« Back to Search« Back to SearchSearch » consultancy in wood technology  Elverum kommune

consultancy in wood technology

  Elverum Norway — Elverum kommune
Published November 12, 2014 — Deadline January 16, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The Objective is to enter into an agreement with a special adviser in wood technology. The counselor will be a key member of the design team and, through technical expertise, integrated engineering, innovation, assessments, and good livskostnads- and environmental analyzes, ensure greater use of wood in municipal construction projects.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Elverum kommune 952 857 991 St. Olavs gate 4 2418 Elverum NO Kontaktperson: morgan johansen Telefon: +47 62433319 E-post: post@elverum.kommune.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2198 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/123886 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
rådgivningstjenester innen treteknologi
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Elverum NUTS-kodeNORGE Fylke: Hedmark Kommune: Elverum
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Rammeavtale med kun en leverandør Rammeavtalens varighet Antall år: 4 Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet anslå totalverdi eksklusiv MVA: 3000000 NOKFrekvens og verdi på avropene:
Kort beskrivelse
Anskaffelsens formål er å inngå rammeavtale med en spesialrådgiver innen treteknologi. Rådgiveren skal være en nøkkelperson i prosjekteringsteamet og skal, gjennom teknisk kompetanse, integrert prosjektering, innovasjon, tidligfasevurderinger, samt gode livskostnads- og miljøanalyser, sikre økt bruk av tre i kommunens byggeprosjekter.
CPV-klassifisering
71310000 Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester 71300000 Ingeniørtjenester 71311000 Rådgivning ingeniørtjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid 71311100 Støttetjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid 71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruksjoner
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Anslått verdi på kommunens byggeprosjekter i økonomiperioden 2014 – 2017 er ca. 500 MNOK. Den samlede verdien av rådgivningskontrakten anslås til ca. kr. 3 MNOK i kommende 4 års periode. Oppdragsgiver forplikter seg ikke til noe bestemt volum, da endringer i budsjett og rutiner kan påvirke totalvolumet. anslå totalverdi eksklusiv MVA: 3000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlag
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlag Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlag
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
14/5572
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
16.01.2015 - 15:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i dager: 120 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
11.11.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB