« Back to Search« Back to SearchSearch » Langåsen South Housing estate  Sømna kommune

Langåsen South Housing estate

  Sømna Norway — Sømna kommune
Published December 22, 2015 — Deadline January 19, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Sømna municipality plans to carry out construction and municipal engineering in planned housing development in Langåsen on Vik. Sømna municipality invites to competitive tender on general contract "Entreprise No. 1 - Construction and municipal engineering works", which consists mainly of road construction, trench works including laying of water, wastewater, stormwater, PVC hoses for HK and Tele etc., as well as installation of manholes. Build reason consists partly of marshland, but mostly mountainous.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sømna kommune 944810277 Vik 8920 Sømna NO Kontaktperson: Nils Ivar Sund Telefon: +47 75015031 E-post: nils-ivar.sund@somna.kommune.no Faks: +47 75015091 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2540 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139189 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Langåsen Sør Boligfelt
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sømna NUTS-kodeNORGE Fylke: Nordland Kommune: Sømna
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Sømna kommune planlegger å gjennomføre anleggs- og kommunalteknisk arbeid i planlagt boligfelt i Langåsen på Vik. Sømna kommune innbyr til tilbudskonkurranse på hovedentreprise ” Entreprise nr 1 – Anlegg og kommunaltekniske arbeider”, som består i hovedsak av veibygging, grøftearbeider inklusiv legging av vann, avløp, overvann, trekkrør for HK og Tele osv, samt montering av kummer. Byggegrunnen består delvis av myrområde, men hovedsakelig fjell.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet Tilleggsvokabular 45230000 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledning-, kommunikasjons- og kraftlinjer for motorveier, veier, flyplasser og jernbaner; planeringsarbeid
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Beskrevet i konkurransegrunnlag
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
se konkurransegrunnlag
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
se konkurransegrunnlag
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
se konkurransegrunnlag
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: se konkurransegrunnlag
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: se konkurransegrunnlag Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: se konkurransegrunnlag
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
Prosjekt. 0664
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 15.01.2016 - 00:00 Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
19.01.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Tilleggsinformasjon
Anbudsbefaring blir avholdt 07.01.2016. Konkurransegrunnlag og tegninger oversendes ved forespørsel
Dato for publisering av denne kunngjøring
22.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB