« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural services pilot Non-Schengen East  Oslo Lufthavn AS

Architectural services pilot Non-Schengen East

  Gardermoen Norway — Oslo Lufthavn AS
Published March 31, 2015 — Deadline April 22, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
OSL plans expansion of areas for Non-Schengen traffic. The area is located farther east on the east pier. In connection with this, OSL implement a pilot project from June 2015 to February 2016. The area to be built again has a footprint of approximately 3000 m2. Total newbuildings expected to have an area of ​​10-12.000m2. In addition, areas in existing eastern pier rebuilt. See Section. 1.3 document Invitation to prequalification

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Oslo Lufthavn AS 965368248 Sentrallageret, Edvard Munchs veg 2060 Gardermoen NO Kontaktperson: Atle Majercsik Telefon: +47 64812000 E-post: anskaffelser@osl.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.osl.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1095 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/130207 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterte aktiviteter
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Arkitekttjenester forprosjekt Non-Schengen Øst
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Gardermoen NUTS-kodeNORGE Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Kommune: Nannestad
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
OSL planlegger utvidelse av områdene for Non-Schengen trafikk. Området befinner seg lengst øst på østre pir. I forbindelse med dette skal OSL gjennomføre et forprosjekt fra juni 2015 til februar 2016. Arealet som skal bygges nytt har et fotavtrykk på ca 3000 m2. Totalt nybygg antas å få et areal på 10-12.000m2. I tillegg skal arealene i eksisterende østre pir bygges om. Se forøvrig pkt. 1.3 i dokumentet Invitasjon til Prekvalifikasjon
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71000000 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Opplysninger om delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Se invitasjon til prekvalifikasjon
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt: nei
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
P-184251
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
22.04.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
31.3.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB