« Back to Search« Back to SearchSearch » Auditing services  IVAR IKS

Auditing services

  STAVANGER Norway — IVAR IKS
Published October 4, 2016 — Deadline November 9, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Audit of companies and their consolidated

1. Statutory audit and preparation of financial statements for IVAR IKS

- Including technical assistance - annual financial statements and tax returns

2. The financial statement of the IVAR Industry AS

3. Other services and advice beyond the statutory audit.

IVAR uses financial system Visma Enterprise, and are at present audited by KPMG.

IVAR has organized its business into a separate company - IVAR Industry AS. Of this, as of 2014 has been prepared statements. Business activity and interests in Forus Energigjenvnning KS, Forus Energy AS, Stølskraft AS, Recom AS, Svåheia AS ANSWER AS and Minorga Growth AS, Biogas Consortium included in IVAR Industry AS.

Statements of IVAR IKS passed by the full cost principle.

For the year 2015 was running costs about 600 million and the investment cost was about 630 million. Figures on incoming invoices in 2015 was about 19,000, and outgoing invoices was about 2,000 Quantities vary.

For more information on economy in 2015 refer to the annual report that emerge through the following link: http://www.ivar.no/aktuelt/les-ivars-arsrapport-article5533-593.html

For more information about IVAR refer to www.ivar.no


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
IVAR IKS 871035032 Postboks 8134 Forus 4069 STAVANGER NO Kontaktperson: Geir Strømland Telefon: +47 51908500 E-post: geir.stromland@ivar.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2771 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/148290 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Revisjonstjenester
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori27: Andre tjenester Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: STAVANGER NUTS-kodeNORGE Fylke: Rogaland Kommune: Stavanger
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Revisjon av selskapene og utarbeidelse av konsernregnskap 1. Lovpålagt revisjon og utarbeidelse av konsernregnskap for IVAR IKS - herunder Teknisk bistand – årsoppgjør og ligningspapirer 2. Årsregnskap for IVAR Næring AS 3. Andre tjenester og rådgivning utover den lovpålagte revisjonen. IVAR benytter økonomisystemet Visma Enterprise, og blir pr i dag revidert av KPMG. IVAR har organisert næringsvirksomheten i et eget selskap – IVAR Næring AS. Av dette har det f.o.m 2014 blitt utarbeidet konsernregnskap. Næringsvirksomheten og andelene i Forus Energigjenvnning KS, Forus Energigjenvinning AS, Stølskraft AS, Recom AS, Svåheia AS, SVAR AS og Minorga Vekst AS, Biogass Konsortium inngår i IVAR Næring AS. Regnskapet til IVAR IKS føres etter selvkostprinsippet. For året 2015 var driftsutgiftene ca 600 mill kroner og investeringskostnaden var ca 630 mill kroner. Tall på inngående faktura i 2015 var ca 19.000, og utgående faktura var ca 2.000 Antallene varierer. For mer informasjon om økonomien i 2015 viser vi til årsrapport som framkommer via følgende link: http://www.ivar.no/aktuelt/les-ivars-arsrapport-article5533-593.html For mer informasjon om IVAR viser vi til www.ivar.no
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 79210000 Regnskaps- og revisjonstjenester Tilleggsvokabular 79212300 Tjenesteytelser i forbindelse med pliktrevisjon
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Opplysninger om delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
I 2015 brukte IVAR IKS ca NOK 600.000,- på revisjonstjenester. Ca 40% av dette utgjorde lovpålagt revisjon. Behovet avgjør hva som trengs av bistand utover lovpålagt revisjon. Tallene er derfor kun et estimat og er derfor ikke å anse som bindende for oppdragsgiver.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Avtalen skal gjelde for regnskapsårene 2017-2019. Avtalen er en 3 års avtale med ensidig opsjon for Oppdragsgiver (kunden) til å forlenge avtalen i ytterligere 4+4 år.
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Ja Oppgi antall mulige forlengelser: 2 Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: antall måneder: 48
Kontraktens varighet
Planlagt startdato  01. 02. 2017 Planlagt ferdigstillelsesdato  30. 03. 2020 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se konkurransegrunnlaget
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se konkurransegrunnlaget
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
Se konkurransegrunnlaget
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Se konkurransegrunnlaget
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
13/865
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for adgang til spesifikasjoner og ytterligere dokumenter
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
09.11.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Varighet i måned(er): 003 (fra dato og klokkeslett fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 16.11.2016 - 12:15 Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
4.10.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB