« Back to Search« Back to SearchSearch » Acquisition of system for enterprise search  Stavanger Kommune

Acquisition of system for enterprise search

  STAVANGER Norway — Stavanger Kommune
Published September 24, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Atea AS
Stavanger municipality wants to acquire solution for enterprise search. The solution will collect information from multiple sources and business systems, and present this in a user-friendly, intuitive interface. The solution will initially encompass search against ESA 7.x, Public 360, Epi Server, Exchange, SharePoint 2013 OneDrive for Business and file directories on the municipality's internal network, but shall have the opportunity to incorporate search against various current business systems beyond this at a later time. It is also desirable with the possibility of publikumssøk where announcements ESA and Public 360 made available. Current situation: Transition to a new case and records management system requires the establishment of a search solution for accessing data from outgoing case and records management system ESA 7.x. It is also a great need to establish a general enterprise search in Stavanger, as very much information is fragmented in different systems and in different file directories. This desired solved with an overall search portal that can obtain information from these sources and present it in a user friendly interface. The suppliers are requested to be especially aware that this procurement conducted as an open competition, and that any modification may result in rejection of the offer.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Stavanger Kommune Olav Kyrresgt 19 4068 STAVANGER NO Kontaktperson: Nils Henrik Haaland Telefon: +47 51912499 E-post: nils.henrik.haaland@stavanger.kommune.no
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen
Anskaffelse av system for virksomhetssøk
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Vareleveranse Kjøp Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Stavanger NUTS-kodeNORGE
Kort beskrivelse
Stavanger kommune ønsker å anskaffe løsning for virksomhetssøk. Løsningen skal innhente informasjon fra flere ulike kilder og fagsystemer og presentere dette i et brukervennlig, intuitivt grensesnitt. Løsningen skal initielt omfatte søk mot ESA 7.x, Public 360, Epi-server, Exchange, Sharepoint 2013, OneDrive for Business samt filområder på kommunens interne nettverk, men skal ha mulighet for å innlemme søk mot ulike aktuelle fagsystemer utover dette på et senere tidspunkt. Det er også ønskelig med mulighet for publikumssøk, hvor offentlig tilgjengelig materiale i ESA og Public 360 gjøres tilgjengelig. Nåsituasjonen: Overgang til nytt sak- og arkivsystem krever at det blir etablert en søkeløsning for aksessering av data fra utgående sak- og arkivsystem ESA 7.x. Det er i tillegg et stort behov for å få etablert et generelt virksomhetssøk i Stavanger kommune, da svært mye informasjon ligger fragmentert i ulike systemer og på ulike filområder. Dette ønskes løst med en samlet søkeportal som kan innhente informasjon fra disse kildene og presentere dette i et brukervennlig grensesnitt. Leverandørene bes være særlig oppmerksomme på at denne anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse, og at eventuelle forbehold kan medføre avvisning av tilbud.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 48311000 Programvare for dokumentadministrasjon Tilleggsvokabular 48210000 Programvare for nettverkstilkopling 48211000 Programvare for kommunikasjon mellom plattformer 48219300 Administrasjonsprogramvare 48219700 Programvare for kommunikasjonsservere 48220000 Programvare for internett og intranett 48600000 Operativsystemer og programvare for databaser 48612000 Databasestyringssystem 48780000 Programvare for system, lagrings- og innholdsstyringstyring 72230000 Utvikling av kundespesifisert programvare
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av 1. kvalitet . Vekting 50 2. pris . Vekting 30 3. tjenesteleveranser . Vekting 20
Opplysninger om elektronisk auksjon
Det er benyttet elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2015/5879
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Kunngjøring om konkurranse Kunngjøringsnummer i TED: 2015/S 094-171613 of 13.5.2015
Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt
Kunngjøring av konkurranse Kunngjøringsnummer på Doffin: 2015-629849 of 2015-05-11 Del V: Kontraktstildeling
Dato for kontraktstildeling
21.9.2015
Opplysninger om tilbud
Antall tilbud mottatt elektronisk: 6
Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten
Atea AS Boks 6472 Etterstad 0605 OSLO NO Telefon: +47 22095000 Faks: +47 22095001 Nettsted:
Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)
Laveste og høyeste tilbud:
Opplysninger om underleverandør
Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
24.9.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB