« Back to Search« Back to SearchSearch » External Project - Mannheim  Tinn kommune

External Project - Mannheim

  Rjukan Norway — Tinn kommune
Published May 23, 2016 — Deadline June 10, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Purpose and extent

The competition is for a contract to deliver project and construction management services in connection with facade and renovation of Mannheim in Rjukan. Project Competition announced in parallel with the engineering and project manager and project designers must be by independent firms.

To implement the project are searched for an experienced project manager. The project manager will manage the project on behalf of the building lord and make sure it is carried out in accordance with applicable requirements, laws and regulations. The project manager must take responsibility for all phases of the commencement of execution of acquisition and monitoring of warranty. Project reports to the project manager in the technical unit.

The project manager must have experience in managing similar construction processes and projects with emphasis on the rehabilitation of listed buildings or structures. The project manager must also have knowledge of public procurement, SHA, plans and organization to various government agencies.

The budget for the facade and renovation is calculated at approximately 20 million. Kr. including VAT, subject to final financing of Cultural Heritage. Principal has estimated a maximum project cost of $ 0.5 million for this project.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Tinn kommune 864 963 552 Torget 1 3660 Rjukan NO Kontaktpunkt: Innkjøp Kontaktperson: Roy Pettersen E-post: roy@innkjopskontoret.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.innkjopskontoret.no Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afirisjals&GoTo=Docs Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afirisjals&GoTo=Tender Ytterligere informasjon kan fås her: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afirisjals&GoTo=QA Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afirisjals&GoTo=Docs Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afirisjals&GoTo=Tender
Type oppdragsgiver
Annet:
Hovedaktivitet
Bolig og nærmiljø Annet: Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Ekstern prosjektleder - Mannheimen
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Tinn NUTS-kodeTelemark Kommune: Tinn
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Anskaffelsens formål og omfang Konkurransen gjelder avtale om levering av prosjekt- og byggeledertjenester ifm fasade- og takrehabilitering på Mannheimen på Rjukan. Prosjektlederkonkurransen utlyses parallelt med prosjekteringen og prosjektleder og prosjekterende må være av uavhengige firmaer. For å gjennomføre prosjektet søkes det etter en erfaren prosjektleder. Prosjektlederen skal styre prosjektet på vegne av byggeherren og sørge for at det gjennomføres i henhold til gjeldende krav, lover og forskrifter. Prosjektleder må ta ansvar for alle faser fra oppstart av utførelsen til overtagelsen og oppfølging i garantitid. Prosjektleder rapporterer til oppdragsleder i teknisk enhet. Prosjektlederen skal ha erfaring med å styre tilsvarende byggeprosesser og prosjekter med vekt på rehabilitering av verneverdige bygninger eller konstruksjoner. Prosjektleder må også ha kjennskap til offentlige anskaffelser, SHA, planverk og organisering opp mot ulike offentlige etater. Kostnadsrammen for fasade- og takrehabilitering er kalkulert til ca 20 mill. kr. inkl mva med forbehold om sluttfinansering fra Riksantikvaren. Oppdragsgiver har estimert en maksimal prosjektlederkostnad på kr 0,5 mill for dette prosjektet.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71541000 Byggeteknisk prosjektledelse Tilleggsvokabular 71540000 Byggeteknisk ledelse Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Attester for skatt og MVA (lovpålagt) Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsbetaling.Dokumentasjonskrav:Krav til attest for betalt merverdiavgift, skatt og trygdeavgift. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift, skatter og trygdeavgifter i det landet hvor leverandøren/entreprenøren hører hjemme (norsk attest for skatt og MVA er felles og bestilles fra altinn.no, tidligere RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Krav til HMS egenerklæring - se konkurransegrunnlaget.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Krav til økonomisk kapasitet - se konkurransegrunnlaget. Eventuelle minste standardnivåer: Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Konkurranse med forhandling – åpen invitasjon til å levere tilbud
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
16/55
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
10.06.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Tilleggsinformasjon
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afirisjals
Dato for publisering av denne kunngjøring
23.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB