« Back to Search« Back to SearchSearch » DO-15-02: Entreprise school  Dovre kommune

DO-15-02: Entreprise school

  ENGERDAL Norway — Dovre kommune
Published February 18, 2015 — Deadline March 16, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Dovre Municipality, skilifts and Oppland county have agreed on the establishment of secondary education at secondary Dovre Dombås. On this basis, it is now planned expansion and required reconstruction / renovation of this school to arrange for offerings within Vg1 Specialization, Vg1 Service and transport and Vg1 Health and youth development .. Tender shall be in the following contracts: · Structural works (main contractor) · Rørtekniske working (page entreprise) · Ventilation technical work (page entreprise) · Electrical works (page entreprise) The planned construction work is now planned include: · Extensions to the east (approximately 620 m2 gross over two levels, performed with passive quality) · Extension toward west (approximately 140 m2 gross in one plane) · Body technical room to the east (about 70 m2 gross in one plane) 'In addition, it performed various required structural remodeling and renovations to existing spaces for adapting to new situations and changes in assumptions . In addition to new technical installations in new buildings there including assuming new fire alarm system, new lead and marking and new sprinklers throughout buildings. Furthermore the option included new waterborne heating in existing byginger Principal uses Mercell Sourcing Service. To register your interest, and get access to any documents, please click on the link below or copy and paste the link into your browser. [[Http://permalink.mercell.com/49272827.aspx]]. Follow the instructions on the website.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Dovre kommune Abakus as, Postboks 128 2440 ENGERDAL NO Kontaktperson: Ola Næsheim Telefon: +47 47476000 E-post: ola.nesheim@abakus.as Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/49272827.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/49272827.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Utdanning
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
DO-15-02: Entreprise skole
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Dovre Ungdomsskole på Dombås NUTS-kodeOppland
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Dovre kommune, Lesja kommune og Oppland fylkeskommune har blitt enige om etablering av videregående skoletilbud ved Dovre ungdomsskole på Dombås. Med dette som utgangspunkt er det nå planlagt utvidelse og påkrevd ombygging/oppussing av denne skolen for å tilrettelegge for tilbud innenfor Vg1 Studiespesialisering, Vg1 Service og samferdsel og Vg1 Helse og oppvekstfag.. Anbud skal gis på følgende entrepriser: ·         Bygningsmessige arbeider (hovedentreprise) ·         Rørtekniske arbeider (sideentreprise) ·         Ventilasjonstekniske arbeider (sideentreprise) ·         Elektrotekniske arbeider (sideentreprise) De planlagte byggearbeider som nå er prosjektert omfatter blant annet: ·                     Tilbygg mot øst (ca. 620 m2 BTA over to plan, utføres med passivhuskvalitet) ·                     Tilbygg mot vest (ca. 140 m2 BTA i ett plan) ·                     Påbygg teknisk rom mot øst (ca. 70 m2 BTA i ett plan)' I tillegg skal det utføres diverse påkrevd bygningsmessig ombygging og oppussing i eksisterende arealer for tilpasning til ny situasjon og endrede forutsetninger. I tillegg til nye tekniske installasjoner i nybygg er det blant annet forutsatt nytt brannalarmanlegg, nye lede- og markeringslys og nytt sprinkleranlegg i hele bygningsmassen. Videre er det som opsjon medtatt nytt vannbårent varmeanlegg i eksisterende byginger Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/49272827.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
45214200 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger 45214220 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Ungdomsskole/Videregående skole 45231300 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger 45232453 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Avløp 45311000 Arbeid i forbindelse med elektriske ledninger og armaturer 45315100 Elektroteknisk installasjonsarbeid 45331000 Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 45331210 Arbeid i forbindelse med ventilasjonsanlegg 45214200 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: ja tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ) en eller flere delkontrakter
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
I henhold til konkurransedokumentene.
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Opplysninger om delkontrakter Delkontraktnummer: 1 Tittel: Bygningsentreprise
CPV-klassifisering
45214200 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger 45214220 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Ungdomsskole/Videregående skole
Ytterligere informasjon om delkontraken
Delkontraktnummer: 2 Tittel: Rørteknikk
CPV-klassifisering
45331000 Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 45331210 Arbeid i forbindelse med ventilasjonsanlegg 45231300 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger 45232453 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Avløp
Ytterligere informasjon om delkontraken
Delkontraktnummer: 3 Tittel: Ventilasjonsteknikk
CPV-klassifisering
45331000 Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 45331210 Arbeid i forbindelse med ventilasjonsanlegg
Ytterligere informasjon om delkontraken
Delkontraktnummer: 4 Tittel: Elektro
CPV-klassifisering
45311000 Arbeid i forbindelse med elektriske ledninger og armaturer 45315100 Elektroteknisk installasjonsarbeid
Ytterligere informasjon om delkontraken
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak. Norske firma: Firmaattest fra Brønnøysundregisteret. Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert. Tilbyder skal oppfylle sine forpliktelser til innbetaling av skatter merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Norske leverandører skal fremlegge skatteattest for henholdsvis merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (Skjema RF-1244) der leverandøren har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal overholde lovbestemte krav til HMS-arbeid. HMS-egenerklæring ikke eldre enn 6 måneder. Skjema for HMS- egenerklæring kan hentes på nettadressen: http://www.abakus.as/images/stories/mal/HMS-erklring_ES.doc Tilbyder skal oppfylle krav til vandel i hht. FOA §§ 11-10 (1) e, eller 20-12 (1) e.Skjema for egenerklæring om vandel kan hentes på nettadressen: http://www.abakus.as/images/stories/mal/Egenerklring_om_vandel.doc
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til gjennomføring av oppdraget.Utvidet Rapport fra AAA Soliditet/Bisnode. Rapporten skal være datert etter kunngjøringstidspunktet for konkurransen. Dersom dette ikke vedlegges, skal det bekreftes at Abakus as har fullmakt til å hente utvidet rapport fra AAA Soliditet og legge opplysningene i rapporten til grunn for en vurdering av tilbyders økonomiske og finansielle situasjon. Informasjon på tilbudsdato legges til grunn. Det kreves kredittrating lik eller bedre enn ”A” (kredittverdig) eller ”AN” (ny-oppstartet) for å delta i konkurransen. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Tilbyder skal ha et etablert kvalitetssystemRedegjørelse for firmaets system for kvalitetssikring, inklusive helse-, miljø- og sikkerhet som er relevant for denne kontrakten, kopi av evt. sertifikat utstedt av offentlig kvalitetskontrollinstitusjon. TiltaksklasseTilbyder skal enten ha sentral godkjenning for utførelse (UTF) i Tiltaksklasse 2 og skal vedlegge dokumentasjon på dette eller dokumentasjon for oppnåelse av lokal godkjenning i samme tiltaksklasse. Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
DO-15-02
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 16.3.2015 - 12:00 Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
16.3.2015 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
18.2.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB