« Back to Search« Back to SearchSearch » Structural work and outdoor terrain and construction works - Framework agreement  Tinn kommune

Structural work and outdoor terrain and construction works - Framework agreement

  Rjukan Norway — Tinn kommune
Published February 17, 2016 — Deadline March 9, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Purpose and extent

The competition is for a framework agreement for minor construction and engineering projects in construction work, road and space works and sewage works relating to Krossobanen in Tin kommune.Rammeavtalen applies works related to Krossobanen in Tinn municipality. At the lower station will be the construction of a smaller service building, with VA, electricians and heavy road and space works related to this. On Gvepseborg (upper station) will work mainly include ground work, road and space works, delivery and installation of various equipment. In addition, it may be necessary to perform some minor structural arbeider.Rammeavtalen believed to involve working for 4-6 mill. Kroner over a period of 3 years. This amount is estimated and does not bind Tinn municipality to undertake work in this størrelsesorden.Oppdragsgiver intends to conclude parallel agreements with three suppliers provided there is a sufficient number of suitable suppliers and tilbud.Anskaffelsen does not already commenced missions unless otherwise determined by the principal.

For assignments with an estimated value of £. 500.000, - excl. VAT. reserves principal the right to go out with a separate competition.

For further information please refer to the part 2a, requirements specification.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Tinn kommune 864 963 552 Torget 1 3660 Rjukan NO Kontaktpunkt: Innkjøp Kontaktperson: Roy Pettersen E-post: roy@innkjopskontoret.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.innkjopskontoret.no Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afuobykqng&GoTo=Docs Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afuobykqng&GoTo=Tender Ytterligere informasjon kan fås her: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afuobykqng&GoTo=QA Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afuobykqng&GoTo=Docs Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afuobykqng&GoTo=Tender
Type oppdragsgiver
Annet:
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Annet: Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Bygningsmessige arbeider og utendørs terreng- og konstruksjonsarbeider - Rammeavtale
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Tinn NUTS-kodeTelemark Kommune: Tinn
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Parallell rammeavtale Rammeavtalens varighet Varighet i måned(er): 24 Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
Kort beskrivelse
Anskaffelsens formål og omfang Konkurransen gjelder rammeavtale for mindre bygge- og konstruksjonsoppgaver innen bygningsmessige arbeider, vei- og plassarbeider og VA-arbeider i tilknytning til Krossobanen i Tinn kommune.Rammeavtalen gjelder arbeider knyttet til Krossobanen i Tinn kommune. Ved nedre stasjon vil dette være bygging av et mindre servicehus, med VA, elektriker og bygg og vei og plassarbeider knyttet til dette. På Gvepseborg (øvre stasjon) vil arbeidet i hovedsak omfatte terrengarbeider, vei og plassarbeider, levering og montering av div utstyr. I tillegg kan det være aktuelt å utføre enkelte mindre bygningsmessige arbeider.Rammeavtalen antas å omfatte arbeider for 4 – 6 mill. kroner over en periode på 3 år. Denne summen er estimert, og binder ikke Tinn kommune til å gjennomføre arbeider i denne størrelsesorden.Oppdragsgiver har til hensikt å inngå parallelle avtaler med 3 leverandører forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud.Anskaffelsen omfatter ikke allerede påbegynte oppdrag, med mindre annet bestemmes av oppdragsgiver. For oppdrag med estimert verdi over kr. 500.000,- eks. mva. forbeholder oppdragsgiver seg retten til å gå ut med en egen konkurranse. For nærmere informasjon viser vi til del 2a, kravspesifikasjon.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet Tilleggsvokabular 45112000 Utgravning og fjerning av jord 45112400 Utgraving 45213310 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til veitransport 45213320 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til jernbanetransport 45231300 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger 45233140 Veiarbeid 45236000 Planeringsarbeid 45310000 Installasjon av elektriske ledninger og armaturer 45316100 Installasjon av utstyr til utendørsbelysning 45316110 Installasjon av utstyr til gatebelysning
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Opsjon på forlengelse med 1+1 år til totalt 4 år.
Opplysninger om forlengelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Attester for skatt og MVA (lovpålagt) Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsbetaling.Dokumentasjonskrav: Krav til attest for betalt merverdiavgift, skatt og trygdeavgift. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift, skatter og trygdeavgifter i det landet hvor leverandøren/entreprenøren hører hjemme (norsk attest for skatt og MVA er felles og bestilles fra altinn.no, tidligere RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Krav om HMS egenerklæring - se konkurransegrunnlaget.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav om økonomisk kapasitet - se konkurransegrunnlaget. Eventuelle minste standardnivåer: Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
16/8
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
09.03.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 09.05.2016
Tilbudsåpning
Dato: 09.03.2016 - 12:01 Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Tilleggsinformasjon
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afuobykqng
Dato for publisering av denne kunngjøring
17.02.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB