« Back to Search« Back to SearchSearch » MODERNIZATION OF IRRIGATION SYSTEMS  Předměřická a.s.

MODERNIZATION OF IRRIGATION SYSTEMS

  Předměřice nad Jizerou Czech Republic — Předměřická a.s.
Published May 18, 2015
|
Notice type
Contract notice
. The public contract is part of the implementation of projects titled "Modernizing irrigation systems Tuřice" and "Modernisation of irrigation systems Sobětuchy". These projects are co-financed by the Ministry of Agriculture Subsidy Programme 129 160 - 129 162 subprogram "Support for reconstruction and building of irrigation detail and optimization of irrigation networks."

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00105686
Úřední název*
Předměřická a.s.
Poštovní adresa*
250
Obec*
Předměřice nad Jizerou
PSČ
297 74
Kontaktní místo
Předměřická a.s., Předměřice nad Jizerou 250, 294 74
K rukám
Miroslav Matějka
Tel.
+420 326374050
E-mail
info@predmericka.cz
Fax
+420 326374052
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.predmericka.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/predmericka-a-s- 2751/
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Upřesnění
DOTOVANÝ ZADAVATEL
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
Zemědělská prvovýroba
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ020
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
MODERNIZACE ZÁVLAHOVÉ SOUSTAVY
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
ČR, Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav, k.ú. Tuřice
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
16 100 000,00
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
01/09/2015
Dokončení
15/12/2015
Ano
true
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu podle § 67 ZVZ ve výši 200.000 Kč. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele vedený u Komerční banky pod číslem 2117181 / 0100; variabilní symbol: IČO uchazeče nebo datum narození je-li uchazečem fyzická osoba; specifický symbol: Evidenční číslo veřejné zakázky -510946. Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek. Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z poskytnuté peněžní jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Realizace předmětu veřejné zakázky bude spolufinancována Ministerstvem zemědělství z dotačního Programu 129 160 - podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“. Zálohy zadavatel neposkytuje. Dodavateli bude služba hrazena po částech vždy po realizaci jednotlivých logických celků a po schválení prací dozorem investora na základě řádných účetních dokladů (není-li dodavatel plátcem DHP), resp. daňových dokladů (je-li dodavatel plátcem DPH) – faktur dodavatele. Faktury budou vystavovány samostatně pro jednotlivé soustavy a musí obsahovat název projektu: „Modernizace závlahové soustavy Tuřice“ a „Modernizace závlahové soustavy Sobětuchy“. Faktura bude vždy obsahovat položkový soupis skutečně provedeného a vzájemně odsouhlaseného množství měrných jednotek, jednotkových cen měrných položek a celkových cen položek. Faktury budou mít splatnost 30 dnů. Forma úhrady faktur bude bezhotovostní - bankovním převodem.
(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek
1. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Uchazeč je povinen v seznamu subdodavatelů doložit identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel je povinen v součinnosti s dodavatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na realizaci akce. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 3. Uchazečům nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 4. Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny. 5. Zadavatel stanoví v souladu s § 43 zákona zadávací lhůtu 90 kalendářních dnů po termínu stanoveném pro předložení nabídek. Uchazeči, jejichž nabídky nebyly odmítnuty v průběhu zadávacího řízení, jsou vázáni svou nabídkou po dobu zadávací lhůty. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 84 odst. 4 zákona. 7. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlo
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu §54 prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.) b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 3.3 předložením následujících dokumentů, které nejsou ke dni podání nabídek starší 90 dnů - v originále dokladu nebo úředně ověřené kopii dokladu. 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (živnostenský rejtřík), pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.) 2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 3. osvědčení o autorizaci pro vodohospodářské stavby Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Otevřené
OPEN
Ne
false
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2015/S 068-121571
ze dne
08/04/2015
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
510946
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Tř. kpt. Jaroše 1926/7
Obec
Brno Černá Pole
PSČ
60200
E-mail
posta@compet.cz
Úřední název
Ing. Jan Voráček
Poštovní adresa
Červené Poříčí 39
Obec
Červené Poříčí
PSČ
340 12
Tel.
+420 737551109
E-mail
jan.voracek@email.cz
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB