« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement Filmmaking  Gassnova SF

Framework agreement Filmmaking

  PORSGRUNN Norway — Gassnova SF
Published November 7, 2015 — Deadline December 22, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Framework agreement filmmaking. Gassnova need to conclude a framework agreement with a company that can help us to produce films of various kinds and to use different channels. We seek a partner who is creative and has broad experience in various types of filmmaking. Gassnova wants a partner who can produce films with high technical quality and who can demonstrate experience in the oil and gas business. We are on social media and want in this context to have an interlocutor within slant on information (film) on these channels. Gassnova will also consider the use of campaigns of various kinds, where our new partner in the film will play an important role. Gassnova does not know completely their needs as of now, but we will need the opportunity to ad-hoc work and longer projects, where we will work closely with film producer. We work within a supposedly technical environment, so understanding for technical challenges and nøyatighet is important. We can see for ourselves more opportunities for film production such as: Manufacture of subject related film, where there will be a requirement for technical accuracy for correct description of the processes in CO2 management Production of advertising, propaganda and campaign-related film production information film for use on such social media framework agreement has a duration of 2 years, with an option for 1 + 1 year. Principal uses Mercell Sourcing Service. To register your interest, as well as access to any documents, please click on the link below or copy and paste the link into your browser. [[http://permalink.mercell.com/53963258.aspx]]. Then follow the instructions on the website.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Gassnova SF 991627626 Dokkvegen 10 3920 PORSGRUNN NO Kontaktperson: Kjersti Tegdal Løver Telefon: +47 92891238 E-post: ktl@gassnova.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/53963258.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/53963258.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/53963258.aspx Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 OSLO NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/53963258.aspx
Type oppdragsgiver
Andre statlige eller nasjonale virksomheter
Hovedaktivitet
Annet: Gassnova SF
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Rammeavtale Filmproduksjon
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori13: Reklametjenester Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Porsgrunn og leverandørens egne lokaler. NUTS-kodeTelemark
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Rammeavtale med kun en leverandør Rammeavtalens varighet Antall år: 4 Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 5000000.00 NOKFrekvens og verdi på avropene:
Kort beskrivelse
Rammeavtale filmproduksjon. Gassnova har behov for å inngå en rammeavtale med et firma som kan hjelpe oss med å produsere filmer av ulike slag og til bruk i forskjellige kanaler. Vi søker en partner som er kreativ og har bred erfaring innen ulike typer av filmproduksjon. Gassnova ønsker seg en samarbeidspartner som kan produsere filmer med høy teknisk kvalitet og som kan vise til erfaring innen for olje- og gassvirksomheten. Vi er på sosiale medier og ønsker i den sammenheng å ha en samtalepartner innen vinkling på informasjon (film) på disse kanalene. Gassnova vil også vurdere bruk av kampanjer av ulike slag, der vår nye samarbeidspartner innen film vil spille en viktig rolle. Gassnova kjenner ikke helt sitt behov per nå, men vi vil ha behov for mulighet til ad-hoc-jobbing og lengre prosjekter, der vi vil jobbe tett sammen med filmprodusent. Vi jobber innenfor et velig teknisk miljø, slik at forståelse for tekniske utfordringer og nøyatighet er viktig. Vi kan se for oss flere muligheter for filmproduksjon som for eksempel: Produksjon av fagrelatert film, der det vil stilles krav til teknisk nøyaktighet for riktig beskrivelse av prosessene i CO2-håndtering Produksjon av reklame-, propaganda- og kampanjerelatert film Produksjon av informasjonsfilm for bruk på for eksempel sosiale medier Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/53963258.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 92111250 Produksjon av informasjonsfilm Tilleggsvokabular 79416000 PR-virksomhet 92111000 Film- og videoproduksjon
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Nei
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 5000000.00 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: 1 + 1 år
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  1. 3. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  28. 2. 2020 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) Habilitetserklæring: Egenerklæring, der dere beskriver egen habilitet relatert til vårt interesseområde CO2-håndtering, og om generell habilitet ift. Gassnova SF. Krav til å fremlegge attest for skatt og merverdiavgift (Nasjonale krav) OBS! Attester må ikke være eldre enn 6 mnd ved tilbudsfrist.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette Tilbyderen skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten. •Oppdatert soliditetsvurdering fra et anerkjent kredittvurderingsselskap (Proff Forvalt eller tilsvarende) skal vedlegges tilbudet. Vurderingen må opplyse om kredittverdighet og/ eller grad av konkursrisiko Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Dokumentere at tilbyder har minst 10 ansatte Dokumentere, gjennom en liste, tre større prosjekter eller oppdrag, fra aktører innen olje-, gass- eller energibransjen eller tilsvarende, i løpet av de tre siste årene. Inkludert en kort beskrivelse av oppdragene, deres verdi, tidspunkt og mottaker. Dokumentere eget prosjektgjennomføringsløp
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
15/273
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
22.12.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 1.3.2016
Tilbudsåpning
Dato: 22.12.2015 - 12:00 Sted: Porsgrunn Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
7.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB