« Back to Search« Back to SearchSearch » Preparation of zoning FV 57 BÅTEVIK - Haugsbø  Gaular kommune

Preparation of zoning FV 57 BÅTEVIK - Haugsbø

  Sande i Sunnfjord Norway — Gaular kommune
Published January 15, 2016 — Deadline March 10, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
It shall be prepared zoning on the section BÅTEVIK - Haugsbø. The stretch of about 2.9 kilometers includes both tunnel, a smaller bridge and the construction of new roads in medium difficult terrain. Konsekvensutgreiing after PBL must predictability

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Gaular kommune 963923988 Vadheimsvegen 15 6973 Sande i Sunnfjord NO Kontaktperson: Truls Hansen Folkestad Telefon: +47 57718500 E-post: postmottak@gaular.kommune.no Faks: +47 57718501 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2237 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/139545 Ytterligere informasjon kan fås her: Siv Ing Tobias Dahle as Leitevegen 52 6863 Leikanger NO Kontaktperson: Tobias Dahle Telefon: +47 41518653 E-post: tobias.dahle@disfva.no Nettsted: www.disfva.no Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Utarbeiding av reguleringsplan FV 57 Båtevik - Haugsbø
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sande i Sunnfjord NUTS-kodeNORGE Fylke: Sogn og Fjordane Kommune: Gaular
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Det skal utarbeidast reguleringsplan på strekninga Båtevik - Haugsbø. Strekninga på ca 2,9 km inkluderer både tunell, ei mindre bru samt bygging av ny veg i middels vanskeleg terreng. Konsekvensutgreiing etter PBL må påreknast
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71311220 Ingeniørarbeid i forbindelse med hovedveier
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Utarbeiding av reguleringsplan på strekninga Båtevik -Haugsbø Gaular kommune Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 700000 og 2000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  22. 04. 2016 Planlagt ferdigstillelsesdato  20. 01. 2017 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Krav til dokumentasjon av kvalifikasjonskrav (skal leggjast ved tilbodet) Firmaattest Årsrekneskap for verksemda for dei siste to åra, med erklæring frå revisor Liste over utførte oppdrag til leverandøren inkludert deira verdi, tidspunkt og oppdragsgjevar og kontaktperson oppdragsgjevar
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Tilbyder skal ha det økonomiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne oppfylle forpliktelsane i kontrakten. - Tilbyder skal ha det juridiske grunnlaget som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsane i kontrakten. Tilbydar må vere registrert i foretaksregisteret som føreskreve i den staten han er etablert. - Tilbydar skal ha det faglege grunnlaget som er nødvendig for å kunne oppfylle forpliktelsane i kontrakten.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Skatteattest MVA- attest Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: HMS-eigenerklæring Oversikt over verksemda si totale bemanning og erklæring som beskriv årlege gjennomsnitt av tilsette i verksemda gjennom de siste tre årane, samt talet på leiarar i det same tidsrom Omtale av verksemda si tekniske utrustning og programvare. CV for nøkkelpersonell (oppdragsleiar og andre)
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
Reguleringsplan Båtevik Haugsbø
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 10.02.2016 - 00:00 Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
10.03.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 10.07.2016
Tilbudsåpning
Dato: 11.03.2016 - 00:00 Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
15.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB