« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement for the purchase of wood chips to local heating networks  Sandnes kommune

Framework agreement for the purchase of wood chips to local heating networks

  Sandnes Norway — Sandnes kommune
Published November 1, 2016 — Deadline December 14, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Sandnes municipality has adopted an Energy and Climate Action Plan for the municipality.

In this regard, the contracting authority intends to conclude a framework agreement for the purchase of wood chips to local heating in Sandnes.

The agreement includes the following facilities (estimated annual needs in brackets):

- Iglemyr (approximately 1037 m3 wood chips per year)

- Lundehaugen (approximately 1230 m3 wood chips per year)

- Riska (approximately 1037 m3 wood chips per year)

- Rovik (approximately 641 m3 wood chips per year)

Services make up a small part of the framework agreement, and applies only to services that naturally belong to the delivery of wood chips, such as customer service and assistance, loading, transport, unloading / filling and return of ash.

See tender documents with annexes for detailed description of the procurement.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sandnes kommune 964965137 Jærveien 33 4319 Sandnes NO Kontaktpunkt: Sandnes Eiendomsselskap KF Kontaktperson: Thorleif Nyman Telefon: +47 97666537 E-post: thorleif.nyman@sandnes.kommune.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.sekf.no/ Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3666 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/148483 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Rammeavtale for kjøp av treflis til nærvarmeanlegg
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Vareleveranse Kjøp Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandnes NUTS-kodeRogaland Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Parallell rammeavtale maks antall leverandører: 4 Rammeavtalens varighet Antall år: 4 Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 3200000 NOKFrekvens og verdi på avropene:
Kort beskrivelse
Sandnes kommune har vedtatt en Energi og Klima handlingsplan for kommunen. I denne forbindelse har oppdragsgiver til hensikt å inngå rammeavtale for kjøp av treflis til nærvarmeanlegg i Sandnes kommune. Rammeavtalen omfatter følgende anlegg (estimert årlig behov i parentes): - Iglemyr (ca. 1 037 m3 flis pr år) - Lundehaugen (ca. 1 230 m3 flis pr år) - Riska (ca. 1 037 m3 flis pr år) - Rovik (ca. 641 m3 flis pr år) Tjenester utgjør en mindre del av rammeavtalen, og gjelder kun tjenester som naturlig hører med til leveranse av treflis, som kundeservice og bistand, lasting, transport, avlessing/påfylling og retur av aske. Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for nærmere beskrivelse av anskaffelsen.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 09111400 Trebrensel Tilleggsvokabular 09100000 Brensel
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Ja tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ) en eller flere delkontrakter
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Rammeavtalen omfatter følgende anlegg i Sandnes kommune: Iglemyr, Lundehaugen, Riska og Rovik. Kontraktsperioden er 2 år regnet fra kontraktsignering. Oppdragsgiver skal i tillegg ha opsjon på å forlenge kontrakten i ytterligere 1 + 1 år i henhold til de vilkår som er nevnt i kontrakten.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Kommunen har som strategi å ta i bruk slike nærvarmeanlegg flere steder i kommune. Antall nye anlegg i avtaleperioden vil være avhengig av den til enhver tid gjeldende økonomiplan. Kjøp av treflis til disse nye anleggene vil i denne konkurransen være en opsjon som oppdragsgiver kan velge å benytte, men som ikke gir noen forpliktelser for oppdragsgiver.
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Nei
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  01. 02. 2017 Planlagt ferdigstillelsesdato  01. 02. 2021 Opplysninger om delkontrakter Delkontraktnummer: 1 Tittel: Iglemyr
Kort beskrivelse
Kjøp av treflis til biovarmeanlegg på Iglemyr
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 09111400 Trebrensel Tilleggsvokabular 09100000 Brensel
Delkontraktens mengde eller omfang
Antatt årlig volum: 1 037 m3 flis
Ytterligere informasjon om delkontraken
Delkontraktnummer: 2 Tittel: Lundehaugen
Kort beskrivelse
Kjøp av treflis til nærvarmeanlegg på Lundehaugen.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 09111400 Trebrensel Tilleggsvokabular 09100000 Brensel
Delkontraktens mengde eller omfang
Antatt årlig volum: 1 230 m3 flis
Ytterligere informasjon om delkontraken
Delkontraktnummer: 3 Tittel: Riska
Kort beskrivelse
Kjøp av treflis til biovarmeanlegg på Riska
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 09111400 Trebrensel Tilleggsvokabular 09100000 Brensel
Delkontraktens mengde eller omfang
Antatt årlig behov: 1 037 m3 flis
Ytterligere informasjon om delkontraken
Delkontraktnummer: 4 Tittel: Rovik
Kort beskrivelse
Kjøp av treflis til biovarmeanlegg på Rovik.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 09111400 Trebrensel Tilleggsvokabular 09100000 Brensel
Delkontraktens mengde eller omfang
Antatt årlig behov: 641 m3 flis
Ytterligere informasjon om delkontraken
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se konkurransegrunnlaget.
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se konkurransegrunnlaget.
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Firmaattest: Krav: Det kreves at leverandør er et lovlig etablert foretak. Dokumentasjon: Norske firma: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 12 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Attest for skatt og merverdiavgift: Krav: Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og merverdiavgift eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Dokumentasjon: Norske Firma: Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Hvis dette ikke er mulig kan den bestilles hos skatteoppkrever eller Skatteetaten. Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørs hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Som dokumentasjon vil oppdragsgiver innhente kredittvurdering fra Experian (Oppdragsgiver abonnerer på tjenester fra Experian). Leverandør forutsettes å ha gjort seg kjent med registrerte opplysninger om foretaket og samtykker ved sin innlevering av tilbudet til at opplysningene innhentes og legges til grunn for vurderingen av leverandørens økonomiske forhold. Leverandør kan ved innlevering av tilbud selv legge ved kredittvurdering fra anerkjent kredittvurderingsselskap som viser at leverandøren oppfyller kravet. Kredittvurderingen skal basere seg på siste tilgjengelige regnskap. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med andre dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Eventuelle minste standardnivåer: Leverandør skal ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten, og minimum oppnå en vurdering som kredittverdig.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge en liste over de viktigste relevante oppdragene de siste tre år, herunder spesifikke opplysninger om: - Oppdraget (kort beskrivelse) - Kontraktsverdi NOK eks. mva. - Størrelse/antall m3 - Tidspunkt (årstall) for oppdraget - Oppdragsgiver. På bakgrunn av listen skal leverandør oppgi kontaktinformasjon til kontakt-person for det mest relevante oppdraget. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Eventuelle minste standardnivåer: Leverandør skal ha erfaring fra minst ett relevant oppdrag for levering av treflis som beskrevet i dette konkurransegrunnlaget, hva gjelder mengder (m3) og kompleksitet.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Laveste pris
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
16/11373
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-776048 of 2016-09-27
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
14.12.2016 - 13:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 14.03.2017
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
1.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB