« Back to Search« Back to SearchSearch » Action Oriented Monitoring in Water Area Mjøsa in 2015  Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

Action Oriented Monitoring in Water Area Mjøsa in 2015

  Lillehammer Norway — Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Published November 15, 2014 — Deadline December 8, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
A comprehensive monitoring program for water lake area will be implemented in 2015 and the Water Resources Association wishes to find a highly skilled partner with high competence and capacity in measures targeted monitoring of lakes, rivers and streams. The monitoring of the lake and its tributaries has been going on for over 40 years. The current plan is adjusted in line with the Water Regulations. The surveys in 2015 will be a continuation of the program that is pursued in recent years. State of the environment shall be classified by Supervisor 02: 2013 - click on this link http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=43463&amid=3645351 competition, these subareas collected: 1. Monitoring of large-lake (main station Skreia) 2 . Monitoring of water quality at three other stations in the lake, specifically Brøttum, Kise and Furnes Fjord and zooplankton in Furnes Fjord 3. Monitoring of chemical and hygienic / bacteriological conditions in Mjøsa six largest inlet streams and outlet river Vorma and biological surveys in the eleven largest tributaries and Vorma for a rolling program 4. Reporting, including posting of all data in the database Aquatic

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver 985849102 Postboks 987 2626 Lillehammer NO Kontaktperson: Odd Henning Stuen Telefon: +47 61266137 E-post: fmopohs@fylkesmannen.no Faks: +47 61266167 Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.vassdragsforbundet.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2835 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/124071 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Annet: Ideell forening
Hovedaktivitet
Miljøvern
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Tiltaksorientert overvåking i Vannområde Mjøsa i 2015
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Lillehammer NUTS-kodeNORGE Fylke: Oppland Fylke: Hedmark Fylke: Akershus Kommune: Eidsvoll Kommune: Stange Kommune: Hamar Kommune: Løten Kommune: Ringsaker Kommune: Østre Toten Kommune: Vestre Toten Kommune: Gjøvik Kommune: Lillehammer Kommune: Gausdal Kommune: Øyer Kommune: Ringebu Kommune: Sør-Fron Kommune: Nord-Fron Kommune: Sel Kommune: Vågå Kommune: Lom Kommune: Skjåk Kommune: Dovre Kommune: Lesja Kommune: Gran Kommune: Øystre Slidre Kommune: Vang
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Et helhetlig overvåkingsprogram for Vannområde Mjøsa skal gjennomføres i 2015, og Vassdragsforbundet ønsker med dette å finne en faglig dyktig samarbeidspartner med høy kompetanse og kapasitet innenfor tiltaksrettet overvåking av innsjøer, elver og bekker. Overvåkingen av Mjøsa og tilløpselvene har pågått i over 40 år. Dagens opplegg er justert i tråd med Vannforskriften. Undersøkelsene i 2015 vil være en videreføring av programmet som er fulgt de senere årene. Miljøtilstanden skal klassifiseres etter Veileder 02:2013 – klikk på denne lenken http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=43463&amid=3645351 Konkurransen omfatter disse delområdene samlet: 1. Overvåking av stor-Mjøsa (hovedstasjon Skreia) 2. Overvåking av vannkvaliteten ved tre andre stasjoner i Mjøsa, nærmere bestemt Brøttum, Kise og Furnesfjorden, samt dyreplankton i Furnesfjorden 3. Overvåking av kjemiske og hygienisk/bakteriologiske forhold i Mjøsas seks største tilløpselver og utløpselva Vorma, samt biologiske undersøkelser i de elleve største tilløpselvene og Vorma etter et rullerende program 4. Rapportering, herunder innlegging av alle data i databasen Vannmiljø
CPV-klassifisering
90711500 Miljøovervåking, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Se konkurransegrunnlaget
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei
Kontraktens varighet
planlagt startdato  01. 01. 2015 planlagt ferdigstillelsesdato  01. 05. 2016 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se konkurransegrunnlaget
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se konkurransegrunnlaget
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
Se konkurransegrunnlaget
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget Eventuelle minste standardnivåer: Se konkurransegrunnlaget
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget Eventuelle minste standardnivåer: Se konkurransegrunnlaget
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog
Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om: nei
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
1/2015
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
08.12.2014 - 15:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Tilleggsinformasjon
Forhandlingsmøter planlegges gjennomført før jul 2014
Dato for publisering av denne kunngjøring
14.11.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB