« Back to Search« Back to SearchSearch » Central purchasing office supplies in the resort trade ministry of agriculture  Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Central purchasing office supplies in the resort trade ministry of agriculture

  Praha 1 - Nové Město Czech Republic — Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Published August 29, 2016
|
Notice type
Contract notice
Building contracts are office supplies over the next 30 months in the Ministry of Agriculture. Tomáš Motal, tel .: +420 602814317th The subsequent technical problems identified at the tenderer will be considered. From a technical standpoint it is possible to use a certificate stored on a USB token or other technical devices if the device does not export the private key in * .pfx or P12. Access data to log into the auction are the same as the access data to the electronic tool E-ZAK (available on https://zakazky.eagri.cz/). In the case of a foreign producer will be documented notarized submit to the Czech language. A certificate from an accredited workplace will not be issued more than one year before the deadline for submission of tenders. c) Mandatory part of the menu: 3 PPA; 2 PPA;

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00020478
Úřední název*
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Poštovní adresa*
Těšnov 65/17
Obec*
Praha 1 - Nové Město
PSČ
110 00
Kontaktní místo
MZe - Odd. centrálního zadávání
K rukám
Dana Kounovská
Tel.
+420 221812909
E-mail
dana.kounovska@mze.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://eagri.cz/public/web/mze/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://zakazky.eagri.cz/profile display 2.html
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://zakazky.eagri.cz/vz00006120
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL)
https://zakazky.eagri.cz/vz00006120
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Upřesnění
zemědělství
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ano
true
Kód NUTS
CZ0
nebo v měsících
30
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
75 000 000
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
true
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
false
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Centrální nákup kancelářských potřeb v rezortu Ministertva zemědělství
Měna
CZK
Ne
false
Ne
false
Doba trvání v měsících
30
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
JISTOTA - uchazeč je povinen poskytnout zadavateli nejpozději s podáním nabídky jistotu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a doložit její poskytnutí v nabídce.
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám
true
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 6.4.1 písm. a) a b) ZD)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 6.4.1 písm. f) ZD)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 6.4.1 písm. h) ZD)], d) čestného prohlášení [odstavec 6.4.1 písm. c) až e) a g), j) k) a l) ZD)]. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ: • podle § 54 písm. a) ZVZ prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů, • podle § 54 písm. b) ZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ano
true
(pokud ano, ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě
Uchazeč je povinen před zahájením vlastní elektronické aukce provést ověření technických prostředků a připojení a seznámit se s ovládáním ve zkušební aukční síni, která bude zpřístupněna od okamžiku odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci, a případné problémy ohlásit na kontaktní adrese: QMC, s. r. o., M-Palác, 7. patro, Heršpická 813/5, 639 00 Brno, Mgr. Tomáš Motal‚ tel.: +420 602814317. Na pozdější technické problémy zjištěné na straně uchazeče nebude brán zřetel. Z technického hlediska není možné použít certifikát uložený na USB tokenu nebo jiném technickém zařízení, pokud toto zařízení neumožňuje export privátního klíče ve formátu *.pfx nebo P12. Přístupové údaje pro přihlášení do aukční síně jsou stejné jako přístupové údaje do elektronického nástroje E-ZAK (dostupný na https://zakazky.eagri.cz/).
Číslo oznámení v Úř.věst.
2016/S 069-119852
ze dne
08/04/2016
Číslo oznámení v Úř.věst.
2016/S 142-257184
ze dne
26/07/2016
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)
true
Ne
false
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
RSCZ/02/08/2016
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
48135291
Úřední název
Česká akademie zemědělských věd
Identifikační číslo (je-li známo)
00639613
Úřední název
Česká plemenářská inspekce
Identifikační číslo (je-li známo)
42196451
Úřední název
Lesy České republiky, s. p.
Identifikační číslo (je-li známo)
43833560
Úřední název
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Identifikační číslo (je-li známo)
72048972
Úřední název
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Identifikační číslo (je-li známo)
75075741
Úřední název
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Identifikační číslo (je-li známo)
49241494
Úřední název
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Identifikační číslo (je-li známo)
70890005
Úřední název
Povodí Labe, státní podnik
Identifikační číslo (je-li známo)
70890013
Úřední název
Povodí Moravy, s. p.
Identifikační číslo (je-li známo)
70890021
Úřední název
Povodí Odry, státní podnik
Identifikační číslo (je-li známo)
70889988
Úřední název
Povodí Ohře, státní podnik
Identifikační číslo (je-li známo)
70889953
Úřední název
Povodí Vltavy, státní podnik
Identifikační číslo (je-li známo)
01312774
Úřední název
Státní pozemkový úřad
Identifikační číslo (je-li známo)
00018562
Úřední název
Státní veterinární správa
Identifikační číslo (je-li známo)
13691554
Úřední název
Státní veterinární ústav Jihlava
Identifikační číslo (je-li známo)
13642103
Úřední název
Státní veterinární ústav Olomouc
Identifikační číslo (je-li známo)
00019305
Úřední název
Státní veterinární ústav Praha
Identifikační číslo (je-li známo)
75014149
Úřední název
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Identifikační číslo (je-li známo)
48133981
Úřední název
Státní zemědělský intervenční fond
Identifikační číslo (je-li známo)
27146235
Úřední název
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.
Identifikační číslo (je-li známo)
25946901
Úřední název
Střední odborné učiliště včelařské - Včel. vzdělávací centrum, o. p. s.
Identifikační číslo (je-li známo)
00020681
Úřední název
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Identifikační číslo (je-li známo)
00019453
Úřední název
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Identifikační číslo (je-li známo)
00027251
Úřední název
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Identifikační číslo (je-li známo)
00020338
Úřední název
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Identifikační číslo (je-li známo)
00020702
Úřední název
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Identifikační číslo (je-li známo)
00027049
Úřední název
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Identifikační číslo (je-li známo)
00027022
Úřední název
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Identifikační číslo (je-li známo)
00027006
Úřední název
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Identifikační číslo (je-li známo)
00027162
Úřední název
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Identifikační číslo (je-li známo)
00027031
Úřední název
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Identifikační číslo (je-li známo)
00027014
Úřední název
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Identifikační číslo (je-li známo)
71294562
Úřední název
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Identifikační číslo (je-li známo)
71294571
Úřední název
Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o.
Identifikační číslo (je-li známo)
71294295
Úřední název
Zařízení služeb Ministerstva zemědělství s.p.o.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB