« Back to Search« Back to SearchSearch » Design and construction of 17 housing units in Welhaven Route 17  Sandnes kommune

Design and construction of 17 housing units in Welhaven Route 17

  Sandnes Norway — Sandnes kommune
Published March 10, 2015 — Deadline April 17, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
In the current financial plan 2015- 2018 it decided to build 17 housing units to financially disadvantaged in Sandnes. In this regard, the principal intends to enter into a contract for engineering and construction of 17 residential units. The assignment includes: • Detailed engineering based on sketches • Construction of 11 townhouses a 73 m2 and 6 apartments a 45 m2 with a total of approximately BRA 1073 m2 • Construction of stalls with a total of approximately BRA 86 m2 • Construction of technical room for all units of approximately 24 m2 • Develop and finalize utomhus area incl. Playground • Delivery and installation of fixed fixtures and equipment • Delivery and marking of asphalt as well as delivery of any road area at the parking project will be implemented as modified turnkey based on NS 8407: 2011. The plot is ready to start construction immediately after contract award. Contractor shall have the capacity to complete the design and construction in accordance with the contract so that the takeover business can take place no later than 9 May 2016 (final deadline). Housing will be ready in mid-June 2016. The residences will be delivered as place built or as three-element construction and designed and constructed according to criteria for low energy buildings acc. NS 3701. See tender documents with attachments for further description of the procurement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Kontaktinformasjon
Sandnes kommune 964965137 Jærveien 33 4319 Sandnes NO Kontaktpunkt: Sandnes eiendomsselskap KF Kontaktperson: Jarle Angelsen Telefon: +47 99081034 E-post: jarle.angelsen@sandnes.kommune.no Nettsteder: Nettsted oppdragsgiver: http://www.sekf.no Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3666 Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/129064 Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er) Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er) Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Type oppdragsgiver
Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere
Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: nei Del II: Kontraktens gjenstand
Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver
Prosjektering og bygging av 17 boenheter i Welhavensvei 17
Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted
Bygge- og anleggsarbeid Totalentreprise Hovedleverings- eller hovedutførelsessted: Sandnes NUTS-kodeNORGE Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes
Kunngjøringen gjelder inngåelse av
Kontrakt
Kort beskrivelse
I gjeldende økonomiplan 2015- 2018 er det vedtatt å bygge 17 boenheter til økonomisk vanskeligstilte i Sandnes kommune. I denne forbindelse har oppdragsgiver til hensikt å inngå kontrakt for prosjektering og bygging av 17 boenheter. Oppdraget omfatter: • Detaljprosjektering basert på skisseprosjekt • Bygging av 11 rekkehus a 73 m2 og 6 leiligheter a 45 m2 med et samlet BRA på ca. 1073 m2 • Bygging av boder med samlet BRA på ca. 86 m2 • Bygging av teknisk rom for alle boenheter på ca. 24 m2 • Opparbeide og ferdigstille utomhus arealet inkl. lekeplass • Levering og montering av fastmontert inventar og utstyr • Levering og merking av asfalt samt levering av noe veiareal på parkeringsplassene Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise basert på NS 8407:2011. Tomten er klar for oppstart av bygging omgående etter kontraktstildeling. Entreprenør skal ha kapasitet til å ferdigstille prosjekteringen og byggingen i henhold til kontrakt slik at overtakelsesforretning kan finne sted senest innen 9. mai 2016 (sluttfrist). Boligene skal være innflytningsklare medio juni 2016. Boligene skal leveres som stedbygd eller som tre-element bygg og prosjekteres og bygges etter kriterier for lavenergibygg iht. NS 3701. Se konkurransegrunnlaget med vedlegg for nærmere beskrivelse av anskaffelsen.
CPV-klassifisering
Hovedvokabular 45000000 Bygge- og anleggsvirksomhet Tilleggsvokabular 45210000 Byggearbeid 45220000 Ingeniør- og byggningsarbeid 45211341 Byggningsarbeid i forbindelse med Leiligheter 71221000 Arkitekters tjenesteytelser i forbindelse med bygninger 71222000 Arkitekters tjenesteytelser i forbindelse med utendørs anlegg 39200000 Inventar 71311000 Rådgivning ingeniørtjenester i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid
Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA: ja
Delkontrakter
Vil kontrakten bestå av delkontrakter: nei
Opplysninger om alternative tilbud
Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning: nei
Totalleveransens mengde eller omfang
anslå totalverdi eksklusiv MVA mellom 30000000 og 33000000 NOK
Opplysninger om opsjoner
Opsjoner: nei
Opplysninger om forlengelse
Kontrakten kan forlenges: nei Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger
Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves
Se konkurransegrunnlaget.
De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser
Se konkurransegrunnlaget.
Andre særlige vilkår
Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: nei
Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Firmaattest Det kreves at leverandør er et lovlig etablert foretak. Norske firma: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 12 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Attest for merverdiavgift Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for merverdiavgift eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Norske leverandører skal framlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattekontoret (Skjema RF-1244) der leverandør har sitt hovedkontor. Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørs hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Attest for skatt og trygdeavgifter Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt og trygdeavgifter eller det skal foreligge en godkjent ned-betalingsplan. Norske leverandører skal framlegge attest for skatt og trygdeavgifter fra kemner/kommunekasserer i kommunen der leverandøren har sitt hovedkontor. Utenlandsk firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørs hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandøren er etablert. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. HMS-egenerklæring Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Utfylt og undertegnet HMS-egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. Benytte vedlagt mal - vedlegg 2, eller se Lovdata for mal. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 12 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Som dokumentasjon vil oppdragsgiver innhente kredittvurdering fra Experian (Oppdragsgiver abonnerer på tjenester fra Experian). Leverandør forutsettes å ha gjort seg kjent med registrerte opplysninger om foretaket og samtykker ved sin innlevering av tilbudet til at opplysningene innhentes og legges til grunn for vurderingen av leverandørens økonomiske forhold. Alternativt kan leverandør ved innlevering av tilbud selv legge ved kredittvurdering fra anerkjent kredittvurderingsselskap som viser at leverandøren har god kredittverdighet og viser omsetningstall. Kredittvurderingen skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med andre dokument som oppdragsgiver kan akseptere. I de tilfeller en leverandør støtter seg på andre leverandørers kapasitet for å kunne kvalifisere seg, skal hver av leverandørene minimum oppnå vurdering som kredittverdig. Eventuelle minste standardnivåer: Leverandør skal ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten. Leverandør må minimum oppnå en vurdering som kredittverdig og ha minimum kr. 30 mill. i driftsinntekter siste tilgjengelige regnskapsår.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt: Kompetanse Opplysninger om utdanning og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlige for gjennomføring av kontrakten, dvs. prosjektleder og byggeleder (CV-er som viser tilbudt personell sin utdannelse og arbeidserfaring, samt oversikt over tidligere utførte oppdrag med angivelse av oppdragsgiver, størrelse i m2, verdi og type/ art og medarbeiderens rolle i prosjektet). Erfaring Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge en liste over de viktigste relevante oppdragene de siste fem år, herunder opplysninger om rollen som totalentreprenør, oppdraget (kort beskrivelse), kontraktsverdi eks. mva., antall m2, tidspunkt og navn på kunde. På bakgrunn av listen skal leverandør oppgi navn og e-post¬adresse til kontaktperson for de tre mest relevante oppdragene. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Kvalitetssystem Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge attest for firmaets kvalitets-system/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller anerkjente kvalitetssikringsstandarder som ISO 9001:2008 eller tilsvarende. Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har velfungerende system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. Her må det minimum gis en overordnet beskrivelse av innholdet i systemet, herunder en oversikt over kontrollplaner og sjekklister som er relevant for oppdraget. Eventuelle minste standardnivåer: Kompetanse Leverandør skal ha god kompetanse innen gjennomføring av totalentrepriser. Erfaring Leverandør skal ha erfaring som totalentreprenør fra minst to relevante oppdrag hva gjelder bygg av sammenlignbar størrelse (m2) og kompleksitet. Kvalitetssystem Oppdragsgiver krever at leverandør har et vel-fungerende system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang.
Opplysninger om en bestemt profesjon
Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: nei
Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen
Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: ja Del IV: Prosedyre
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tildelingskriterier
Laveste pris
Opplysninger om elektronisk auksjon
Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: nei
Saksnummer hos oppdragsgiver
14/05097
Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt
nei
Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)
Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: nei
Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse
17.04.2015 - 13:00
Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse
Annet: Norsk
Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.
Inntil: 17.07.2015
Tilbudsåpning
Vil det være åpen tilbudsåpning: nei Del VI: Supplerende opplysninger
Opplysninger om gjentakende innkjøp
Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: nei
Opplysninger om EU-midler
Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: nei
Tilleggsinformasjon
Befaring Befaring avholdes: 19. mars 2015 kl.13.00 Fremmøte: Welhavensvei 21, 4317 Sandnes
Dato for publisering av denne kunngjøring
10.3.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB