« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement for project management assistance for demolition and environmental work in connection with the liquidation of real estate, construction  Forsvarsbygg Anskaffelser

Framework agreement for project management assistance for demolition and environmental work in connection with the liquidation of real estate, construction

  HARSTAD Norway — Forsvarsbygg Anskaffelser
Published November 11, 2016 — Deadline December 2, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
These responsibilities include environmental remediation, demolition / securing of construction, as well as facilitating new civilian use so that the property can be returned to the landowner or disposed.

The tasks can be

• design of simple demolitions of one or more isolated buildings

• design of the demolition of several buildings in active military camps

• design of the demolition of several buildings in several different localities

• engineering of protection efforts

• design of simple environmental puzzles

• design of large and complex environmental tasks

• design of both tear / secure and environmental tasks

A significant part of the task portfolio depollution of artillery range.

In addition to the main portfolio of EBA of defense must chosen supplier to benefit the other government customers probate properties have contracts.

NDEA envisions a parallel framework agreement with three suppliers.

It is emphasized that this is rough estimates and volume might be significantly changed.

This will therefore not be included in this framework agreement.

In the tender documents will be required that the consultants must meet at least one of these requirements:

- Education at Master level and at least 3 years of engineering experience

- At least 10 years of engineering experience

The tender documents will add up to that partial bids are not accepted.

Then follow the instructions on the website.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Forsvarsbygg Anskaffelser 6. divisjonsgate 12 9406 HARSTAD NO Kontaktperson: Oddgeir Ekerhovd E-post: oddgeir.ekerhovd@forsvarsbygg.no Nettsteder: Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/62708262.aspx Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/62708262.aspx Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
Hovedaktivitet
Forsvar
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Rammeavtale for prosjektadministrativ bistand for rive- og miljøarbeider i forbindelse med avvikling av eiendommer, bygg og anlegg
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Tjenesteytelse Kategori12: Arkitektvirksomhet, rådgivende ingeniørvirksomhet og integrert ingeniørvirksomhet, byplanlegging og landskapsarkitektur, hermed beslekted teknisk-vitenskapelig rådgivningsvirksomhet, tekniske prøver og analyser Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Norge NUTS-kodeNORGE
Kort beskrivelse
Forsvarsbygg ved Skifte eiendom avhender eiendom Forsvaret ikke har behov for. Ansvaret omfatter miljøopprydding, riving/sikring av bygg og anlegg, samt tilrettelegging for ny sivil bruk slik at eiendommen kan bli tilbakeført til grunneier eller avhendet. Arbeidsoppgavene kan være • prosjektering av enkle rivearbeider av ett eller flere enkeltstående bygg • prosjektering av riving av flere bygg i aktive militærleire • prosjektering av riving av flere bygg på flere forskjellige lokaliteter • prosjektering av sikringsarbeider • prosjektering av enkle miljøsaneringsoppgaver • prosjektering av store og komplekse miljøsaneringsoppgaver • prosjektering av både rive/sikre og miljøsaneringsoppgaver En vesentlig del av oppgaveporteføljen er miljøsanering av skytefelt. I tillegg til hovedporteføljen av EBA fra Forsvaret, må valgte leverandør være disponibel for andre offentlige kunder som Skifte eiendom har kontrakt med. Forsvarsbygg ser for seg en parallell rammeavtale med tre leverandører. Estimert omsetning i løpet av 4 år er mellom 20 og 30 millioner eks. mva. Det presiseres at dette er grove anslag og volum kan komme til å bli vesentlig endret. Forsvarsbygg har andre rammeavtaler for kartlegging av grunnforurensning, kartlegging av farlig avfall i bygg og byggeledelse. Dette vil derfor ikke inngå i denne rammeavtalen. I konkurransegrunnlaget vil det bli stilt krav til at konsulentene må oppfylle minst ett av disse kravene: - Utdannelse på Master-nivå og minst 3 års prosjekteringserfaring - Minst 10 års prosjekteringserfaring Konkurransegrunnlaget vil legge opp til at deltilbud ikke aksepteres. Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/62708262.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 71320000 Prosjektering Tilleggsvokabular 71322000 Prosjektering av anleggsarbeid 71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknikk 71317210 Rådgivning i forbindelse med helse- og sikkerhet 71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester 71241000 Gjennomførlighetsstudie, rådgivningstjeneste, analyse
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: Ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: Nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: Nei
Totalleveransens mengde eller omfang
Anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 20000000.0000 og 30000000.0000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: Ja Beskriv disse opsjonene: Avtalen kan prolongeres i ett + ett år.
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: Ja Oppgi antall mulige forlengelser: 2
Kontraktens varighet
Varighet i måned(er): 24 Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren skal være et lovlig registrert firma. Dokumentasjonskrav: Utenlandske leverandører må fremlegge dokumentasjon for at firmaet er lovlig registrert i sitt hjemland. Norske leverandører trenger ikke dokumentere oppfyllelse av kravet utover fremleggelse av skatte- og mva-attest, jf. nedenfor. Leverandøren skal ha et ryddig forhold til innbetaling av skatter og avgifter. Dokumentasjonskrav: ‘Attest for skatt og merverdiavgift’ (RF-1316). Attesten kan bestilles via www.altinn.no. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. (kun for norske leverandører)
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren skal ha solid økonomi. Dokumentasjonskrav: Kredittvurdering av leverandøren som ikke er eldre enn 6 måneder regnet fra utløpet av tilbudsfristen. Vurderingen skal være utferdiget av uavhengig aktør som innehar konsesjon for dette. Resultatet av kredittvurderingen skal fremkomme som en gradert verdi (bokstaver eller tall) mot en definert skala. Dersom leverandøren, for å oppfylle kravet, viser til garantier stilt av andre foretak (f.eks. morselskap) må det fremlegges tilsvarende kredittvurdering fra dette selskapet. Det må videre fremlegges en rettslig bindende bekreftelse fra dette selskapet om at de hefter solidarisk for eventuelt ansvar under kontrakten. I tillegg: Siste tre årsregnskap, eller utdrag fra samme, inneholdende nøkkeltall. Eventuelle minste standardnivåer:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Leverandøren (som firma) skal ha god erfaring med utførelse av arbeider omfattet av denne avtalen. Dokumentasjonskrav: Liste over relevante oppdrag begrenset oppad til de fem siste årene, som gir en beskrivelse av oppdragene og deres størrelser. Listen bør minimum inneholde 3 referansekunder av tilsvarende størrelse (antall ansatte) som Forsvarsbygg. God faglig egnethet. Dokumentasjonskrav: Enten: Sentral godkjenning i minimum tiltaksklasse 2 for følgende funksjoner: •Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) •Prosjekterende (Miljøsanering) Eller: Bekreftelse på at erklæring kan sendes kommunen hvor foretaket bekrefter at de påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for arbeidet de skal utføre av tilsvarende kompleksitet som følger av overnevnte sentrale godkjenninger. Det må i så fall dokumenteres at kravene for dette oppfylles, f.eks. ved fremleggelse av CV'er. Se: http://dibk.no/no/sentral_godkjenning/Aktuelt-sentral-godkjenning/lokal-godkjenning-opphorer/
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Begrenset anbudskonkurranse
Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta
Planlagt antall tilbydere: 5 List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: Dersom antallet kvalifiserte leverandører overskrider grensen til Forsvarsbygg, vil vi velge de leverandører som anses best kvalifisert ut fra en totalvurdering av dokumentasjon levert ifm. kvalifikasjonskravet "Leverandøren (som firma) skal ha god erfaring med utførelse av arbeider omfattet av denne avtalen.
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
2016/4682
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
Nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 2.12.2016 - 12:00 Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
2.12.2016 - 12:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
Dato for publisering av denne kunngjøring
11.11.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB