« Back to Search« Back to SearchSearch » Courier mail / packages  IVAR IKS

Courier mail / packages

  STAVANGER Norway — IVAR IKS
Published November 5, 2014 — Deadline December 14, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The objective of procurement is to contract with a supplier to collect and deliver mail from the mailbox at Forus and the various departments / units in the IVAR IKS. The agreement will ensure retrieval of mail at Forus any Business Day. 08.00 and delivery to IVAR departments and facilities in accordance with timetable specified in the tender Part III - Appendix 1 kravpsespesifikasjon. Outgoing mail from IVAR office Mariero shall also be collected and delivered to post office.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
IVAR IKS 871035032 Postboks 8134 Forus 4069 STAVANGER NO Kontaktpunkt: Geir Strømland Kontaktperson: Geir Strømland Telefon: +47 51908500 E-post: geir.stromland@ivar.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2771 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/123686 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Budtjeneste post/pakker
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori2: Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: STAVANGER NUTS-kodeNORGE Fylke: Rogaland
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
Opplysninger om rammeavtale
Parallell rammeavtale Antall  leverandører: 1 Rammeavtalens varighet Antall år: 2 Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet anslå totalverdi eksklusiv MVA: 1000000 NOKFrekvens og verdi på avropene:
Kort beskrivelse
Målet med anskaffelsen er å få avtale med leverandør som skal hente og bringe post mellom postboksen på Forus og de ulike avdelingene/anleggene i IVAR IKS. Avtalen skal sikre henting av post på Forus alle virkedager kl. 08.00 og levering til IVARs avdelinger og anlegg i hht ruteplan spesifisert i Konkurransegrunnlagets Del III – bilag 1 kravpsespesifikasjon. Utgående post fra IVARs kontor på Mariero skal også hentes og leveres på Postkontoret.
CPV-klassifisering
64100000 Post- og budtjenester 64122000 Interne post og budtjenester
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Daglig transport av post til/fra IVAR IKS sitt hovedkontor på Mariero, samt daglig intern budrute til div anlegg i IVAR regionen anslå totalverdi eksklusiv MVA: 1000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: ja Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: antall måneder: 24 (fra kontraktstildeling)
Kontraktens varighet
planlagt startdato  03. 02. 2014 planlagt ferdigstillelsesdato  29. 01. 2016 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget Eventuelle minste standardnivåer: Se konkurransegrunnlaget
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
14/
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
14.12.2014 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 31.01.2015
Tilbudsåpning
Dato: 16.12.2014 - 00:00 Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
04.11.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB