« Back to Search« Back to SearchSearch » "Pozdeň Water, sewage and water supply in parts of sinning"  Obec Pozdeň

"Pozdeň Water, sewage and water supply in parts of sinning"

  Pozdeň Czech Republic — Obec Pozdeň
Published April 4, 2016
|
Notice type
Contract notice
Public contract is co-financed by the Ministry of Agriculture under the program 129 250 "Construction and technical evaluation of infrastructure of water supply and sewerage systems" .Část attach conduit SO 03 will be financed separately by own resources Líský village. The course includes filling with tap water is documentation of actual work, operating and emergency rules tap water processing handling regulations aqueduct including the provision of analysis of water, framing the utilities affected by the construction, geometric focus constructed building in digital form in relation to the land by cadastral maps, handing over all documents , inspections and tests required kolaudačnímu řízení.Součástí subject of sewers in the documentation of the works and sewer sewer networks, framing the utilities affected by the construction, geometric buildings made to focus in digital form in relation to the land by cadastral maps, handing over all documents inspections and tests required kolaudačnímu řízení.Veřejná contract is co-financed by the Ministry of agriculture under the program 129 250 "Construction and technical evaluation of infrastructure, water supply and sewerage" 3) a description of the relationship between the subject contract and the client's needs: In the event that the building water supply, feeder roads and sewerage in municipalities Pozdeň, foxes and sinning was not realized there would not be to the aforementioned improvement of drinking water supply, wastewater treatment, thereby improving the environment, improving the living standards of citizens in municipalities and would not create conditions for development municipalities. 4) Expected date of fulfillment of public contracts:

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00234826
Úřední název*
Obec Pozdeň
Poštovní adresa*
Pozdeň 95, Pozdeň, 273 76
Obec*
Pozdeň
PSČ
273 76
Kontaktní místo
Pozdeň 95, Pozdeň, 273 76
K rukám
Jitka Cífková, starostka
Tel.
+420 312589218
E-mail
obec@obecpozden.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://obecpozden.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obepozden/
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)
false
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ano
true
Kód NUTS
CZ020
Stavební práce
WORKS
Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
"Vodovod Pozdeň, splašková kanalizace a vodovod v části Hřešice"
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
26 369 000,00
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
02/05/2016
Dokončení
30/09/2017
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Jsou popsány v zadávací dokumentaci.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Jsou popsány v zadávací dokumentaci.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže uchazeč, který předloží kopie níže uvedených dokladů:a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pokrývající předmět plnění veřejné zakázky, tj. zejména živnostenské oprávnění;doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč jako doklad prokazující odbornou způsobilost předloží osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby).c) Dle § 54 písm. d) zákona – doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; uchazeč jako doklad prokazující odbornou způsobilost předloží osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v oboru vodohospodářských staveb hlavního stavbyvedoucí.Uchazeč je povinen mít k dispozici všechny shora uvedené doklady, resp. splňovat tyto podmínky, po celou dobu trvaní smluvního vztahu (tj. po celou dobu plnění veřejné zakázky).Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je dle § 57 odst. 1 zákona povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, pokud o to zadavatel požádá. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona
Otevřené
OPEN
Ne
false
1.
Nabídková cena
2.
Délka záruční doby na stavební práce
Váha
90
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)
true
Ne
false
Datum
13/04/2016
Čas
16:15
(pokud ano, pouze číselné údaje), uveďte cenu
4 500,00
Ne
false
Ano
true
Podmínky a způsob platby
Jsou popsány v zadávací dokumentaci.
Měna
CZK
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167112
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Úřední název
Radek Hlaváč
Tel.
+420 720677542
E-mail
podpora@sdruzeni-mia.cz
Stát
CZ
Úřední název
Radek Hlaváč
Tel.
+420 720677542
E-mail
podpora@sdruzeni-mia.cz
Identifikační číslo (je-li známo)
00640514
Úřední název
Obec Líský
Poštovní adresa
Líský 20
Obec
Líský
PSČ
273 76
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB