« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework Agreement for Environmental Technical site investigations and risk assessments and action plans  Forsvarsbygg Anskaffelser

Framework Agreement for Environmental Technical site investigations and risk assessments and action plans

  HARSTAD Norway — Forsvarsbygg Anskaffelser
Published November 22, 2016 — Deadline December 19, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

The purpose of the MoU is NDEA desire surveys and mapping to provide adequate information about current pollution, so that sites can be handled in an environmentally and socially responsible manner. It will thus be focused on the tasks solved based on current relevant regulations and laws, including in particular the Pollution Control Act, the Pollution Regulations and other applicable regulations, and other public supervisor material (the enumeration is not exhaustive).

Mainly the agreement will be used by the agency, which will promote environmental considerations by topping for various localities issued by competent authority or self-initiated redevelopment due to changes in land use. The tasks related to the agreement will mainly be:

· Mapping, environmental engineering site investigations

· risk Assessment

· Prepare stimulus, contingency and monitoring plans

· Lecturer at environmental - control under eradication

· Final inspection / after control

It is thought that environmental of artillery range will account for the bulk of the missions.

NDEA envisions a parallel framework agreement with three suppliers. The framework agreement will have a duration of 2 (two) calendar years following the signing of the agreement, with the possibility of extension of up to one (1) year + 1 (one) year.

In the tender documents will be required that the consultants must meet the requirements for higher education and several years of relevant experience.

Principal uses Mercell Sourcing Service. To register your interest, and get access to any documents, please click on the link below or copy and paste the link into your browser. [[Http://permalink.mercell.com/62934321.aspx]]. Then follow the instructions on the website.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Forsvarsbygg Anskaffelser 6. divisjonsgate 12 9406 HARSTAD NO Kontaktperson: Oddgeir Ekerhovd E-post: oddgeir.ekerhovd@forsvarsbygg.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/62934321.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/62934321.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 Oslo NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/62934321.aspx Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 Oslo NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/62934321.aspx Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Mercell Norge AS Karihaugveien 89 1086 Oslo NO E-post: support@mercell.com Nettsted: http://permalink.mercell.com/62934321.aspx
Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
Hovedaktivitet
Forsvar
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Rammeavtale for Miljøtekniske grunnundersøkelser samt risikovurderinger og tiltaksplaner
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Norge NUTS-kodeNORGE
Kort beskrivelse
Formålet med rammeavtalen er Forsvarsbyggs ønske om undersøkelser og kartlegging som gir tilstrekkelig informasjon om aktuelle forurensninger, slik at lokalitetene kan håndteres på en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig måte. Det vil således være fokus på at oppdragene løses basert på gjeldende relevant regel- og lovverk, herunder særlig forurensningsloven, forurensningsforskriften og andre relevante forskrifter, samt annet offentlig veiledermaterial (opplistingen er ikke uttømmende). Hovedsakelig vil avtalen bli brukt av Forsvarsbygg, som skal ivareta miljøhensyn ved pålegg for ulike lokaliteter som utstedes fra forurensningsmyndighet eller egeninitiert sanering som følge av endring i arealbruk. Arbeidsoppgavene knyttet til avtalen vil i hovedsak være: ·         kartlegging, miljøtekniske grunnundersøkelser ·         risikovurdering ·         utarbeide tiltaks-, beredskaps og overvåkningsplaner ·         fagansvarlig ved miljøsanering – kontroll under gjennomføring av sanering ·         sluttkontroll/etterkontroll Det er antatt at miljøsanering av skytefelt vil utgjøre hoveddelen av oppdragene. Forsvarsbygg ser for seg en parallell rammeavtale med tre leverandører. Rammeavtalen vil ha en varighet på 2(to) kalenderår etter undertegnelse av avtale, med mulighet for forlengelse i inntil 1(ett) år + 1(ett) år. I konkurransegrunnlaget vil det bli stilt krav til at konsulentene må oppfylle krav til høyere utdannelse og flere års relevant erfaring. Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/62934321.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71351500 Grunnundersøkelser Tilleggsvokabular 90733700 Overvåking og kontroll i forbindelse med forurensning av grunnvann 71313400 Miljøpåvirkningsanalyse av bygge- og anleggsvirksomhet 71313420 Miljøstandarder for bygge- og anleggsvirksomhet 71313430 Miljøindikatoranalyse av bygge- og anleggsvirksomhet 71313440 Tjenester relatert til Miljøpåvirkningsanalyse av bygge- og anleggsvirksomhet 71313450 Miljøovervåkning av bygge- og anleggsvirksomhet 90710000 Miljøforvaltning 90711000 Miljøpåvirkningsanalyse, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid 90711200 Miljøstandarder, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid 90711300 Analyser av miljøindikatorer. bortsett fra bygge- og anleggsarbeid 90711400 Tjenester relatert til miljøpåvirkningsanalyse, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid 90711500 Miljøovervåking, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid 90712000 Miljøplanlegging 71351220 Geologisk rådgivning 71351730 Geologisk prospektering 71351910 Geologitjenester 71313410 Risikoanalyse av bygge- og anleggsvirksomhet 90711100 Risikoanalyse eller farevurdering, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Varighet 2 år og kan forlenges i ytterligere ett + ett år. Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 15000000.0000 og 25000000.0000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Ja Oppgi antall mulige forlengelser: 2 Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: antall måneder: 12
Kontraktens varighet
Varighet i måned(er): 24 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren skal være et lovlig registrert firma. Dokumentasjonskrav: Utenlandske leverandører må fremlegge dokumentasjon for at firmaet er lovlig registrert i sitt hjemland. Norske leverandører trenger ikke dokumentere oppfyllelse av kravet utover fremleggelse av skatte- og mva-attest, jf. nedenfor. Leverandøren skal ha et ryddig forhold til innbetaling av skatter og avgifter. Dokumentasjonskrav: ‘Attest for skatt og merverdiavgift’ (RF-1316). Attesten kan bestilles via www.altinn.no. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. (kun for norske leverandører)
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren skal ha solid økonomi. Dokumentasjonskrav: Kredittvurdering av leverandøren som ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra utløpet av tilbudsfristen. Vurderingen skal være utferdiget av uavhengig aktør som innehar konsesjon for dette. Resultatet av kredittvurderingen skal fremkomme som en gradert verdi (bokstaver eller tall) mot en definert skala. Dersom leverandøren, for å oppfylle kravet, viser til garantier stilt av andre foretak (f.eks. morselskap) må det fremlegges tilsvarende kredittvurdering fra dette selskapet. Det må videre fremlegges en rettslig bindende bekreftelse fra dette selskapet om at de hefter solidarisk for eventuelt ansvar under kontrakten. •I tillegg: Siste tre årsregnskap, eller utdrag fra samme, inneholdende nøkkeltall. Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten. Dokumentasjonskrav: Leverandør må dokumentere en omsetning på minst 10 millioner eks. mva for sist regnskapsår. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren (som firma) skal ha god erfaring med utførelse av arbeider omfattet av denne avtalen. Dokumentasjonskrav: Liste over relevante oppdrag begrenset oppad til de fem siste årene, som gir en beskrivelse av oppdragene og deres størrelser. Listen bør minimum inneholde 3 referansekunder av tilsvarende størrelse (antall ansatte) som Forsvarsbygg.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Begrenset anbudskonkurranse
Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta
Planlagt antall tilbydere: 5 List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: Dersom antallet kvalifiserte leverandører overskrider grensen til Forsvarsbygg, vil vi velge de leverandører som anses best kvalifisert ut fra en totalvurdering av dokumentasjon levert ifm. kvalifikasjonskravet "Leverandøren (som firma) skal ha god erfaring med utførelse av arbeider omfattet av denne avtalen".
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2016/4782
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
19.12.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
22.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB