« Back to Search« Back to SearchSearch » How's costume and machine  Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

How's costume and machine

  Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic — Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Published June 23, 2015
|
Notice type
Contract notice
Implementation exhibition dedicated to the issue of folk costumes and textiles in Moravian Wallachia, ie. reconstruction and copies of period clothes, processing accompanying texts, presentations, audiovisual media and related supply showcases, mannequins, panels and other necessary equipment. Preliminary announcement according to § 86 of the Act was published in the Bulletin of public contracts on December 11, 2014, at TED on 16 December 2014. Construction period: Starting: Immediately after signing the contract for work (assumption July 15, 2015) Termination (protocol handover and acceptance of the public procurement): January 15, 2016 Trial operation: three months after the protocol handover and takeover of the work. The principal determines the following specifications: A bank guarantee will cover the financial requirements of the contracting authority for the successful tenderer, which are incurred due to a violation of his obligations under the contract for work or a part of the law during the warranty period, which the successful tenderer fails even after prior written notice sponsor. Entity establishes the requirement that the bank guarantee must be irrevocable, unconditional, payable on the first request of the contracting authority and without bank explored the reasons for the drawing (must be stated in the declaration of honor). The Contracting Authority determines that the tender condition that the amount of the bank guarantee offered by the vendor must be 100 000, - CZK. 6 of the Act does not retain the requirement that a certain portion of the public contract must be fulfilled by the subcontractor. In the event that the table will ensure subcontracting menu accompanied by an offer may be candidates eliminated from further participation in the tender. Professional qualifications pursuant to § 54 of the Act: point. b) Proof of authorization to do business under special laws to the extent that the subject contract, especially a document proving the relevant trade authorization or license supplier proves fulfillment of the professional qualification permission to conduct business on the subject of the public contract. 1 of the Act of copies.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00098604
Úřední název*
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Poštovní adresa*
Palackého 147
Obec*
Rožnov pod Radhoštěm
PSČ
75661
Tel.
+420 571757145
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.egordion.cz/dataGORDION3Mk
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.egordion.cz/dataGORDION3Mk
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)
false
Jinam (vyplňte prosím přilohu A.III)
false
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Rekreace, kultura a náboženství
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
27
Kód NUTS
CZ072
Služby
SERVICES
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Jak jde kroj, tak se stroj
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Rožnov pod Radhoštěm
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
13 800 000
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Dokončení
15/01/2016
Ano
true
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje v souladu s § 67 odst. 1 zákona poskytnutí jistoty ve výši 100 000,- Kč formou bankovní záruky, pojištěním záruky nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele č. 533851/0100, variabilní symbol (evid.č.VZ), konstantní 558, specifický symbol IČ dodavatele (podrobně č. XI. zadávací dokumentace).
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách zadávací dokumentace.
(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel stanovuje následující zadávací podmínky: a) Dodavatelé doloží v nabídce v části C za návrhem smlouvy o dílo originál čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za či jménem zájemce, jehož obsahem bude závazek poskytnout finanční záruku formou bankovní záruky za řádné a včasné provádění díla, která bude vystavena bankou. Obsahem čestného prohlášení bude závazek, že záruční listina bude vystavená a zadavateli předána ke dni uzavření smlouvy o dílo a musí být účinná po celou dobu realizace díla, tj. až do dne protokolárního předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky zadavatele za vybraným uchazečem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu realizace díla, které vybraný uchazeč nesplní ani po předchozí písemné výzvě zadavatele. Zadavatel stanoví podmínku, že poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.(Musí být uvedeno v čestném prohlášení). Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, že výše bankovní záruky nabídnutá dodavatelem musí být 100 000,- Kč. Neposkytnutí bankovní záruky ke dni uzavření smlouvy bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona se všemi důsledky, které jsou s neposkytnutím řádné součinnosti spojené. Viz. VI.3) Další informace.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona : Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základních kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona výpisem z evidence Rejstříku trestů, splnění kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební daní čestným prohlášením , a splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzením příslušného orgánu či instituce. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů v kopii a tyto nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za dodavatele a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona : Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů způsobem: písm. a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Dodavatel předloží výpis z obchodného rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona. Viz. VI.3) Další informace.
Ne
false
Ne
false
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2014/S 242-426281
ze dne
16/12/2014
Číslo oznámení v Úř.věst.
2015/S 094-170428
ze dne
16/05/2015
Datum
08/07/2015
Čas
10:00
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)
true
Ne
false
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
2015052
Ne
false
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
EHP, reg. č. projektu EHP-CZ06-OV-1-040-2014
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Stát
CZ
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
27718158
Úřední název
MCI SERVIS s.r.o.
Poštovní adresa
Pod Vodojemem 2607
Obec
Zlín
PSČ
76001
Tel.
+420 573034265
E-mail
mciservis@mciservis.eu
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
00098604
Úřední název
Profil zadavatele - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Internetová adresa (URL)
https://www.egordion.cz/dataGORDION3Mk
Identifikační číslo (je-li známo)
27718158
Úřední název
MCI SERVIS s.r.o.
Poštovní adresa
Pod Vodojemem 2607
Obec
Zlín
PSČ
76001
Tel.
+420 573034265
E-mail
mciservis@mciservis.eu
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB