« Back to Search« Back to SearchSearch » Refugee Bustad IV Berg Bakkane  Forsand kommune

Refugee Bustad IV Berg Bakkane

  Forsand Norway — Forsand kommune
Published August 11, 2015 — Deadline September 10, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Turnkey for einebustad on one-level. Housing: BRA 135 m² and 154 m² BYA. Exterior bu: BRA 10 m², BYA m². Housing will be delivered turnkey interior and exterior in accordance with the tender documents. Plasma should vera opparbeidd with lawn, forstøtningsmurer and asphalt / beleggingsstein. Housing should be functional and good standard of robust surfaces. Housing must meet requirements for universal design. Forsand wish that it will be taken into account the environment in construction projects. Brothers Jørmeland AS clause on groundwork. Forsand will Obtain special offer on all groundwork. Contract for site preparation will be assigned to the turnkey contractor.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Forsand kommune 939347801 Forsandvegen 380 4110 Forsand NO Kontaktpunkt: SK Langeland as Kontaktperson: Kolbjørn Haaland Telefon: +47 51749957 E-post: post@sklangeland.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.forsand.kommune.no Nettsted kjøperprofil: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/244843 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=149565&B=KGVLIGHT Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=149565&B=KGVLIGHT Ytterligere informasjon kan fås her: SK Langeland as 990668620 Obstfeldervegen 3 4100 Jørpeland NO Kontaktpunkt: SK Langeland as Kontaktperson: Kolbjørn Haaland Telefon: +47 51749957 E-post: post@sklangeland.no Nettsted: www.sklangeland.no Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:SK Langeland as 990668620 Obstfeldervegen 3 4100 Jørpeland NO Kontaktpunkt: SK Langeland as Kontaktperson: Kolbjørn Haaland Telefon: +47 51749957 E-post: post@sklangeland.no Nettsted: www.sklangeland.no Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Flyktningebustad IV Bergebakkane
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Forsand NUTS-kodeNORGE Fylke: Rogaland Kommune: Forsand
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Totalentreprise for einebustad på eitt plan. Bustad: BRA 135 m² og BYA 154 m². Utvendig bu: BRA 10 m², BYA m². Bustaden skal leverast nøkkelferdig innvendig og utvendig i samsvar med konkurransegrunnlaget. Uteareal skal vera opparbeidd med plen, forstøtningsmurar og asfalt/beleggingsstein. Bustaden skal ha funksjonell og god standard med robuste overflater. Bustaden skal tilfredsstille krav til universell utforming. Forsand kommune ønskjer at det blir tatt omsyn til miljøet i byggeprosjekta. Brødrene Jørmeland AS har klausul på grunnarbeid. Forsand kommune vil innhenta særskilt tilbod på alle grunnarbeid. Kontrakt om grunnarbeid vil bli tiltransportert totalentreprenøren.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45211000 Bygging av flerbolighus og eneboliger Tilleggsvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Totalentreprise for einebustad på eitt plan. Bustad: BRA 135 m² og BYA 154 m². Utvendig bu: BRA 10 m², BYA m². Bustaden skal leverast nøkkelferdig innvendig og utvendig i samsvar med konkurransegrunnlaget. Uteareal skal vera opparbeidd med plen, forstøtningsmurar og asfalt/beleggingsstein. Bustaden skal ha funksjonell og god standard med robuste overflater. Bustaden skal tilfredsstille krav til universell utforming. Forsand kommune ønskjer at det blir tatt omsyn til miljøet i byggeprosjekta. Brødrene Jørmeland AS har klausul på grunnarbeid. Forsand kommune vil innhenta særskilt tilbod på alle grunnarbeid. Kontrakt om grunnarbeid vil bli tiltransportert totalentreprenøren. anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 3000000 og 4000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei
Kontraktens varighet
planlagt startdato  28. 09. 2015 planlagt ferdigstillelsesdato  31. 12. 2015 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Etter NS 8407 Byggherre stiller ikke sikkerhet
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Etter NS 8407
Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles
Etter NS 8407
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Tilbydar må kunna godkjennast for ansvarsrett i alle relevante fagområde og tiltaksklasse, inklusiv ansvarleg søkjar. Tilbydar må levera attestar, ikkje eldre enn 6 månader, for at alle skattar og avgifter er betalde, og eigenfråsegn om operativ internkontroll.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av Kriteriene listet under 1. Pris . Vekting 65 2. Framdrift . Vekting 20 3. Omdømme og referanser . Vekting 15
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
984
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
10.09.2015 - 14:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
11.08.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB