« Back to Search« Back to SearchSearch » New administration building in the solid at Hedmark University College, Campus Evenstad - interaction contract  Statsbygg Hovedkontor

New administration building in the solid at Hedmark University College, Campus Evenstad - interaction contract

  Oslo Norway — Statsbygg Hovedkontor
Published February 2, 2014 — Deadline February 24, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
It should - as interaction contract - designed and constructed a new administration building of approx. 1100 m2 gross floor space to be a pilot project for Public Construction for the following themes: 1 The use of solid wood that consistently construction material 2 integrated engineering, with the aim to design a building that wherever possible exploits massive tree characteristics with regard to thermal reservoirs and positive effects on indoor air quality and working 3 optimize the building's carbon audit 4 optimize the building's energy consumption with the aim of achieving energy so near - and preferably better than the zero-energy buildings 5 explore the use of natural ventilation ventilation principle 6 explore the use of energy sources such as solar collectors, fetching heat from nearby rivers, geothermal mmsom additional sources of energy

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Statsbygg Hovedkontor 971278374 Biskop Gunnerusgt. 6 Kontaktpunkt: Magnus Bredeli Tveiten 0032 Oslo NO Telefon: +47 81555045 E-post: matv@statsbygg.no Faks: +47 22954001 Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2672 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Offentligrettslig organ
Hovedaktivitet
Annet: Bygge- og anleggsvirksomhet
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Nytt administrasjonsbygg i massivtre på Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad – samspillsentreprise
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Evenstad NUTS-kodeNORGE
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse av anskaffelsen
Det skal - som samspillsentreprise - prosjekteres og oppføres nytt administrasjonsbygg på ca. 1100 m2 BTA som skal være et pilotprosjekt for Statsbygg for følgende temaer: 1. Bruk av massivtre som gjennomgående konstruksjonsmateriale 2. integrert prosjektering, med siktemål å designe et bygg som i størst mulig grad utnytter massivtreets egenskaper mht varmemagasinering og positive effekter på inneklima og arbeidsmiljø 3. optimalisere byggets klimaregnskap 4. optimalisere byggets energiforbruk med siktemål å oppnå energiforbruk så nær – og fortrinnsvis- bedre enn nullenergibygg 5. utforske bruk av naturlig ventilasjon som ventilasjonsprinsipp 6. utforske bruk av energikilder, så som solfangere, henting av varme fra nærliggende vassdrag, jordvarme m.m.som tilleggskilder for energi
CPV-klassifisering
45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Oppdragssøkernes registreringer, godkjenninger med videre, herunder krav om opptagelse i foretaks- eller handelsregistre
Kriterier angående oppdragssøkers registreringer, godkjenninger med videre (som kan føre til at de utelukkes), herunder krav om opptagelse i foretaks- eller handelsregistre Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak. Se utfyllende krav i vedlagte konkurransegrunnlag.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Det kreves sikker økonomisk gjennomføringsevne. Se utfyllende krav i vedlagte konkurransegrunnlag. Eventuelle minste standardnivåer:
Teknisk kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Det kreves erfaring fra prosjektering og oppføring av bygg der massivtre er benyttet som hovedelement, både kontruktivt og som utgangspunkt for det arkitektoniske uttrykket. Se utfyllende krav i vedlagte konkurransegrunnlag. Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget, i invitasjon å levere tilbud eller forhandling eller i beskrivende dokument
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
Nytt administrasjonsbygg i massivtre på Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad – samspillsentreprise
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
24.02.2014 - 12:00
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i måned(er): 003 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 24.02.2014 - 14:00 Sted: Statsbygg Hovedkontor Biskop Gunnerusgate 6 Kontaktperson: Magnus Bredeli Tveiten 0154 Oslo NO Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
03.01.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB