« Back to Search« Back to SearchSearch » 15-044 Education in the field of economic measures for crisis situations  Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

15-044 Education in the field of economic measures for crisis situations

  Praha 5 Czech Republic — Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Published August 27, 2015
|
Notice type
Contract notice
VZ is the subject of "vocational education subjects (designated authority) in HOPKS" through courses. Within the courses required interpretation of the related legislation in the area of ​​economic measures for crisis situations and crisis management and clarify their application in practice, especially (but not exclusively): • Act No. 240/2000 Coll., Crisis Act; • Act 97/1993 Coll., 97/1993 Coll., On the scope of the State Material Reserves Administration; • Act 222/1999 Coll., On the defense of the Republic; • NV 462/2000 Coll., To implement § 27 and § 28 of the Act. 240/2000 Coll .; • Act 189/1999 Coll., On emergency oil stocks; • Decree of the State Material Reserves Administration no. 498/2000 Coll., On planning and implementation HOPKS; • MO Decree no. 280/1999 Coll., Laying down the procedure for the application of the requirement to identify material resources and their acceptance; • UV no. 14/2012, which approved the methodology for requesting material resources for emergency situations.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
48133990
Úřední název*
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Poštovní adresa*
Šeříková 616/1
Obec*
Praha 5
PSČ
150 85
Kontaktní místo
Šeříková 616/1, Praha 5 - Malá Strana
K rukám
Ing. Michala Čandová
Tel.
+420 222806182
E-mail
mcandova@sshr.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.sshr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://zakazky.sshr.cz
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://zakazky.sshr.cz/vz00000590
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL)
https://zakazky.sshr.cz/vz00000590
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
MINISTRY
Hospodářské a finanční záležitosti
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
24
Kód NUTS
CZ0
v letech
4
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
8 000 000
Služby
SERVICES
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
true
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
false
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
15-044 Vzdělávání v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
ČR
Měna
CZK
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
8 000 000
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Doba trvání v měsících
48
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Uchazeč složí ve lhůtě pro podání nabídky jistotu ve výši 160.000,- CZK (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých) v souladu s ustanovením § 67 zákona. Doklad o složení jistoty předloží uchazeč ve své nabídce.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona: 1) buď způsobem uvedeným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona: - listinami podle § 53 odst. 3, písm. a) až c) zákona, a - čestným prohlášením podle § 53 odst. 3, písm. b) a d) zákona, 2) nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona: - předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 1) buď způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm.: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci, 2) nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona: - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.
Ne
false
Ano
true
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2015/S 077-136268
ze dne
21/04/2015
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
03018/15-SSHR
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB