« Back to Search« Back to SearchSearch » Sewage in the village Třebíz  Obec Třebíz

Sewage in the village Třebíz

  Třebíz Czech Republic — Obec Třebíz
Published August 11, 2015
|
Notice type
Contract notice
This option changes the contractor must respect and assume before ordering the production of sewer manholes. Part of the subject of further documentation of the works and sewer sewer networks, framing of utilities affected by the construction, geometric orientation made structures in digital form in relation to land by cadastral maps, handing over all documents, inspection and testing required kolaudačnímu management. The public contract is co-financed by the Ministry of Agriculture under the program 129 250 "Construction and technical evaluation of water supply and sewerage infrastructure." This is a simplified sub-limit driving. Description needs to be the fulfillment of public contracts achieved: Sewerage is designed strictly as oddílná, waterproof and utmost gravity. Description of the subject of the tender: This option changes the contractor must respect and assume before ordering the production of sewer manholes. Part of the subject of further documentation of the works and sewer sewer networks, framing of utilities affected by the construction, geometric orientation made structures in digital form in relation to land by cadastral maps, handing over all documents, inspection and testing required kolaudačnímu management. The public contract is co-financed by the Ministry of Agriculture under the program 129 250 "Construction and technical evaluation of water supply and sewerage infrastructure." Description of the relationship of the public contract and the client's needs: In the event that the construction of sewerage in the village Třebíz not been implemented, there would be the aforementioned improvement in wastewater treatment and thereby improving the environment, improving the living standards of citizens in the community and at the same time would not be created conditions for the development of the municipality. Expected date of fulfillment of public contracts: 2016

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00235024
Úřední název*
Obec Třebíz
Poštovní adresa*
Třebíz 57, PSČ: 273 75, p. Třebíz
Obec*
Třebíz
PSČ
273 75
Kontaktní místo
Třebíz 57, PSČ: 273 75, p. Třebíz
K rukám
Ing. Ladislav Kozák, starosta
Tel.
+420 314314457
E-mail
obec@trebiz.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.trebiz.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obetrebiz/
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)
false
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ020
Stavební práce
WORKS
Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Splašková kanalizace v obci Třebíz
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
kú. Třebíz, Třebíz okres Kladno
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
23 436 000
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
01/10/2015
Dokončení
30/12/2016
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
- je uvedeno v zadávací dokumentaci
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
- je uvedeno v zadávací dokumentaci
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. (zákon) prokáže uchazeč, který předloží kopie níže uvedených dokladů: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pokrývající předmět plnění veřejné zakázky, tj. zejména živnostenské oprávnění; c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč jako doklad prokazující odbornou způsobilost předloží osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo vodohospodářské stavby. Uchazeč je povinen mít k dispozici všechny shora uvedené doklady, resp. splňovat tyto podmínky, po celou dobu trvaní smluvního vztahu (tj. po celou dobu plnění veřejné zakázky). Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 57 odst. 1 zákona povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, pokud o to zadavatel požádá. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Ne
false
1.
Nabídková cena
2.
Délka záruční doby na stavební práce
Váha
90
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)
true
Ne
false
Datum
28/08/2015
Čas
15:00
(pokud ano, pouze číselné údaje), uveďte cenu
3 000,00
Ne
false
Ano
true
Podmínky a způsob platby
Jsou popsány v zadávací dokumentaci.
Měna
CZK
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167112
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167112
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ
Úřední název
Radek Hlaváč
Tel.
+420 720677542
E-mail
rp7sro@gmail.com
Stát
CZ
Úřední název
Radek Hlaváč
Tel.
+420 720677542
E-mail
rp7sro@gmail.com
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB