« Back to Search« Back to SearchSearch » Design and construction of new main fire station with emergency and ambulance center at Stangeland  Sandnes kommune

Design and construction of new main fire station with emergency and ambulance center at Stangeland

  Sandnes Norway — Sandnes kommune
Published November 27, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€27.78M
Winner
Kruse Smith Entreprenør AS
Principal has signed a contract for complete design and construction of new main fire station with emergency and ambulance center at Stangeland in accordance with the tender documents and assignment description and appendix. The mission has a total gross area including options on 13,806 m2 and includes: • Detailed engineering based on present sketches and preliminary project • Construction of new main fire station with emergency services including emergency care (20 seats) and remote locations • Obtaining outdoor • Delivery and installation of permanent fixtures in accordance . Descriptions project will be implemented as modified turnkey plot is expected ready for commencement of construction work in May 2015. The Contractor shall have the capacity to complete the full new main fire station with emergency care, ambulance central and outdoor area under contract to acquire the business can take place at the latest by 20 January 2017 (final deadline). New main fire station with emergency care, ambulance-central and grounds will be adopted in February 2017 and shall be designed and built in accordance with criteria for low energy buildings acc. NS 3701. mezzanine and tramshed 1st floor are exempt from requirements for low-energy buildings and shall be designed and built by TEK10. See the tender documents with attachments for further description of the procurement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sandnes kommune 964965137 Jærveien 33 4319 Sandnes NO Kontaktpunkt: Epcon AS Kontaktperson: Jon Aarrestrad Telefon: +47 90977156 E-post: jona@epcon.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3666 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/124490
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen
Prosjektering og bygging av ny hovedbrannstasjon med legevakt og ambulansesentral på Stangeland
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Totalentreprise Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandnes NUTS-kodeNORGE Kommune: Sandnes
Kort beskrivelse
Oppdragsgiver har inngått kontrakt for komplett prosjektering og bygging av ny hovedbrannstasjon med legevakt og ambulansesentral på Stangeland i henhold til konkurransegrunnlag med oppdragsbeskrivelse og vedlegg. Oppdraget har et samlet bruttoareal inklusive opsjoner på 13 806 m2 og omfatter: • Detaljprosjektering basert på foreliggende skisseprosjekt og forprosjekt • Bygging av ny hovedbrannstasjon med legevakt inkludert øyeblikkelig hjelp (20 plasser) og ambulansesentral • Opparbeidelse av uteområde • Levering og montering av fast inventar iht. beskrivelser Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise og tomten er forventet klar for oppstart av byggearbeider mai 2015. Totalentreprenør skal ha kapasitet til å ferdigstille komplett ny hovedbrannstasjon med legevakt, ambulansesentral og uteområde i henhold til kontrakt slik at overtakelsesforretning kan finne sted senest innen 20. januar 2017 (sluttfrist). Ny hovedbrannstasjon med legevakt, ambulanse-sentral og uteområde skal tas i bruk februar 2017 og skal prosjekteres og bygges etter kriterier for lavenergibygg iht. NS 3701. Messanin og vognhall 1. etasje er unntatt fra krav om lavenergibygg og skal prosjekteres og bygges etter TEK10. Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for ytterligere beskrivelse av anskaffelsen.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45216121 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Brannstasjon Tilleggsvokabular 71320000 Prosjektering 39200000 Inventar 45215100 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til helsevesenet 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet 45313100 Installasjon av heis
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Kontraktens/kontraktenes samlede verdi
Verdi: 260000000 NOK Eksklusiv MVA Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av 1. Pris . Vekting 85 2. Kvalitet . Vekting 15
Saksnummer hos oppdragsgiver
14/08356
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Kunngjøring om konkurranse Kunngjøringsnummer i TED: 2014/S 245-433017 of 16.12.2014
Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt
Kunngjøring av konkurranse Kunngjøringsnummer på Doffin: 2014-640924 of 2014-12-16 Del V: Kontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling
20.04.2015
Opplysninger om tilbud
Antall mottatte tilbud: 7
Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten
Kruse Smith Entreprenør AS 916050445 Kanalsletta 1 Stavanger 4068 NO Nettsted: http://www.kruse-smith.no/
Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)
Kontraktsverdi: Verdi: 255243000 NOK Eksklusiv MVALaveste og høyeste tilbud:
Opplysninger om underleverandør
Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Tilleggsinformasjon
Kunngjøringen gjelder kontraktstildeling
Dato for publisering av denne kunngjøring
27.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB