« Back to Search« Back to SearchSearch » E6 Biri-Otta, four village streets in Gudbrandsdalen (plan and construction)  Statens vegvesen Region øst

E6 Biri-Otta, four village streets in Gudbrandsdalen (plan and construction)

  Lillehammer Norway — Statens vegvesen Region øst
Published November 25, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€2.07M
Winner
Multiconsult AS
It built new E6 through Gudbrandsdalen, initially from Frya Sor-Fron Municipality to Sjoa in Sel municipality. New E6 loaded new pathways outside villages, and today E6 will get function lokalveg and detour. It should therefore be implemented at offloaded road network in densely populated areas Hundorp and Harpefoss Sor-Fron Municipality and Vinstra Kvam and in Nord-Fron municipality so that new lokalveg are safe and that urban areas are more pleasant. To achieve this, the emphasis is on environmental and road safety in urban areas through reconstruction from road to road. Urban settlements shall be governed and planned with a view to starting construction during 2017. The mission in this procurement includes technical plan and zoning for measures on offloaded road network, plus an option for the construction plan, preparation of tender documents and supervision of construction. The following delivery deadlines apply: • Project Management Plan, Quality Plan and impact the natural environment (ref. E2.6): 6 weeks after signing the contract • Pilot project: Ready for submission to political consideration: 1 February 2016 • Zoning: Ready to dispatch for public inspection and consultation: 15 .mai 2016 • Completed construction plan with tender (if the option is triggered): 30 th January 2017 Detailed description stated in the tender documents chapter E.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Statens vegvesen Region øst 971032081 Postboks 1010 2605 Lillehammer NO Kontaktperson: Kari Klynderud Sundfør Telefon: +47 97480829 E-post: firmapost-ost@vegvesen.no Nettsteder: Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2779 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/131566
Type oppdragsgiver
Andre statlige eller nasjonale virksomheter
Hovedaktivitet
Annet: Samferdsel
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen
E6 Biri-Otta, fire tettstedsgater i Gudbrandsdalen (reguleringsplan og byggeplan)
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Lillehammer NUTS-kodeNORGE Kommune: Sør-Fron Kommune: Nord-Fron
Kort beskrivelse
Det bygges ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, i første omgang fra Frya i Sør-Fron kommune til Sjoa i Sel kommune. Ny E6 legges i ny trasé utenom tettstedene, og dagens E6 vil få funksjon som lokalveg og omkjøringsveg. Det skal derfor gjøres tiltak på avlastet vegnett i tettstedene Hundorp og Harpefoss i Sør-Fron kommune og Vinstra og Kvam i Nord-Fron kommune slik at ny lokalveg blir trygg og at tettstedene blir triveligere. For å oppnå dette skal det legges vekt på miljø- og trafikksikkerhetstiltak i tettstedene gjennom ombygging fra veg til gate. Tettstedene skal reguleres og planlegges med tanke på byggestart i løpet av 2017. Oppdraget i denne anskaffelsen omfatter teknisk plan og reguleringsplan for tiltakene på avlastet vegnett , samt opsjon på byggeplan, utarbeiding av konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetid. Følgende leveransefrister gjelder: • Prosjektstyringsplan, kvalitetsplan og konsekvensutredning naturmiljø (jfr. E2.6): 6 uker etter kontraktsinngåelse • Forprosjekt: Ferdig for innsending til politisk behandling: 1.februar 2016 • Reguleringsplan: Ferdig til utsending til offentlig ettersyn og høring: 15.mai 2016 • Ferdig byggeplan med konkurransegrunnlag (dersom opsjon utløses): 30.januar 2017 Detaljert beskrivelse framgår av konkurransegrunnlagets kapittel E.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71000000 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester Tilleggsvokabular 71300000 Ingeniørtjenester 71320000 Prosjektering 71400000 Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Kontraktens/kontraktenes samlede verdi
Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av 1. Pris for gjennomføring av oppdraget. . Vekting 20 2. Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget . Vekting 40 3. Totalkompetanse . Vekting 40
Saksnummer hos oppdragsgiver
2015053753
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Kunngjøring om konkurranse Kunngjøringsnummer i TED: 2015/S 092-166373 of 08.05.2015
Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt
Kunngjøring av konkurranse Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-550087 of 2015-05-08 Del V: Kontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling
02.11.2015
Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten
Multiconsult AS Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo NO Nettsted:
Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)
Kontraktsverdi: Verdi: 19012000 NOK Eksklusiv MVALaveste og høyeste tilbud:
Opplysninger om underleverandør
Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
25.11.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB