement on delivery avtjeneste as PROCESS SUPERVISOR connection with the design and implementation phase of this new school. TFK estimates that resource PROCESS SUPERVISOR will be about 750 hours until the school is completed mid-August 2018, with the greatest needs time in early design phase until the start of construction in 2016.For further information please refer to the part 2a, requirements specification.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
TELEMARK FYLKESKOMMUNE 940 192 226 Fylkesbakken 6 3715 SKIEN NO Kontaktpunkt: Telemark fylkeskommune Kontaktperson: Birger Falch-Pedersen Telefon: +47 91118916 E-post: Birger.Otto.Falch-Pedersen@t-fk.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.telemark.no Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqzilbikl&GoTo=Docs Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqzilbikl&GoTo=Tender Ytterligere informasjon kan fås her: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqzilbikl&GoTo=QA Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqzilbikl&GoTo=Docs Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqzilbikl&GoTo=Tender
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Annet: Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Prosessveileder Nye Skien vgs
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Skien NUTS-kodeTelemark Kommune: Skien
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Prosessleder geometri og arkitektur: Bistå arkitekt, rådgivere, brukere og byggherre med å forankre involverende prosesser som sikrer solid bruker- og eierpåvirkning til riktig tidspunkt i prosjekteringsprosessen. Stillingen krever arkitektutdannelse og mange års erfaring med arkitektoppdrag i skoleprosjekter. Erfaring fra flere partneringprosjekter med sterk brukerinvolvering er et krav. I forbindelse med dette store skoleprosjektet utlyser Telemark fylkeskommune en konkurransen som gjelder avtale om levering avtjeneste som PROSESSVEILEDER ifm prosjekterings- og igangsettingsfasen av denne nye skolen. TFK beregner at ressursen PROSESSVEILEDER vil utgjøre ca 750 timer frem til skolen er ferdigstilt medio august 2018 med størst timebehov i begynnelsen av prosjekteringsfasen frem til byggestart i 2016.For nærmere informasjon viser vi til del 2a, kravspesifikasjon.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71000000 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester Tilleggsvokabular 71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Saksnummer hos oppdragsgiver
BTV-2015-118
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
05.01.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 04.04.2016
Tilbudsåpning
Dato: 05.01.2016 - 13:00 Del VI: Supplerende opplysninger
Tilleggsinformasjon
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afqzilbikl
Dato for publisering av denne kunngjøring
27.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB