« Back to Search« Back to SearchSearch » Impact assessment of measures to reduce flood challenges in Gudbrandsdalen  Oppland Fylkeskommune

Impact assessment of measures to reduce flood challenges in Gudbrandsdalen

  Lillehammer Norway — Oppland Fylkeskommune
Published August 30, 2016 — Deadline October 13, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

In working with regional planning for Gudbrandsdalslågen with tributaries (hereafter RPL) seeking a to arrive at measures to reduce flood and landslide damage. All major concrete steps and along Gudbrandsdalslågen and larger concrete measures in tributaries being worked with, to be assessed to see what possible impact they have on flood safety, industry, landscape image, community and outdoor recreation, biodiversity, cultural and natural resources.

It shall be carried out an impact assessment of 24 measures in and along Gudbrandsdalslågen and 20 measures in inflow rivers to Gudbrandsdalslågen. The purpose of the contract is to get a general description of the possible effects that certain measures may have on topics such as flood control effect (only measures tributaries), hydrology, erosion and sediment transport, landscape, natural environment, biodiversity, cultural heritage, pollution, industry and society.

The assignment should be completed on 1 April 2017.Se attached specifications for further description of the mission.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Oppland Fylkeskommune 961 382 335 Kirkegata 76 2626 Lillehammer NO Kontaktpunkt: Offentlig anskaffelser Kontaktperson: Elisabeth Lande E-post: elisabeth.lande@oppland.org Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afctgwbahp&GoTo=Docs Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afctgwbahp&GoTo=Tender Ytterligere informasjon kan fås her: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afctgwbahp&GoTo=QA Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afctgwbahp&GoTo=Docs Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: TendSign Nettsted: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afctgwbahp&GoTo=Tender
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting Annet: Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Konsekvensutredning av tiltak som kan redusere flomutfordringer i Gudbrandsdalen
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Oppland NUTS-kodeOppland Kommune: Lillehammer Kommune: Gjøvik Kommune: Dovre Kommune: Lesja Kommune: Skjåk Kommune: Lom Kommune: Vågå Kommune: Nord-Fron Kommune: Sel Kommune: Sør-Fron Kommune: Ringebu Kommune: Øyer Kommune: Gausdal Kommune: Østre Toten Kommune: Vestre Toten Kommune: Jevnaker Kommune: Lunner Kommune: Gran Kommune: Søndre Land Kommune: Nordre Land Kommune: Sør-Aurdal Kommune: Etnedal Kommune: Nord-Aurdal Kommune: Vestre Slidre Kommune: Øystre Slidre Kommune: Vang
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
I arbeidet med regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag (heretter kalt RPL) søker en å komme fram til tiltak som skal redusere flom- og skredskader. Alle større konkrete tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen, samt større konkrete tiltak i sidevassdrag som det jobbes med, skal vurderes for å se hvilken mulig konsekvens de har på flomsikkerhet, næringsliv, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. Det skal foretas en konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen, og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen. Formålet med anskaffelsen er å få en overordnet en beskrivelse av mulige effekter det enkelte tiltak kan ha på tema som flomsikringseffekt (gjelder kun tiltak i sidevassdrag), hydrologi, erosjon og sedimenttransport, landskap, naturmiljø, naturmangfold, kulturminner, forurensning, næring og samfunn. Oppdraget skal være fullført 1.april 2017.Se vedlagt kravspesifikasjon for ytterligere beskrivelse av oppdraget.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71000000 Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester Tilleggsvokabular 71600000 Teknisk testing, analyse- og rådgivingstjenester 71620000 Analysetjenester Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Saksnummer hos oppdragsgiver
16/6
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
13.10.2016 - 12:00
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 01.01.2017
Tilbudsåpning
Dato: 13.10.2016 - 12:15 Del VI: Supplerende opplysninger
Tilleggsinformasjon
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afctgwbahp
Dato for publisering av denne kunngjøring
30.08.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB