« Back to Search« Back to SearchSearch » Provision of energy services in buildings EPC Accommodation and Catering Services and operation and management of energy facilities  České vysoké učení technické v Praze

Provision of energy services in buildings EPC Accommodation and Catering Services and operation and management of energy facilities

  Praha 6 Czech Republic — České vysoké učení technické v Praze
Published March 5, 2015
|
Notice type
Contract notice
The subject of the public contract is the provision of energy services guaranteeing result (operating cost savings related to the use of energy - the "Services") in the area of ​​contracting. Part of the subject matter of public procurement is also supplying all engineering activities including manufacturing and project documentation of actual energy saving measures. The delivery also includes other services necessary for the successful operation of the power system after the introduction of energy-saving equipment. The delivery is also the operation and management of energy equipment in the respective objects sponsor. This procurement will be carried out by Energy Performance Contracting (EPC). It is a complex order preparation, implementation and subsequent long-term monitoring and evaluation of established energy-saving measures, and furnish the Contracting Authority a guarantee for achieving the expected economic benefits. Energy conservation measures will be implemented at the expense of the supplier, which will gradually pay the sponsor of the savings achieved. The Contractor shall bear the risk of failure it designed and implemented measures. Operation and management of energy equipment includes the operation and management of all energy facilities in buildings sponsor. The provided services selected bidder will also be providing emergency services. Instead of filing requests to participate: central reception RFA CTU Vaníčkova 7, 160 17 Prague 6 - weekdays from 8:00 to 15:00.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
68407700
Úřední název*
České vysoké učení technické v Praze
Poštovní adresa*
Zikova 1905/4
Obec*
Praha 6
PSČ
16636
K rukám
Ing. Vladimír Sochor
Tel.
+420 224252115
E-mail
vladimir.sochor@svn.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.cvut.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
Elektronický přístup k informacím (URL)
http://www.cvut.cz
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Veřejnoprávní instituce
body public
Školství
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
12
Kód NUTS
CZ010
Služby
SERVICES
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Poskytování energetických služeb metodou EPC v budovách kolejí a menz a provozování a správa energetických zařízení
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Praha 6
Rozsah mezi
80 000 000
a
110 000 000
Ne
false
Měna
CZK
Dokončení
30/06/2026
Ano
true
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Úhrada za provozování a správu energetických zařízení bude průběžně pozadu, úhrada za systém energetických úspor EPC z dosažených úspor - podrobnosti budou upraveny ve vzorovém návrhu smlouvy, který bude poskytnut zájemcům vyzvaným k podání nabídky.
(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel v souladu s § 44 odst. 4 zákona stanovuje tyto věcně vymezené části plnění, které nesmí být plněny prostřednictvím subdodavatele: zpracování projektu energetických úspor EPC a provozování a správa energetických zařízení
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, konkrétně tj. • osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „technika prostředí staveb“ - specializace technická zařízení (inženýr) nebo specializace vytápění a vzduchotechnika (technik), nebo autorizované osoby ČKAIT v oboru „technologická zařízení staveb“, a to ve vztahu nejméně k 1 osobě.
Ano
true
Vyjednávací
NEGOTIATED
Ne
false
Ano
true
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců
Zadavatel nestanovil omezení počtu zájemců.
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
false
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2014/S 143-257107
ze dne
29/07/2014
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60455
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167111
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz
Fax
+420 542167112
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60455
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167111
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz
Fax
+420 542167112
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB