« Back to Search« Back to SearchSearch » Design and construction of new main fire station with emergency and ambulance center at Stangeland  Sandnes kommune

Design and construction of new main fire station with emergency and ambulance center at Stangeland

  Sandnes Norway — Sandnes kommune
Published December 16, 2014 — Deadline February 2, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Principal intends to enter into a contract for complete design and construction of new main fire station with emergency and ambulance center at Stangeland in accordance with the tender assignment description and attachments. The mission has a total gross area including options on 13,806 m2 and include: • Detailed design based on present sketches and preliminary • Construction of new main fire station with emergency including emergency assistance (20 seats) and ambulance central • Obtaining outdoor • Delivery and installation of fixtures according . descriptions project will be implemented as modified turnkey plot is expected ready for the start of construction work in May 2015. Contractor shall have the capacity to complete the full new main fire station with emergency care, ambulance central and outdoor under contract so that the takeover business can take place at the latest by 20 January 2017 (final deadline). New main fire station with emergency care, ambulance central and grounds shall be adopted in February 2017 and shall be designed and built according to criteria for low energy buildings acc. NS 3701. mezzanine and tramshed 1st floor are exempt from the requirement for low energy buildings and shall be designed and built by TEK10. See the tender documents with attachments for further description of the procurement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sandnes kommune 964965137 Jærveien 33 4319 Sandnes NO Kontaktpunkt: Epcon AS Kontaktperson: Jon Aarrestrad Telefon: +47 90977156 E-post: jona@epcon.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: https://www.sandnes.kommune.no/ Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3666 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/124490 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Prosjektering og bygging av ny hovedbrannstasjon med legevakt og ambulansesentral på Stangeland
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Totalentreprise Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandnes NUTS-kodeNORGE Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
Oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt for komplett prosjektering og bygging av ny hovedbrannstasjon med legevakt og ambulansesentral på Stangeland i henhold til konkurransegrunnlag med oppdragsbeskrivelse og vedlegg. Oppdraget har et samlet bruttoareal inklusive opsjoner på 13 806 m2 og omfatter: • Detaljprosjektering basert på foreliggende skisseprosjekt og forprosjekt • Bygging av ny hovedbrannstasjon med legevakt inkludert øyeblikkelig hjelp (20 plasser) og ambulansesentral • Opparbeidelse av uteområde • Levering og montering av fast inventar iht. beskrivelser Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise og tomten er forventet klar for oppstart av byggearbeider mai 2015. Totalentreprenør skal ha kapasitet til å ferdigstille komplett ny hovedbrannstasjon med legevakt, ambulansesentral og uteområde i henhold til kontrakt slik at overtakelsesforretning kan finne sted senest innen 20. januar 2017 (sluttfrist). Ny hovedbrannstasjon med legevakt, ambulanse-sentral og uteområde skal tas i bruk februar 2017 og skal prosjekteres og bygges etter kriterier for lavenergibygg iht. NS 3701. Messanin og vognhall 1. etasje er unntatt fra krav om lavenergibygg og skal prosjekteres og bygges etter TEK10. Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for ytterligere beskrivelse av anskaffelsen.
CPV-klassifisering
45216121 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Brannstasjon 71320000 Prosjektering 39200000 Inventar 45215100 Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger til helsevesenet 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet 45313100 Installasjon av heis
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 250000000 og 300000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: ja beskriv disse opsjonene: Opsjoner iht. konkurransegrunnlaget med vedlegg. oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene:
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se konkurransegrunnlaget.
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se konkurransegrunnlaget.
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget for krav og dokumentasjon.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget for krav og dokumentasjon. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Se konkurransegrunnlaget for krav og dokumentasjon.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
14/08356
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
02.02.2015 - 13:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Tilleggsinformasjon
Se konkurransegrunnlaget.
Dato for publisering av denne kunngjøring
16.12.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB